Politikk

Saker avgjort i byråd 17. november

Byrådet behandlet et høringssvar til utviklingsplanen for Helse Sør-Øst.

Saker i byrådet / Publisert: 11.11.2022 / 17.11.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Høringssvar regional utviklingsplan 2040 Helse Sør-Øst

Regional utviklingsplan er Helse Sør-Øst sin overordnede strategi. Den setter retningen for utviklingen av spesialisthelsetjenesten i regionen.

Utdrag fra høringssvaret:

"Oslo kommune slutter seg til utviklingsplanens hovedmål og satsingsområder som skal bidra til at hovedmålene nås. Det harmonerer godt med flere av kommunens strategiske planer og målsettinger, for eksempel målene om at «innbyggerne skal oppleve sammenhengende og tilgjengelige tjenester. Flere skal kunne bo trygt i eget hjem og leve selvstendige liv. Flere skal oppleve god helse og mestring, innbyggerne skal ha mulighet til å delta, bidra og bli inkludert i fellesskapet». Viktige premisser for at både mål og satsingsområder oppnås er et styrket samarbeid og samhandling mellom helse- og omsorgstjenestene i bydeler, etater og spesialisthelsetjenesten som likeverdige partnere." Les hele høringssvaret i protokollen.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

  • Regulering Vesteråsveien 16-18, i Bydel Ullern

Vesteråsveien 16-18 foreslås omregulert til byggeområde for boliger. Planforslaget viderefører maksimalt bebygd areal på opptil 24 prosent. Planen innebærer 22 boenheter fordelt på to tomannsboliger og fem rekkehus i tre etasjer med saltak, samt kjeller og underjordisk garasjeanlegg. Det reguleres inn en hensynssone naturmiljø utenfor eksisterende byggegrense, og rundt en hul eik sydøst på planområdet.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

  • Byggesak

- Florabakken 6, Bydel Nordstrand

  • Høringssvar til NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt NOU 2022: 10 Inntektssystemet for kommunene på høring.

Utdrag fra høringssvaret:

"Oslo kommune er positiv til at utvalget har gjort en grundig gjennomgang av inntektssystemet, og det er lenge siden Borgeutvalget la fram sin utredning i 2005. Utvalget har lagt fram et helhetlig forslag til endringer i inntektssystemet. Når forslaget skal behandles videre i regjering og Storting er det viktig at man ivaretar hensynet til helheten når endelig forslag legges fram og vedtas. Etter Oslo kommunes syn er det spesielt viktig at kostnadsnøkkelen er oppdatert og faglig fundert. Videre mener Oslo kommune det er viktig at man klarer å balansere hensynet til utjevning med hensynet til lokal forankring. Utviklingen i de siste revisjonene av inntektssystemet er at hensynet til lokal forankring i liten grad har blitt vektlagt." Les hele høringssvaret i protokollen.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringssvaret.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker avgjort av byrådet

  • Høringssvar: Forslag til endringer i praksis for hvordan offentlig forvaltning skal registreres i Enhetsregisteret

Brønnøysundregisteret og Statistisk Sentralbyrå foreslår endringer i hvordan offentlig forvaltning registreres i Enhetsregisteret.

Høringsnotatet inneholder forslag om å fjerne dagens rutine i Enhetsregisteret med registrering av flere nivåer i offentlig forvaltning, og bare registrere to nivåer for kommunal sektor, slik det gjøres i privat sektor.

Endringsforslaget vil få store økonomiske og administrative konsekvenser for flere sektorer i Oslo kommune.

Kommunen skriver i høringssvaret at vi bare ser negative konsekvenser av den foreslåtte endringen til Brønnøysundregisteret og Statistisk Sentralbyrå.

  • Høringsuttalelse: Forslag til endringer i utlånsforskriften

Gjeldende finansforskrift med krav til finansforetaks utlånspraksis for å forebygge finansiell sårbarhet i husholdninger og finansforetak gjelder frem til 31. desember 2024.

Finanstilsynet foreslår å videreføre forskriftsreguleringen med enkelte unntak.

Kommunen er særlig mot forslaget om å fjerne særregelen for Oslo da det har betydning for boligprisvekst og ulikhet.

  • Videre konstituering i stilling som etatsdirektør i Barne- og familieetaten

Avdelingsdirektør Lennart Hartgen har vært konstituert i direktørstillingen siden 22. august, og til direktøren gjeninntrer stillingen. Direktøren i Barne- og familieetaten er fremdeles fraværende, og det er behov for å forlenge konstitueringen.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.