Politikk

Saker behandlet i byråd 13. oktober

Byrådet behandlet kjøp av en barnehage i Middelthuns gate på Majorstuen.

Saker i byrådet / Publisert: 29.09.2022 / 13.11.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Kjøp av barnehage i Middelthuns gate 17

Saken gjelder kjøp av en barnehageseksjon i Middelthuns gate 17, i Bydel Frogner.

Barnehageseksjonen er på rundt 750 kvadratmeter, og har bruksrett til et opparbeidet uteområde på 923 kvadratmeter. Barnehagen realiseres som en del av reguleringsplanen for området, for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i området.

Forventet ferdigstillelse/overtagelse er satt til mars 2023.

Byrådet innstiller til bystyret å godkjenne kjøp av barnehagen i Middelthuns gate 17 for 81,5 millioner kroner.

  • Ny samarbeidsavtale for håndtering av mindre tilfeller av akutt forurensning

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel legger frem ny samarbeidsavtale for det interkommunale samarbeidet om beredskap mot akutt forurensning – kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord (IUA Indre Oslofjord).

Byrådet innstiller til bystyret å vedta samarbeidsavtalen mellom kommunene Asker, Bærum, Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby og Ås om å organisere nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunene.

Saker som avgjøres av byrådet

  • Ny forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune

Saken gjelder ikrafttredelse av ny forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune og delegering av myndighet til å gi instruks til nevnte forskrift. Saken er en innstilling om at byrådet delegerer til byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenester til å bestemme når forskriften skal tre i kraft og vedta instruks til forskriften.

Byrådet fattet vedtak om å delegere til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester å bestemme når ny forskrift skal tre i kraft, samt å vedta instruks til forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune.

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.