Plan, bygg og eiendom

Lilleakerbyen på nytt offentlig ettersyn

Mustad Eiendom AS’ forslag til omregulering av Lilleakerbyen var på offentlig ettersyn sommeren 2022.

Pressemelding / Publisert: 20.11.2023

Av Plan- og bygningsetaten

Kartutsnitt
Illustrasjonsplan som viser forslag til bystruktur, gatetun, torg og parker innenfor planområdet. Bilde: Plan - og bygningstaten.

Hensikten med planforslaget var å legge til rette for transformasjon av Lilleaker sentrum og næringsområdet ved Lysaker til attraktive, bymessige områder med blandet bebyggelse og formål, et finmasket gatenett, torg, møteplasser og parker.

Her kan du kan se Mustad Eiendom AS’ planforslag, som lå ute til offentlig ettersyn i 2022.

– Vi anbefalte ikke det planforslaget og har gjennom hele planprosessen påpekt flere forhold ved dette alternativet som strider med overordnede føringer, eller som vi mener må endres, sier enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Marianne Knutssøn Lindeberg.

Noe av dette er imøtekommet og noe ikke. Derfor legger Plan- og bygningsetaten nå ut to alternative løsninger til offentlig ettersyn. Saken kunngjøres og legges ut på offentlig ettersyn fra mandag 20. november til mandag 8. januar 2024.

– Hensikten med alternativene våre er å fremme alternativer som tar utgangspunkt i forslagsstillers alternativ, men som i større grad følger opp overordnede føringer og våre hovedinnvendinger, sier Knutssøn Lindeberg.

Plan og bygningsetatens alternativer er mer konkrete i hvilke kvaliteter Lilleakerbyen skal ha, har en mer bymessig struktur og utforming, ivaretar Lysakerelven og naturverdiene i større grad, sikrer større arealer for kultur og idrett og sikrer tilstrekkelig antall areal for barnehageplasser.

Plan- og bygningsetatens to alternativer

Plan- og bygningsetaten fremmer to alternativer for Lilleakerbyen, alternativ 2 og 3. Alternativene innebærer endringer som gir behov for et nytt offentlig ettersyn.

– Noen av hovedendringene i våre alternativer 2 og 3 i forhold til Mustad Eiendom AS’ alternativ 1 er at vi har utvidet planområdet mot nord langs Lysakerelven, justert rekkefølgebestemmelsene, gjort hovedparken i området større, justert høydene på bebyggelsen og lagt til rette for færre inngrep i Lysakerelven, sier Knutssøn Lindeberg.

Plan- og bygningsetaten har også foreslått å utvide Lilleakerveien, tilsvarende alternativet til Mustad Eiendom AS.

– Vi har gjort rede for hvilke konsekvenser denne utvidelsen vil ha å si for enkelteiendommer langs veiene. Alternativ 2 er vårt hovedalternativ. Alternativ 3 er en variant av alternativ 2, men hvor vi foreslår å beholde eksisterende bygg i felt B8 (Lilleakerveien 6A og B).

Plan- og bygningsetaten anbefaler alternativ 2 fordi alternativet tilrettelegger for flere boliger enn alternativ 3.

Visualisering av alternativ 1
Perspektiv av Lilleakerbyen, sett fra Lysaker Mølle i Bærum. I perspektivet ser vi ny bro over Møllefossen og forslag til ny bebyggelse. Bilde: Plan- og bygningsetaten.

Alternativ 2

Alternativet legger til rette for en transformasjon av Lilleaker/Lysaker fra et monofunksjonelt område med kontor og kjøpesenter til et flerfunksjonelt område med bolig, park, torg, forretning, bevertning og kontor, i likhet med forslagsstillers alternativ 1. Alternativet innebærer blant annet høyhus, bevaring av den eldre, eksisterende bebyggelsen og en breddeutvidelse av Lilleakerveien.

Alternativ 3

Alternativet er tilsvarende alternativ 2, men istedenfor et lukket kvartal i felt B8 foreslås det å beholde eksisterende bygning (Lilleakerveien 6A/B). Som en følge av dette blir også den foreslåtte hovedparken (P5) større. Den eksisterende bygningen i felt B8 ligger nærmere Lysakerelven enn den foreslåtte nye bebyggelsen i alternativ 2.

Her kan du lese mer om planen for Lilleakerbyen

I denne kartfortellingen kan du få en enkel oversikt over endringene i Lilleakerbyen og forskjellene på de tre alternativene

Atle Jan Larsen

Pressekontakt
Telefon