Politikk

Oslobudsjettet 2020: Barn og unge må få like muligheter

– En by med små økonomiske og sosiale forskjeller er en bedre by for alle. Hvis barn vokser opp og erfarer at alle er like mye verdt, så bidrar det til en følelse av tilhørighet, trygghet og tillit, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet foreslår blant annet å trappe opp bevilgningene til flere pedagoger i barnehagene og lærere i skolen, hjemmebesøk til alle som får barn for første gang - uavhengig av bydel, samt gi 17 000 barn tilbud om gratis Aktivitetsskole (AKS). I tillegg dobles antallet helsesykepleiere siden byrådet overtok i 2015, og bemanningsnormen oppfylles dermed i Oslo fra neste år.

Byrådets opptrapping for gratis Aktivitetsskole (AKS) fortsetter. Fra neste høst får alle fjerdeklassinger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke gratis aktivitetsskole. I 2020 øker budsjettet til gratis AKS med 76 millioner kroner – til totalt 329 millioner. I tillegg videreføres tilbudet om gratis AKS til elever i spesialskoler med 1 million kroner årlig. Byrådet viderefører også det treårige pilotprosjektet med kulturskoletilbud i AKS og det lanseres et nytt pilotprosjekt med idrettstilbud i AKS

– Flere barn som i dag ikke benytter barnehage og AKS er fra lavinntektsfamilier, og mange av barna er minoritetsspråklige. Ved at flere kan benytte seg av barnehage og AKS, vil vi kunne utjevne forskjeller, gi barn bedre muligheter til å mestre skolen og bygge sterkere fellesskap hvor alle barn er med, sier oppvekstbyråden.

Flere barnehagelærere

Byrådet vil ansette flere barnehagelærere og har høyere ambisjoner enn de nasjonale kravene til pedagogisk bemanning. I bemanningsavtalen for de kommunale barnehagene er det mål om å øke andelen barnehagelærere til 50 %. I tillegg skal andelen fagarbeidere økes til 25 %. Byrådet legger gjennom økonomiplanen 2020-2023 til rette for at barnehagene skal kunne øke andelen barnehagelærere til 50 %, og barne- og ungdomsfagarbeidere opp mot 25 %. I 2020 vil bydelene få 30 millioner kroner for å styrke bemanningen.

Styrket skolehelsetjeneste

Oslo oppfyller statens anbefalte bemanningsnorm for skolehelsetjenesten, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Byrådet styrker bydelsrammen med 38 millioner kroner årlig for å fullfinansiere bemanningsnormen. Dette legger til rette for minimum 45 flere årsverk i skolehelsetjenesten. Det betyr en dobling av antall årsverk fra 2015.

Bedre rammer for Osloskolen

– Byrådet vil bidra til mer læring og øke gjennomføringen i videregående opplæring. Byrådet styrker grunnfinansieringen av videregående skole med 4,2 millioner kroner i 2020 og 10 millioner årlig fra 2021. Byrådet har også foreslått en ny ressursfordelingsmodell for videregående skole i Oslo fra 2020, som samlet sett gir bedre samsvar mellom skolenes tildelinger og faktiske kostnader. Dette gir større forutsigbarhet og mer ressurser til skolene med de største behovene. Skal flere unge fullføre og bestå videregående utdanning må skolene rustes til å møte hver enkelt elev med ulike utfordringer, sier Thorkildsen.

Pressekontakter

Anna Tresse,

Karin Steenstrup