Politikk

Tar alle gode krefter i bruk for en bedre eldreomsorg i Oslo

Byrådet har besluttet å konkurranseutsette fire sykehjem som i dag er drevet av kommunen. Det vil bidra til å sikre bedre tjenester for våre eldre, innovasjon og mer mangfold.

Pressemelding / Publisert: 14.05.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Portrett av et eldre og smilende par.
Byrådet i Oslo ønsker en eldreomsorg med bedre kvalitet, mer innovasjon og mer mangfold. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Byrådets politikk er å ta alle gode krefter i bruk, og finne nye og bedre måter å løse omsorgsoppgavene på. Selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, er målet et mangfold av kommunale, private kommersielle og private ideelle aktører. Det vil føre til mer innovasjon og bedre tjenester, til det beste for innbyggerne.

– En stor økning i antall pleietrengende eldre kombinert med mangel på helsepersonell vil sette helse- og omsorgstjenesten på prøve fremover. Det viktigste for byrådet er at kvaliteten i tjenestene blir bedre og at vi løser utfordringene vi står overfor. For å klare det må vi ta alle gode krefter i bruk, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Følger Sykehjemsetatens anbefaling

I Hammersborgerklæringen står det at byrådet vil konkurranseutsette enkelte sykehjem, og sikre at konkurransen baseres på best mulig kvalitet.

På oppdrag fra byrådsavdeling for helse har Sykehjemsetaten utarbeidet en prioritert liste over seks sykehjem som egner seg best til konkurranseutsetting.

Oppdraget fra byrådsavdeling for helse til Sykehjemsetaten: Fire sykehjem skal konkurranseutsettes i Oslo​

Byrådet skulle deretter velge ut fire av disse sykehjemmene for konkurranseutsetting. Utarbeidelsen av listen er gjort av en partssammensatt arbeidsgruppe med deltakere fra Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet, vernetjenesten samt arbeidsgiver. Arbeidsgruppen har utarbeidet kriterier for utvelgelsen av hvilke langtidshjem som skal konkurranseutsettes.

Byrådet har fulgt Sykehjemsetatens prioriterte liste. De fire langtidshjemmene som skal konkurranseutsettes er:

 • Kantarellenhjemmet
 • Abildsøhjemmet
 • Bjølsenhjemmet
 • Uranienborghjemmet

– Det forrige byrådet kastet bort både tid og over 50 millioner kroner årlig på å rekommunalisere veldrevne private sykehjem, uten at kvaliteten ble tilsvarende bedre. Dette byrådet vil heller utvikle tjenestene, til det beste for brukerne, sier Korkunc.

De to sykehjemmene på den prioriterte listen fra Sykehjemsetaten som ikke blir konkurranseutsatt, er Langerudhjemmet og Madserudhjemmet.

Byrådet planlegger ikke å konkurranseutsette flere sykehjem i inneværende valgperiode. Dersom det likevel skulle blitt aktuelt å gjøre det, vil Sykehjemsetaten få et nytt oppdrag. Det betyr at Sykehjemsetaten, sammen med de ansattes organisasjoner, vil bes om å bli enige om kriterier for unntak og utvelgelse, vekting av kriterier og en anbefaling. Det er ingen automatikk i at de to sykehjemmene som ikke konkurranseutsettes i denne omgang, blir konkurranseutsatt ved en eventuell ny runde.

Går i dialog med markedet

Sykehjemsetaten har fått i oppdrag å igangsette prosessen med å konkurranseutsette de fire sykehjemmene. For å sikre fortsatt god dialog med markedet, skal hele eller deler av konkurransegrunnlaget sendes på høring før konkurransen lyses ut.

– Byrådet er opptatt av å lytte til de private aktørene og deres innspill. Vi tror på den norske modellen, at vi finner de beste løsningene gjennom et gjensidig og godt samarbeid mellom det offentlige og private. Med høring av konkurransegrunnlaget kan markedet komme med verdifulle innspill om hvordan vi bedre kan legge til rette for innovasjon og nye løsninger, sier Korkunc.

Sykehjemsetaten har blant annet fått følgende føringer i sitt oppdrag fra byrådet:

 • Konkurransegrunnlaget skal i vesentlig større grad enn i dagens kontrakter legge til rette for innovasjon og tjenesteutvikling.
 • Anskaffelsen skal gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse.
 • Kontraktene kan ha en varighet på inntil ti år, og ikke kortere enn 8 år.
 • Det skal stilles krav om at leverandør skal utarbeide kompetanseplaner for den enkelte ansatte.
 • Det skal foretas en kartlegging av alderssammensetning, pensjonsforhold mv. for de ansatte i de aktuelle sykehjemmene.

Vil sikre at ingen ansatte går ned i lønn

Byrådet har vært tydelig på at konkurranseutsetting ikke skal skje på bekostning av de ansattes lønn- og arbeidsvilkår. Reglene for virksomhetsoverdragelse sikrer at ingen ansatte går ned i lønn i løpet av den nye tariffperioden, altså til 30. april 2026. Også etter utløp av ny tariffperiode vil byrådet stille krav om at ingen ansatte går ned i lønn etter overføring fra kommunen til annen arbeidsgiver.

Byrådsavdeling for helse har utarbeidet et forslag til kontraktsvilkår som sikrer at ingen ansatte som omfattes av virksomhetsoverdragelse i forbindelse med konkurranseutsetting går ned i lønn. Markedet, ansattes organisasjoner og andre relevante aktører bes komme med innspill til forslaget før anbudskonkurransen lyses ut.

– Før valget lovet Oslo Høyre å se på hvordan det kan stilles krav som gjør at ansatte ikke går ned i lønn ved konkurranseutsetting. Vi har brukt de siste seks månedene på å utrede dette grundig, og har funnet en måte vi mener vil oppfylle dette løftet. Dette er nybrottsarbeid, sier Korkunc.

Fire sykehjem konkurranseutsettes

 • Alle dokumenter i saken kan lastes ned her.
  • Byrådens sak om konkurranseutsetting og Sykehjemsetatens anbefaling
  • Forslag til kontraktsvilkår
  • Innspill kan leveres per e-post til konkurranseutsetting@byr.oslo.kommune.no
  • Frist for å sende inn innspill er 4. juni 2024

Pressekonferanse konkurranseutsetting av sykehjem

Følg pressekonferansen her

Pressekontakter

For byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H)

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon

Kantarellenhjemmet ligger på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, og har 96 langtidsplasser, fordelt på 64 ordinære langtidsplasser og 32 skjermede langtidsplasser. I tillegg har Kantarellenhjemmet 34 dagsenterplasser hvorav 19 er ordinære og 15 er skjermede. Sykehjemmet har 127 ansatte fordelt på 96,5 årsverk. Se mer info om Kantarellenhjemmet her.

Abildsøhjemmet ligger på Abildsø i bydel Østensjø, og har 60 langtidsplasser fordelt på 30 ordinære langtidsplasser og 30 skjermede langtidsplasser. Sykehjemmet er et av de minste i Oslo kommune i dag. Sykehjemmet har 75 ansatte fordelt på 62 årsverk. Se mer info om Abildsøhjemmet her.

Bjølsenhjemmet ligger på Bjølsen i bydel Sagene, og har 127 langtidsplasser fordelt på 80 ordinære langtidsplasser, 15 skjermede langtidsplasser, og 32 langtidsplasser psykiatri. Sykehjemmet har er 134 ansatte fordelt på 111,5 årsverk. Se mer info om Bjølsenhjemmet her.

Uranienborghjemmet ligger på Uranienborg i bydel Frogner, og har 98 langtidsplasser fordelt på 82 ordinære langtidsplasser og 16 skjermede langtidsplasser. Sykehjemmet har er 112 ansatte fordelt på 83,3 årsverk. Se mer info om Uranienborghjemmet her.