Budsjett 2024

Økt satsning på rusomsorg i Oslo

Byrådet oppretter flere ruskonsulentstillinger i bydelene og utvider tilbudet ved Prindsens mottakssenter. Byrådet setter også av midler til en helhetlig handlingsplan for rusomsorg.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor

– Vi skal ha en human, fordomsfri og kunnskapsbasert ruspolitikk der folk ikke blir møtt med straff, men får god behandling og rådgivning. Det innebærer at vi tidlig fanger opp folk som står i fare for å utvikle rusproblemer og at tilbudet til de tyngste brukerne er verdig og godt. Det arbeidet begynner vi på nå, sier byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug.

Byrådet setter nå av midler til flere ruskonsulenter i ni bydeler med særlig mange barnevernsmeldinger på rus. Ruskonsulentene følger opp unge og unge voksne som står i fare for å utvikle rusproblemer og er et etterspurt tiltak.

Prindsen mottakssenter får til sammen 8 millioner kroner til et forsøk med å holde bakhagen åpen hele året. Bakhagen ved Prindsen mottakssenter har de siste årene holdt åpen i sommerhalvåret som en del av mottakstilbudet. Bakhagen er et trygt værested og en nylig gjennomført brukerundersøkelse viser gode erfaringer for brukergruppen.

– Prindsen mottakssenter er en av hjørnesteinene i Oslos skadereduserende tilbud. Bakhagen er et trygt værested, og en populær og viktig del av det tilbudet, sier Ferskaug.

Presssekontakt

Ingunn Rakstand Eck
Telefon