Vann og avløp

Kraftig regn og kjelleroversvømmelser

Ved enorme nedbørsmengder over lang tid gir det utfordringer med overvann for byen. Vannet renner alltid mot laveste punkt, og ofte er dette kjellere.

Aktuelt / Publisert: 21.09.2023

Av Vann- og avløpsetaten

Høy vannføring i Akerselva
Høy vannføring i Akerselva fører til at vannet går over sine bredder noen steder. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Hva skjer når det blir mye regn?

Ved store mengder regn fylles bekker og elveløp, og bakken mettes med vann. Da finner vannet nye veier på vei ned mot sjøen. Vannet renner alltid mot laveste punkt, og ofte er dette kjellere.

Nedbørfeltet til Oslo strekker seg langt opp i marka og er starten på de 8 byvassdragene som renner gjennom byen på vei mot fjorden. Alt regn som faller i marka og i byen renner mot bekker og elveløp. Fra gammelt av er det mange bekkeløp i Oslo, noen av disse ser man ikke fordi de ligger under bebyggelse eller er lagt i rør.

Ved store nedbørsmengder fylles dammer, bekker og elveløp. Når mengdene blir voldsomme, blir bakken mettet og vannet begynner finne nye veier ned mot fjorden. Dette medfører at det blir overvann flere steder i byen. Alt overvann går da på overflaten og finner vei til de laveste punktene i terrenget og medfører oversvømmelser av bygninger, eiendommer og infrastruktur.

Mer ekstremregn og tettere bebyggelse gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner voldsomt. I tillegg blir kapasiteten i ledningsnettet fullt i slike tilfeller, og avløpsvann kan komme opp gjennom kummer i veiene, og gjennom kjellersluk

  • Rister må renses for kvist og kvast
  • Forsikringsselskapet er de som hjelper deg når du er rammet
  • Vann- og avløpsetaten skal kontaktes når vannet kommer opp av sluk eller toalett
  • Led regnvann ut på tomten
Overvann finner sin vei uansett
Overvann finner sin vei uansett. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Kjelleroversvømmelser 

Ved store nedbørsmengder fylles avløpssystemet opp av regnvann og avløpsvann. Systemet er bygd for at avløpsvann ikke skal trenge seg opp sluk og toalett, men ser du at dette forekommer, er det viktig å varsle Vann- og avløpsetaten. Da vurderes tiltak på rør og ventiler.

Kommer det vann i huset via utsiden må det håndteres av forsikringsselskapet. 110-sentralen kan kontaktes ved ekstreme tilfeller. 

Huseiere er ansvarlig for å håndtere overvann på egen eiendom. Regnet som faller på eiendommen skal i størst mulig grad få trekke ned i grunnen eller tas opp av planter og trær. For å få til dette er det viktig å ta vare på grøntarealer.

Ved kraftig regn må du sørge for at vannet samles opp eller ledes unna på en måte som medfører minst mulig skade, både hos deg og naboer.

Overløp til bekker og fjord – fortynnet kloakk i fjorden

Ved enorme nedbørsmengder fylles tunneler og ledningsnettet. Den ekstra kapasiteten for å håndtere store avløpsmengder blir fylt opp. Med store mengder nedbør er vår sikkerhetsventil at noe avløpsvann avlastes i overløp.

Når den kritiske grensen er nådd i avløpstuneller og ledningsnett, ledes fortynnet avløpsvann ut i nærliggende elver, bekker eller fjord via faste installasjoner som kalles overløp. Disse installasjonene er ikke regulerbare. Dette er et tiltak for å unngå at kloakkvann trenger tilbake inn i kjellere og parkeringshus. 

Den eldste delen av avløpssystemet er bygd for avlastes i overløp for å unngå skader. Det er rundt 200 slike overløp i Oslo.

Grunnet overløp kommer det urenset, men fortynnet avløpsvann ut i Akerselva og andre byvassdrag og i fjorden. Derfor anbefales det å vente minst 24 timer før man bader.

Kummer og rister må renskes for kvist og kvast
Kummer og rister må renskes for kvist og kvast. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Høy vannføring i Akerselva

Akerselva er den elven med høyest vannføring i Oslo, og den reguleres kontinuerlig. Ved forventning om store nedbørsmengder økes vannføringen i elven for å forhindre at flomtoppen og skader på bygninger og infrastruktur blir unødig store.

Akerselva kan ha en vannføring opp til 27 m3 i sekundet før det blir kritisk for de bygningene som ligger nærmest elva, eventuelt 25 m3 over flere dager. 

Det er viktig at publikum er forsiktig når de går langs elvene og ikke tar unødvendige sjanser. Næringsbygg og private bygg langs elva varsles fortløpende om vannføringen.    

Rister og kummer må renes for kvist og kvast  

Sammen med Bymiljøetaten har Vann- og avløpsetaten døgnbemanning for å kontrollere og rense de titalls bekkeristene som finnes rundt om i byen i forbindelse med åpne bekker og vannveier. Dette er viktig tiltak for å sørge for at vannet skal kunne ledes ned i rørene og ikke komme opp i terrenget og forårsake skade.

Kummer og rister på egen tomt bør kontrolleres og tømmes for kvist og kvast.   

Tiltak for fremtidig styrtregn  

Gjenåpning av elver og bekker, etablering av regnbed, grønne tak og grønne vegger som kan fange opp noe av regnet, og ikke minst gode flomveier som leder vannet bort fra bebyggelsen, er tiltak som kan bedre situasjonen ved fremtidige, ekstreme nedbørsmengder.

Permeabelt dekke – underlag som vann kan trenge gjennom slik at det ikke samles på overflaten – vil også sørge for god overvannshåndtering. Dette kan brukes i oppkjørsler, rundt bygninger og på parkeringsplasser i stedet for asfalt. Slike tiltak kan du lese mer om her: Overvannshåndtering på egen tomt og kommunens arbeid