Politikk

Forsterket oppfølging av arbeidstid

Etter opplysninger om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i underliggende etater, har byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg fått redegjørelser for hvordan dette følges opp av etatene.

Pressemelding / Publisert: 11.10.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

— Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier byråd Lan Marie Berg.

Etatene rapporterer årlig på om de har rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene og fanger opp og retter eventuelle avvik. I lys av den pågående undersøkelsen av blant annet arbeidstid i Energigjenvinningsetaten, bestemte byråd Berg i august at hun ville be alle etatene om å gjøre rede for tall for brudd på arbeidstidsbestemmelsene og hvordan de følger opp dette.

Brann- og redningsetaten har nylig rapportert at de blant sine ca. 500 ansatte har hatt 1472 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i perioden januar til og med august 2019. I samme periode rapporterer Vann- og avløpsetaten, med ca. 600 ansatte, om 785 brudd. Bymiljøetaten rapporterer om 623 brudd blant sine ca. 900 ansatte fra januar 2019 til og med september. Energigjenvinningsetaten med ca. 130 ansatte melder om 129 brudd fra januar 2019 og ut august. Fornebubanen med 16 ansatte har meldt om 16 brudd i perioden 1. mars til 1. oktober 2019. Klimaetaten med 35 ansatte melder om 137 brudd i 2019. Renovasjonsetaten med ca. 520 ansatte orienterer om 72 brudd i år.

De siste årene har etatene fått på plass systemer som gir dem bedre grunnlag for å følge opp de ansattes arbeidstid. Det legger til rette for at etatene kan jobbe mer systematisk for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

— Trenden viser at antall brudd går nedover. Samtidig ser vi at etatene i min sektor må jobbe enda mer systematisk med å få ned brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Mange brudd kunne være unngått med bedre rutiner og planlegging, sier byråd Berg.

— Vi skal hele tiden sørge for god brann- og ulykkesberedskap, og samtidig ivareta de ansattes sikkerhet. Det gjør vi. Så har vi altfor mange brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og setter inn en rekke tiltak for å få ned bruddene. Arbeidstidsbruddene skyldes både beredskap og frivillige vaktbytter, forklarer brannsjef Jon Myroldhaug.

— Mer enn 99 prosent av vaktene i Bymiljøetaten er innenfor arbeidstidsbestemmelsene, men vi har utfordringer knyttet til blant annet viltforvaltning og veikontroller ved ekstremvær. Vi jobber systematisk med oppfølgingen sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten, for å få antall AML-brudd ned, sier etatsdirektør i Bymiljøetaten Gerd Robsahm Kjørven.

Byrådsleders kommentar

Byrådsleder Raymond Johansen er orientert om brudd på regelverk i underliggende etater i miljø- og samferdselssektoren av byråd Lan Marie Berg.

- Det er viktig for byrådet å sikre at ansatte i kommunen har ryddige arbeidsforhold. Det har byråd Lan Marie Berg tatt grep om i sin sektor, og denne uken har hun forsikret seg om at etatsdirektørene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket. Det er den enkelte virksomhetsleder som har ansvar for at regler overholdes. Dette følger av virksomhetsstyringsinstruksen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Johansen har tatt initiativ til en større gjennomgang av kommunens systemer for å sikre etterlevelse av regelverket i alle kommunens virksomheter.

- Vi ser at det kan være grunnlag for å vurdere om vi har gode nok systemer også i andre deler av kommunen. Dette handler ikke først og frem om rapportering, men om å sikre at etatene gjør det de kan for å unngå brudd på regelverket, sier Johansen.

Det jobbes med et mandat for systemgjennomgangen. Mandatet vil bli drøftet med de sentrale tillitsvalgte i kommunen.

Fakta

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har igangsatt en egen ekstern undersøkelse som skal se på flere alvorlige forhold i Energigjenvinningsetaten. Undersøkelsen omfatter brudd på arbeidstidsbestemmelser, ansettelser, konsulentbruk og anskaffelser. Rapporten er ventet å foreligge i løpet av oktober.

Underliggende virksomheter for byråd for miljø og samferdsel er Brann- og redningsetaten, Bymiljøetaten, Energigjenvinningsetaten, Fornebubanen, Klimaetaten, Renovasjonsetaten og Vann- og avløpsetaten.

Utvikling i antall brudd over tid

Antall brudd per etat per år. Oppdatert per 25. oktober 2019.

201420152016201720182019 (til og med sept./okt.)
Brann- og redningsetaten--874151426121616
Bymiljøetaten---11791297623
Energigjenvinningsetaten---431*300*129
Fornebubanen-----16
Klimaetaten----140137
Renovasjonsetaten---56424972
Vann- og avløpsetaten349219481293192913411053


Merknader til tallene:

Tallene baserer seg på tall sendt fra etatene til informasjon. Det tas forbehold om at det kan være mindre variasjoner på tallene av tekniske årsaker.

2019-tall er til og med september/oktober 2019.

Brann- og redningsetaten: I 2016 er beredskapsstyrken først inkludert i tallene fra mai.

Energigjenvinningsetaten: *Tallene er nettotall, dvs antall tilfeller hvor det er brudd, uavhengig av antall brudd per tilfelle.

Fornebubanen: Tall tilgjengelig fra 1. mars 2019.

Klimaetaten: Tall i 2018 fra 1. august 2018.

Pressekontakter i byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Tuva Otterlei Blikom / Tor Audun Gram

Pressetelefon: 904 71 999

presse.mos@oslo.kommune.no