Helse og omsorg

Innsikt fra innbyggermøter om habiliteringstjenester i Bydel Søndre Nordstrand

Vinteren 2024 inviterte Bydel Søndre Nordstrand til flere innbyggermøter for å ha dialog om tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne. Innsikt fra møtene er samlet i en publisert rapport.

Aktuelt / Publisert: 22.04.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Mange grafiske framstillinger av menneske-ansikter.
Forsiden av rapport. Bilde: Bydel Søndre nordstrand.

Tiltaket «innbyggerdialog» ble bestemt i 2023 for å øke dialogen med innbyggere om tjenester og personer med nedsatt funksjonsevne. Bydel Søndre Nordstrand hadde totalt tre møter i delbydelene Holmlia, Mortensrud og Bjørndal. Innbyggere med funksjonshindringer, foreldre eller pårørende til noen med en funksjonshindringer eller andre interesserte var inviterte til å delta. Fra bydelen deltok ressurspersoner fra Avdeling oppvekst og nærmiljø og Avdeling helse, omsorg og mestring.

Ny kunnskap og innsikt

De tre møtene har gitt bydelen ny kunnskap og innsikt om innbyggerperspektivet når det gjelder habiliteringstjenestene i bydelen. Tiltaksleder Dijana Vesovic har i etterkant av møtene skrevet en rapport som blant annet oppsummerer hovedfunnene og arbeidet videre.

Hovedfunn fra innbyggermøtene

 • Opplevelse av høy grad av brukermedvirkning og god kommunikasjonsflyt i innbyggermøter, i en ufarlig setting og på en uformell arena. Ønskelig med flere møter og fortsettelse av dialog.
 • Innbyggere ønsker tilbakemelding om hva funnene fra innbyggermøter skal brukes til.
 • Flere ressurspersoner fra andre enheter og avdelinger ble koblet på underveis. Det viser at bydelens tjenester er sammensatte, og det er behov for mer samarbeid og koordinering mellom tjenester for å gi et helhetlig tilbud.
 • Innbyggere savner informasjon om helhetsforløpet og tjenester og tilbud som finnes i bydelen. Hvordan formidle informasjon i møte med helsestasjon, barnehage og skolen?
 • Det er behov for mer støtte og større samfunnsinvolvering. Familienettverk og frivillighet må mer på banen.
 • Viktig å kartlegge behovet med familieperspektivet i fokus tidligst mulig, og sette søkelys på lavterskel tjenester, fremfor sent involvering og kostbare tiltak.
 • Bydel har lite boligmasse, og behov for bolig er stort. Det er for få boliger til personer med nedsatt funksjonsevne i bydelen. Kan det tenkes nytt på dette området?
 • Økt behov for avlastningstilbud på helg (uten overnatting), gruppetilbud og fritidsaktiviteter.
 • Bydel har høyt antall barn i barnepalliasjon, og økende antall eldre utviklingshemmede. Bilde er sammensatt og utfordrende.
 • Bydelens språk og kommunikasjon skal være tilpasset mottaker. Ønskes mer klarspråk i vedtak, og skriftlig informasjon som sendes til innbyggere.
 • Oslohjelpa og familieveiledning oppleves som meget positiv.

Rapporten oppsummerer også annen innsikt og innspill fra de tre møtene. Bruk denne lenken til å lese hele rapporten.

Tre møteinnkallelser limt sammen i en kollasje
Innbyggermøter i Bydel Søndre Nordstrand. Bilde: Bydel Søndre Nordstrand.