Budsjett 2023

Oslo-budsjettet 2023: Tilleggsinnstilling

Byrådet har i dag lagt fram sin tilleggsinnstilling for budsjettet for 2023: – Trygger velferden i en urolig tid.

Pressemelding / Publisert: 10.11.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Barn på Teglverket skole lærer om budsjett.
Bilde: Nikolai Kobets Freund.

Trygger velferden i en urolig tid

Byrådet i Oslo la i dag frem en tilleggsinnstilling med forslag til endringer i budsjettforslaget for 2023 og økonomiplan 2023-2026. Det ble også lagt frem en budsjettjusteringssak med forslag til endringer i budsjettet for 2022.

– Da jeg la fram budsjettet i september, sa jeg at alt blir dyrt. Det stemmer fortsatt, men siden den gang har prisveksten blitt enda mer dramatisk, og regjeringens nye kraftskatt fører til milliardtap for Oslo kommune. På svært kort tid har vi derfor måttet gjennomføre store og krevende endringer, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Som følge av forslaget om økt grunnrenteskatt og det nye høyprisbidraget for vannkraftselskaper, blir Oslo kommunes utbytte fra Hafslund Eco redusert med én milliard kroner i 2023. Samtidig rammer den generelle prisveksten og de skyhøye strømprisene kommunens virksomheter hardere enn først anslått i budsjettet. 425 millioner kroner av prisveksten er ikke kompensert for gjennom statlige overføringer.

– Byrådet bevarer hovedsatsningene fra budsjettfremleggelsen i høst: Arbeid til alle, gratis aktivitetsskole og kutt i kollektivprisene. I krevende tider er det spesielt viktig å skjerme velferd for folk i Oslo og klimaarbeidet vårt fra kutt, sier finansbyråden.

Tar pandemigrep

Byrådet gjennomfører i hovedsak tre grep for å skjerme Oslos velferd:

  • Det forutsettes koronakompensasjon fra staten i 2022, med minst 200 millioner

Oslo kommune mangler fortsatt om lag 1,6 milliarder kroner i koronakompensasjon fra staten knyttet til pandemihåndteringen.

Byrådet har fra 2020 og 2021 erfaring med at kommunen ikke blir tilstrekkelig kompensert for koronautgifter. I 2021 manglet om lag 850 millioner kroner. Byrådet forutsetter på usikkert grunnlag at Oslo kommune vil få ytterligere 200 millioner i koronakompensasjon fra staten i 2022.

  • Det brukes av midler vi har spart opp i kommunens premieavviksfond, til sammen 700 millioner kroner i 2023

Premieavviksfondet er kommunens fond for å håndtere fremtidige utgifter til premieavvik. Fondet er økt med om lag 2,5 milliarder siden 2015.

Dette er et ekstraordinært grep, som kun har blitt brukt to ganger tidligere i Oslo: i 2013, og i 2021/22 i forbindelse med koronapandemien.  

  • Det inndras mindreforbruk, tas ned aktivitet og omdisponeres midler fra 2022 til et eget fond som tilsvarer om lag 1,7 milliarder kroner

Dette disponeres senere i økonomiplanperioden.

– Bruk av premieavviksfondet er ikke noe vi tar lett på. Likevel gjør kombinasjonen av den nye grunnrenteskatten, prisveksten og de skyhøye energiprisene at vi er nødt til å gjenta et grep vi brukte under pandemien. Dette vil møte de ekstraordinære kostnadene i 2023. Fondet må fylles opp igjen senere i perioden, slik byrådet legger opp til, sier finansbyråden.

Mens hovedsatsingene i Oslo-budsjettet består, må byrådet redusere aktiviteten på en rekke områder for å dekke opp for de tapte inntektene.

Priskuttet på kollektiv, som ble lagt fram i budsjettet i september, utsettes fra januar til april 2023. Det kuttes blant annet i budsjettene til Utviklings- og kompetanseetaten og i digitaliseringsetaten Origo. Oslobygg øker bidraget sitt til bykassa. I tillegg reduserer byrådet midlertidig tilskudd til etablering av private idrettsanlegg, det gjøres kutt i planleggingen av markeringen av Byjubileet i 2024, utredning av Stubberudmyra som konsertarena avlyses, det skyves på vedlikeholdstiltak og arbeidet med bydelsreform legges på is.

I statsbudsjettet for 2023 foreslås hele ordningen med husbanktilskudd til utleieboliger permanent avviklet. Kjøp av kommunale boliger har vært finansiert av husbanktilskudd, kommunalt tilskudd og låneopptak. Dette innebærer at det innarbeides midler til kjøp av omtrent 65 boliger i 2023. I perioden 2023 til 2025 vil det være midler til kjøp av totalt 117 boliger, det vil si opp mot 100 færre boliger enn det var planlagt for før det ble kjent at Husbanktilskuddet ble foreslått fjernet.

De økte strømprisene belaster også kommunens virksomheter, men kommunen får ingen strømstøtte. Byrådet foreslår derfor å kompensere de økte strømkostnadene i 2022 med 700 millioner, men også øke den sentrale strømkompensasjonsavsetning med 350 millioner til 500 millioner i 2023.

Fakta om tilleggsinnstillingen

Byrådets tilleggsinnstilling omfatter endringer sammenlignet med budsjettforslaget i "Sak 1/2023", som ble lagt frem av byrådet 21. september i år. I september la byrådet fram et budsjettforslag på totalt 90 milliarder kroner.

Samtidig med tilleggsinnstillingen legger byrådet frem en ny budsjettjusteringssak for 2022, med blant annet oppdatert anslag for frie inntekter i 2022 samt justering for diverse andre forhold som har oppstått etter revidert budsjett.

Budsjett 2023

Pressekontakt

E-post: media@byr.oslo.kommune.no

Telefon: +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)