Budsjett 2024

​​Mer til klimafondet og flere parker

​​Byrådet i Oslo foreslår å styrke Klima- og energifondet med 70 millioner kroner og vil sette av 40 millioner kroner til planlegging og prosjektering av nye parker. ​

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Parkliv i Sofienbergparken
Byrådet ønsker å opparbeide flere områder til park. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Det haster å kutte utslipp. Kommunens klimastøtteordninger gjør det enklere og billigere å gjennomføre klimatiltak for innbyggere og bedrifter. Byrådet vil fylle på klimafondet med 70 millioner friske kroner, i tillegg til de 100 millionene kronene vi bevilget etter vi tiltrådte i høst, sier Marit Vea (V) byråd for miljø- og samferdsel i Oslo.

Byrådet foreslår også å bevilge 40 millioner kroner til nye parkarealer i byen.

– Vi trenger mer natur i byen, både for å kutte utslipp, håndtere klimaendringer og gi bedre betingelser for biologisk mangfold. En grønn by er god å leve i for store og små. I dag er store arealer i byen er regulert til park, men brukes ikke som det. Byrådet ønsker derfor å opparbeide flere områder til park, sier Vea (V).

På området miljø og samferdsel foreslår byrådet blant annet følgende i revidert budsjett for 2024:

  • Klima- og energifondet oppkapitaliseres med 70 millioner kroner, og tilsagnsrammen øker med 40 millioner.
  • 40 millioner kroner settes av til planlegging og prosjektering av nye grøntområder i byen.
  • 2 millioner kroner til bekjempelse av fremmede arter ved Huken.
  • 1 million til en egen tilskuddsordning til bedrifter og organisasjoner som vil bedre tilstanden i Oslofjorden.
  • 7,5 millioner kroner til å gjøre skolegårder grønnere
  • For å kunne sette i stand og ta i bruk Brannfjellhyttene foreslås det 7 millioner kroner til nytt servicebygg på Brannfjell.
  • Refstadparken ved Økern skal være ferdig til skolestart 2027, og det settes av midler til oppstart av prosjektet.
  • Når Ring 1 stenges, settes det også av midler til trafikksikkerhet og trygg ferdsel for myke trafikanter (sykkel og gange).

Pressekontakt 

for byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Telefon