Politikk

Oslobudsjettet 2020: Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet

I budsjettet for 2020 foreslår byrådet en tilskuddsramme på helse og sosialområdet på 113,6 millioner kroner, en vekst på nesten 20 millioner kroner siden høyrebyrådets budsjettfremlegg for 2016.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Tilskuddsordningen skal støtte opp om frivillige og ideelle organisasjoners innsats på helse- og sosialområdet, og bidra til inkludering, gode levekår og aktiv samfunnsdeltakelse for innbyggerne i Oslo.

I retningslinjene for ordningen framgår det at det ved vurdering av søknader legges vekt på om organisasjonene/tiltaket:

 • bidrar til formålet med tilskuddsordningen
 • gir et tilbud som er åpent for alle innbyggere, uavhengig av bydelstilknytning
 • kan dokumentere god kvalitet og gode resultater
 • har en god organisasjonsdrift
 • utfyller tilbud i regi av kommunen eller andre organisasjoner
 • stimulerer til frivillig innsats
 • bidrar til hjelp til selvhjelp
 • fremmer brukermedvirkning
 • har en andel egenfinansiering

Byrådets profil på tilskuddene

Det er for 2020 i særlig grad vektlagt tilbud som bidrar til desentralisering av tilbud til personer med rusproblemer, bruker- og pårørendeorganisasjoner som bidrar til hjelp til selvhjelp og lavterskel møteplasser for pårørende.

Byrådet har lagt vekt på å kunne spre tilskuddsmidler på flere aktører, blant annet for å understøtte særskilte politiske prioriteringer. Byrådet har også lagt vekt på de signaler bystyret har gitt gjennom fordeling av tilskudd for 2019.

Det er Frelsesarmeen, Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo og Fontenehusene som er innstilt til mest tilskudd over ordningen. Frelsesarmeen er innstilt til 18,4 millioner, Stiftelsen Kirkens Bymisjon er innstilt til 16,9 millioner og Fontenehusene er innstilt til 16 millioner Til sammen utgjør dette over 45 % av byrådets tilskuddsramme.

Forsøk med flerårige tilskudd

Som et ledd i arbeidet med å utvikle tilskuddsordningen, ble det i 2019 åpnet for en prøveordning med flerårige tilskudd for et utvalg organisasjoner. Det tas forbehold om bystyrets årlige budsjettvedtak. Organisasjonene som tas inn i ordningen må årlig rapportere for bruken av midler, bekrefte fortsatt drift og levere oppdatert budsjett, men trenger ikke å levere ny søknad i en 3-års periode. Organisasjonene vil også bli fulgt opp av Velferdsetaten i årlige møter.

I 2019 ble følgende organisasjoner valgt ut til å motta flerårige tilskudd:

 1. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, PIO-senteret i Oslo
 2. Helseforum for kvinner
 3. Blå Kors, Steg for steg
 4. Oslo røde kors, besøkstjeneste
 5. Stiftelsen Angstringen Oslo
 6. Operasjon Ved
 7. Foreningen sjøen for alle

For perioden 2020-2022 er det åpnet for en ny runde med prøveordning med flerårige tilskudd, der det vil legges vekt på om tiltaket/prosjektet bidrar til desentralisering og helhetlige tiltakskjeder i bydel, enten for personer med rusproblemer eller andre utsatte grupper. Byrådet vil vurdere hvilke organisasjoner som innstilles til flerårige tilskudd for perioden 2020-2022 etter at bystyrets behandling av budsjett for 2020 er ferdigstilt.

Hvem får for første gang?

Tre av de nye søknadene som er innstilt til tilskudd i 2020 kommer fra organisasjoner som ønsker å gi tilbud til personer med rusproblemer lokalt i bydelene og i tilknytning til bydelenes egne tilbud. Søknadene kommer som resultat av et aktivt initiativ fra Velferdsetaten for å skape samarbeid mellom bydeler og de frivillige organisasjonene om utvikling av tiltak lokalt, slik at tilstrømmingen til lavterskeltilbudene i sentrum blir mindre.

Følgende søknader er innstilt på tilskudd:

 • Blå Kors, kontaktsenter og Steg for steg på Aktivitetshuset Bygdøy Allé
 • Frelsesarmeen, Stedet Vest på Aktivitetshuset Bygdøy Allé
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Aktivitetshus i Bydel Bjerke

I tillegg innstilles Hvite Ørn Norge sin søknad om prosjektmidler til kursserier i recovery til tilskudd.

Hvorfor får noen kutt?

Budsjettrammen for byrådets forslag, er lavere enn den summen bystyret endte opp med å bevilge til formålet i 2019. I praksis betyr dette at bystyret bevilget 11 millioner mer til organisasjoner under denne tilskuddsordningen enn det som byrådet hadde som utgangspunkt for sin fordeling i 2019.

Der etaten foreslår å redusere tilskuddet sammenliknet med 2019, er årsaken en kombinasjon av flere kriterier som inkluderer en vurdering av organisasjonens samlede økonomi, erfaringer med organisasjonens aktivitetsnivå, søknadens kvalitet/omfang, annet tilskudd til organisasjonen og/eller størrelsen på søknadsbeløpet.
Det innstilles også på noe reduksjon av tilskudd til de tiltakene som mottar mest for å få rom til enkelte nye tiltak innenfor en begrenset tilskuddsramme.

Kommunens mange ordninger

Flere av tilskuddsordningene Velferdsetaten forvalter har overlappende formål. Mange organisasjoner søker på ulike tilskuddsordninger, og 17 organisasjoner har fått tilskudd fra tre eller flere tilskuddsordninger. Som et første steg på veien mot en bedre samordning av tilskuddsforvaltningen på helse, sosial og mangfoldsområdet, vil rene mangfolds- og integreringstiltak kanaliseres til andre tilskuddsordninger enn tilskuddsordningen på helse- og sosialområdet. For å sikre en god omstilling har byrådet i år allikevel innstilt noen større mangfolds- og integreringssøknader på tilskudd fra denne ordningen.

Tilskudd på mangfoldsområdet

Byrådet viderefører støtten til organisasjoner som arbeider med LHBT-spørsmål. Avsetningen til skeive midler i årets budsjett er nesten en tredobling – fra 1,1 millioner i 2015 til 3,14 millioner i 2020. Dette er en oppfølging av handlingsplanen Stolt og fri, som byrådet fremmet for bystyret i juni 2019.

Oslo kommune har som følge av regionreformen overtatt administrasjon av den statlige tilskuddsordningen – Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige. Dette har økt kommunens tilskuddsordning med vel 15 millioner. Vi kan imidlertid ikke si at dette betyr en økning for organisasjonene, da staten tidligere fordelte midlene gjennom IMDi.

Kontaktpersoner

 • Ellen Rønning-Arnesen, byrådssekretær (Ap), telefon: 920 22 467
 • Per Anders Torvik Langerød, byrådssekretær (Ap), telefon: 992 57 149