Politikk

Byrådet vil sikre flere akuttilbud i Oslo

Storbylegevakta flytter til Aker i 2023. Da ønsker byrådet å beholde et døgnåpent tilbud til sårbare grupper i sentrum. I tillegg vurderes helsesentre med legevaktfunksjon på kveld og helg flere steder i byen.

Pressemelding / Publisert: 16.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Storbylegevakta er under oppføring og skal stå ferdig på Aker sykehusområde i 2023. Den skal gi alle med tilhold i byen et akutt, døgnåpent helse- og sosialtilbud med stor bredde og god kvalitet.

– For å i ivareta de sårbare gruppene som oppholder seg i sentrum vil byrådet etablere et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon i tilknytning til relevante etablerte lavterskeltilbud. Dette tilbudet skal være på plass før legevakten flytter til Aker i 2023. I tillegg vil byrådet vurdere større, lokale helsesentre med legevaktfunksjon på kveld og helg flere steder i byen. Flere bydelsnære helsesentre vil være en bedre løsning enn å etablere en legevakt 2 i sentrum slik det tidligere har vært snakk om, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen.

Analyser av oppdaterte befolkningsdata, aktiviteten ved dagens legevakt og planlagt kapasitet ved Oslo storbylegevakt, viser at det er behov for mer kapasitet enn det storbylegevakten kan tilby slik den ser ut i dag.

– Vi vil nå utrede etablering av større, lokale helsesentre med legevaktfunksjoner på kveld og helg flere steder i byen. Dette vil sikre tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og beredskapsevne i akuttkjeden, sier Steen.

Frem til et slikt tilbud er etablert foreslår byrådet at dagens allmennlegevakt på Aker videreføres. Byrådet foreslår også at det etableres et døgnåpent tilbud med legevaktfunksjon i sentrum, spesielt utrustet for å ivareta de sårbare gruppene som oppholder seg der.

– Vi har utredet muligheten for at Oslo Storbylegevakt kan håndtere hele pasienttilstrømmingen i Oslo, men har kommet fram til at det er for risikabelt. I perioder med stor pågang av pasienter, som den vi opplever nå, vil ikke kapasiteten der være tilstrekkelig. Derfor vil byrådet se på muligheten for å etablere bydelsnære helsesenter flere steder i byen, sier Robert Steen.

Saken skal etter planen opp i Oslo bystyret i januar 2022.

Hva er et bydelsnært helsesenter?

Et bydelsnært helsenter er et tverrfaglig helsetilbud utgått fra en robust fastlegegruppe, som kan tilpasses lokale behov, og der lokalisering og tilknytning til øvrige bydelsnære tjenester vektlegges. Innholdet i helsesentrenes tilbud må utredes nærmere, men det er nærliggende å tenke seg at dette kan inkludere:

  • Fastlegekontor med akuttilbud for egne pasienter på dagtid
  • Fastlegetjenester for pasienter uten fastlegerettigheter
  • Legevaktfunksjon på kveld og helg
  • Lavterskeltilbud og andre helsetilbud rettet mot ulike målgrupper, herunder tilbud innen psykisk helse og rus og tilbud til personer med kjønnsinkongruens
  • Base for ulike ambulante tilbud i bydelen/nærområdet
  • Samlokalisering med eksempelvis primærhelseteam, oppfølgingsteam, psykolog, helsestasjon og spesialister som har avtale med helseforetakene

Pressekontakt

Pressekontakt i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester:

Byrådssekretær Marte Haabeth Grindaker, tlf. 92 02 07 52