Helse og omsorg

Oslohjelpa utvider med hjemmeveiledning i Bydel Frogner

Oslohjelpa i Bydel Frogner har fått eget hjemmeveiledningsteam. Tjenesten gir direkte støtte til familier som har barn med funksjonsvariasjoner, uten behov for henvisning og uten kostnad for familien.

Aktuelt / Publisert: 21.12.2023

Av Bydel Frogner

Marie Hvalgård Smith (t.v.) og Tiril Stange er Bydel Frogner sitt ferske hjemmeveiledningsteam. Kompetanse og et brennende engasjement er stikkord for disse to familieheltene.
Marie Hvalgård Smith (t.v.) og Tiril Stange er Bydel Frogner sitt ferske hjemmeveiledningsteam. Kompetanse og et brennende engasjement er stikkord for disse to familieheltene. Bilde: Ole-Petter Spaun.

Barn med nevroutviklingstilstander har ofte sammensatte utfordringer på tvers av kognisjon, motorikk, språk og sansning.

Det betyr at foreldrene til disse barna i mange tilfeller opplever store og vedvarende omsorgsoppgaver, som ofte medfører et annerledes og mer krevende hverdagsliv sammenlignet med andre familier.

Derfor har Oslohjelpa i Bydel Frogner nå fått et eget hjemmeveiledningsteam – som bruker hjemmet som en arena for positiv utvikling.

– Oslohjelpa er en tjeneste og et lavterskeltilbud, som alle bydeler skal ha, og gir foreldreveiledning og støtte til familier, sier familieterapeut Tiril Stange, som sammen med Marie Hvalgård Smith utgjør hjemmeveiledningsteamet i Bydel Frogner.

Les mer om Oslohjelpa i Bydel Frogner her.

Trenger ingen diagnose eller henvisning

Marie er pedagog med bred erfaring fra nevrofeltet. Sammen har de kompetanse på autisme, ADHD og andre funksjonsvariasjoner.

Tiril forklarer videre at hjemmeveiledningsteamet jobber ut ifra de samme prinsippene som Oslohjelpa, men at det retter seg mer mot familier som har barn med litt ekstra utfordringer.

– I Bydel Frogner er det for familier med barn fra 0-12 år. Tjenesten skal være lavterskel, man trenger ikke diagnose eller henvisning og skal basere seg på det familien selv ønsker hjelp med, sier Tiril.

– Familiene skal bli spurt om hva de trenger og fokuset skal være hva som oppleves nyttig for dem.

"Familiene skal bli spurt om hva de trenger og fokuset skal være hva som oppleves nyttig for dem"
Marie Hvalgård Smith

Gratis, fleksibelt og individuelt tilpasset

Tilbudet er gratis, fleksibelt og blir individuelt tilpasset hver familie. På samme måte som i Oslohjelpa, tar Tiril og Marie utgangspunkt i hva familiene ønsker og trenger.

– Det som er viktig er at vi tar utgangspunkt i hjemmet som en arena for positiv utvikling. Det kan bety forskjellige ting for forskjellige familier, sier Tiril.

Det at man ikke trenger henvisning - og kan ta kontakt direkte - gjør at familier som har barn med funksjonsvariasjoner får tilgang til veiledning når det oppstår uforutsette og vanskelig situasjoner.

Tiril og Marie forteller at de har stor tro på tjenesten og vet at slike tilbud er etterspurt.

– Vi har troa på å tilby tjenesten på denne måten – fritt og fleksibelt, sier Marie og forklarer videre.

– Vi tenker at hvis hjelpa er nyttig nok og tilpasset nok, så trenger man ikke nødvendigvis mer. Vi mener at dette kan bidra til at man får mer nyttig og riktig hjelp – på riktig tidspunkt.

Fra et bydelsperspektiv, ifølge Tiril, har det ikke vært noen tjenester som spesifikt har vært rettet mot foreldrene - og hjemmet som arena spesielt.

– Derfor har denne tjenesten kommet på banen for å tette dette hullet i tjenestetilbudet vårt.

Tiltak i utvikling

Foreløpig er det Tiril og Marie som har denne tjenesten i Bydel Frogner. Tiril jobber med barn frem til seks år og Marie fra seks til tolv.

Tilbudet er godt i gang og Tiril og Marie forteller at de er i kontakt med mange ulike familier. Dette gjør at de har erfaring med å jobbe på forskjellige måter, siden hjelpen de gir varierer fra familie til familie.

Og ingen henvendelser er for små, understreker Tiril.

– Vi hjelper også familier som er usikre og lurer på ting, eller er i en utredningsprosess, sier hun.

Det kan være støttesamtaler, råd i håndtering av vanskelige situasjoner, hjelp til etablering av gode rutiner for familien, samtale om diagnose og veiledning eller støtte i kontakt med andre tjenester.

– Men vi kan hjelpe med andre ting også, påpeker Marie og fortsetter med tydelig retorikk:

– Familiene skal selv definere hva de skal få hjelp til.

Kan være et nødvendig kontaktpunkt

Det finnes kanskje ikke noe tilbud som passer deg, familien din eller ditt barn. Da kan det å ha et kontaktpunkt inn, som hjemmeveiledningsteamet, være det nødvendige.

– Så dette kan også være rollen vår, understreker Tiril og fortsetter:

– Fordi kanskje det ikke er så mye behov for direkte veiledning i hjemmet nå, men de trenger noe førende, og kanskje hjelp til hvor de skal henvende seg.

Da har Tiril og Marie både kunnskap i bydelen og diagnosespesifikt.

– Vi kan vise vei, rett og slett.

Marie og Tiril viser vei
Marie og Tiril kan være det nødvendige kontaktpunktet familier trenger for å få ballen til å rulle. Bilde: Ole-Petter Spaun.

Familiene bestemmer

Sakene er forskjellig, og familiene har veldig ulike behov, forteller de videre.

– Noen har behov for mye kontakt, og kanskje i en oppstart går vi mye inn. Dette kan justere seg etter hvert som behovene blir annerledes, sier Tiril.

– Mens noen familier trenger kanskje bare en samtale med noen som har kompetanse på feltet, hvor man bare rett og slett kan snakke igjennom en del ting og legge litt plan videre, fortsetter Marie.

Det kan være å sette foreldre i kontakt med andre tjenester, eller kanskje bare være en som – sammen med deg – kan lese og forstå et brev som har kommet fra NAV.

– Vi skal ikke definere hva du trenger nå, fordi det kan være noe helt annet enn hva vi tror.

Avgjørende støtte i samarbeid med tjenester

Ifølge en forskningsrapport som ble gjort i forbindelse med utprøving av tjenesten i Bydel Søndre Nordstrand, fortalte foreldre at hjemmeveildedningsteamet var en nødvendig ressurs for å sikre at de har fått den hjelpen de har krav på.

Det å navigere i et komplekst system, var en utfordring mange foreldre fortalte om. De forteller her at veiledningen var en avgjørende støtte i samarbeid med andre tjenester og instanser.

Les mer om rapporten fra prosjektet her (PDF)

Veiledningsteamet kan bistå med informasjon om de ulike tjenestene, tydeliggjøre familienes krav og rettigheter – og komme med råd om hvem de skal kontakte og hvordan.

– Dette kan føre til at familiene sparer masse energi og ressurser i hverdagen, sier Marie.

Behovet for hjelp varierer fra familie til familie, men Tiril og Marie ønsker å komme inn så tidlig som mulig.

– Vi har jobbet mye med barnehagene og skolene i bydelen, og ønsker å være et tidlig kontaktpunkt for foreldre som står i en posisjon hvor de har spørsmål eller føler de trenger råd.

– Det kan både være før diagnose og underveis i en utredningsprosess, som kan ta ganske lang tid.

Følger familier gjennom hele prosessen

En utredningsprosess innebærer jo mye nytt og skremmende for familien, påpeker Marie mens hun tydeliggjør viktigheten av at hjemmeveiledninga også følger familier i etterkant.

– Vi ønsker at hjemmeveiledninga skal være en tjeneste som følger familien gjennom hele løpet.

Blir dere på en måte sparringspartnere gjennom hele prosessen?

– Med alle disse prosessene, vil bare det å ha en sparringspartner for foreldrene være en stor del av å være et pårørendetilbud, sier Tiril.

Men det kan variere fra sak til sak.

– I noen familier går vi jo veldig mye inn i og er mye involvert i hjemmet – gjennom direkte tiltak.

– For andre kan det å bare ha en sparringspartner være viktig – og det riktige, sier hun.

Det kan for eksempel være inn mot møter med tjenestene:

– Hva er de opptatt av og som hva er viktig for familiene, eksemplifiserer Tiril mens hun utdyper:

– Det kan være mange varianter, men det å ha noen med seg på veien som forstår hva som skjer, kan være en veldig god pårørendestøtte, fortsetter hun.

Til tross for at dette er et lavterskeltilbud, kan Marie og Tiril følge familier over tid.

– Vi kan gå inn og ut av familier etter deres behov.

"Vi vet at de barna som har ekstra utfordringer ikke lever som enkeltindivider, men som en del av en familie. Derfor er familieperspektivet og hjemmet som arena viktig"
Tiril Stange

Tilpasses familienes behov

Hjemmeveiledninga, og Oslohjelpa som dette er en del av, har ingen forløp, men er tilpasset familienes behov. I tillegg har Tiril og Marie fleksibel arbeidstid og kan jobbe mellom syv om morgenen til åtte om kvelden.

– Så hvis det er morgenrutine som er vanskelig, har vi muligheten til å besøke og gi direkte veiledning i hjemmet. Da kan vi gi veiledning når barna faktisk er hjemme, sier Tiril.

Det er også en utfordring at møter med tjenestene ofte er på dagtid når foreldre er opptatt på jobb.

– Det at vi da har muligheten til å komme på ettermiddagen, for eksempel, er en stor fordel.

Hjemmet som arena

Hjemmeveiledningen har hovedsakelig hjemmet som arena, men kan også møtes i bydelshuset eller et annet sted der familiene er komfortable.

Selv er Tiril og Marie tydelige på at de ser fordelene ved å besøke på hjemmebane, fordi da blir man kjent med familien på en helt annen måte. Man blir mer kjent med helheten, og hele familieperspektivet blir tydeligere når man kommer hjem til en familie.

– Vi vet at de barna som har ekstra utfordringer ikke lever som enkeltindivider, men som en del av en familie. Derfor er familieperspektivet og hjemmet som arena viktig, understreker Tiril.

Og for mange foreldre oppleves det svært vanskelig å ikke kunne forstå sitt eget barns behov. Hjemmeveiledningsteamet kan da gi foreldre gode verktøy for å håndtere utfordrende situasjoner i hjemmet, som kan bidra til at foreldre opplever mer mestring og redusert stress i hverdagen.

Dette kan føre til mer overskudd hos foreldrene og bedre livskvalitet.

Gjennom intervju med foreldre i forbindelse med forskningsrapporten som ble gjort i Bydel Søndre Nordstrand, har det også kommet frem at hjemmeveiledningen bidrar til å trygge helheten rundt både barnet og søsken.

Når familien forstår diagnosen til barnet bedre, blir de krevende situasjonene enklere å håndtere - som kan bidra til økt trivsel og mindre stress for søsken, kommer det frem i rapporten.

Derfor er familieperspektivet helt avgjørende for dette tilbudet, understreker Tiril.

– Det er ikke barnet med diagnosen, eller mor og far som enhet – det er hele familien som system. Det er foreldre og søsken sammen i en livssituasjon - og alt spiller inn der.

Samtidig er det ikke bare én utfordring på den lange veien disse familiene skal gå. Barna er i utvikling, det skjer ting i familien og det vil hele tiden dukke nye ting opp.

– De vil da få bedre og nyttig hjelp med et slikt tilbud, siden vi følger familiene over tid, sier Marie.

– Det er vår jobb å ivareta foreldrene

Men et veldig viktig punkt i pårørendestøtten, som Tiril og Marie fremhever tydelig, er nemlig å ivareta foreldrene.

Ifølge rapporten fra Søndre Nordstrand opplever foreldre til barn med nevrologiske utviklingsforstyrrelser i større grad stress og depresjon sammenlignet med andre foreldre, blant annet fordi disse foreldrene er utsatt for høyere belastning enn andre.

Dette kan få stor innvirkning på foreldrenes livskvalitet og det kan oppleves krevende å mestre hverdagen.

– Det som har kommet frem, gjennom foreldre, er at det er lite fokus på hvordan det går med dem, men det er mye fokus på barna og tiltak, sier Tiril.

– Fordi det er vår jobb å ivareta foreldrene, som da kanskje ikke skolen eller spesialpedagogisk støtte i barnehagen eller skolen, får gjort noe med, fortsetter Marie.

Mye av det som nevnes på foreldremøter og foreldrekurs, stemmer ikke for alle familier. Det passer kanskje ikke for den familien, eller deres situasjon kan være annerledes, forklarer Tiril.

– Det i seg selv er ensomt, sier hun og påpeker:

– Mange er ensom i situasjonen, men ikke nødvendigvis ensom i livet.

Alle som tar kontakt får et tilbud

Denne ensomheten ønsker de å møte i front og hjelpe foreldrene som står i en altoppslukende situasjon.

– Dette gjør at vi også tror veldig på prosjektet. Uavhengig hvilken situasjon det er gjennom løpet, så kan vi være med å motvirke denne ensomheten.

Hva vil dere si til familiene som trenger denne hjelpen, leter etter slikt tilbud eller er redd for å ta det steget?

– Hovedbudskapet er på mange måter at det er aldri er for tidlig, eller for seint, å ta kontakt. Så finner vi sammen ut av hva som kan være nyttig for dere som familie.

– Vi er opptatt av at alle familiene som tar kontakt skal få et tilbud, sier Tiril oppriktig.

Tiril og Marie håper at dette skal bidra til et bedre tjenestetilbud. Barna, familiene og alle skal oppleve et bedre koordinert tjenestetilbud.

– Og dermed bedre livskvalitet og mer trygghet i situasjonen deres, avslutter de engasjerte familieheltene i Bydel Frogner.

Prosjektet Hjemmeveiledning startet opp i Bydel Søndre Nordstrand tilbake i 2020 som et pilotprosjekt, da kalt Ambulant foreldreveiledning. Etter stor suksess oppsto tjenesten Hjemmeveiledning - barn med nedsatt funksjonsevne i 2022, som nå er blitt en del av Oslohjelpa i flere bydeler.

Les rapport og evaluering av prosjektet i Bydel Søndre Nordstrand her (PDF).

Les mer om Oslohjelpa i Bydel Frogner her.

"Vi er opptatt av at alle familiene som tar kontakt skal få et tilbud"
Tiril Stange