Helse og omsorg

FACT Ung Gamle Oslo skårer høyt på nasjonal måling

Tjenesten hjelper barn og ungdom med sammensatte psykiske utfordringer. Det første i sitt slag i Norge som har fått godkjent modelltrofasthet etter evaluering av et nasjonalt implementeringsteam.

Aktuelt / Publisert: 03.06.2024

Av Bydel Gamle Oslo

FACT Ung teamet i Bydel Gamle Oslo
Bilde: Tuva Gjessing Borgheim.
"Vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre, men en slik evaluering gir oss en verdifull bekreftelse på at metoden og måten vi jobber på er riktig."
Bydel Gamle Oslos teamleder Hans Arnljot Heli

FACT Ung i Bydel Gamle Oslo er det første teamet i landet som arbeider fullverdig etter FACT Ung-metoden. Det skaper stolthet blant ansatte og er viktig for det videre arbeidet å bli vurdert til å være i det øverste sjiktet av det nasjonale evalueringsteamet.

FACT Ung-satsningen har etablert et evalueringsteam som måler kvaliteten på FACT Ung-teamene rundt om i hele landet. Dette teamet er utformet av fagsentrene RBUP, NORCE, NKROP, NAPHA, KBT KORUS. Dette er en måling som sier noe om hvor godt team arbeider etter prinsippene og prosessene som til sammen utgjør FACT Ung-modellen. Det viktigste i målingen er at ungdommene møter riktig kompetanse, at deres målsettinger blir vektlagt i behandlingen, at teamet er i stand til å gi kvalifisert behandling i tråd med myndighetenes retningslinjer, at man når fram til målgruppen, at teamet evaluerer arbeidet sitt og kobler på de rette instansene i hver enkelt sak. 

FACT Ung - løsningen på komplekse helseutfordringer?

FACT Ung er en nasjonal satsning der kommunale helsetjenester samarbeider med psykisk helsevern for barn og unge. Ulike tjenester samles i ett team, som tilbyr sammensatte helsetjenester til pasienter med kompliserte og langvarige behov. Samarbeidet mellom Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg Diakonale Sykehus har vært og er helt avgjørende for at prosjektet har lyktes.

Bydel Gamle Oslo mener FACT Ung er en del av løsningen på utfordringene helse- og omsorgstjenestene har hatt med de ungdommer som befinner seg i skjæringspunktet mellom første- og andrelinjetjenestene. Mange av disse pasientene er ikke i stand til å ta bruk tradisjonelle helsetjenester, og er avhengige av bistand til å koordinere ulike tjenester.

Stor verdi for enkeltmennesket og samfunnet

Blant annet Helsedirektoratet viser til FACT Ung som et godt eksempel på helhetlige tjenester for personer med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser: ACT-, FACT- og FACT ung-team - Helsedirektoratet

Bydel Gamle Oslo kan vise til mange eksempler på hvordan FACT Ung har hatt en uvurderlig verdi for enkeltpersoner.

"Jeg har blant annet erfart hvordan en 14-år gammel gutt verken klarte å gå på skolen, fritidsaktiviteter eller være sammen med jevnaldrende da han først kom i kontakt med oss."
Heli

Gutten hadde mer eller mindre vært innelåst på rommet sitt i to års tid. Med tett oppfølging over tid har FACT Ung sett hvordan han gradvis har tatt tilbake hverdagen, blitt flinkere til å håndtere sosiale situasjoner og har tatt igjen all den tapte sosialiseringen med jevnaldrende.

I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det gode grunner til å mene at verdien av å behandle en pasient med FACT Ungs metode er svært kostnadsbesparende. Det er vanskelig å sette en prislapp som passer alle ungdommene som får oppfølging i prosjektet. Folkehelseinstituttet har vist at psykiske lidelser er blant de mest kostbare for samfunnet og står for 20% av alle helseutgiftene i Norge. Heli sier imidlertid at den reelle kostanden enda høyere. Man må også inkludere indirekte kostnader som tapt arbeidsfortjeneste og trygdekostnader. Bydelen er opptatt av at FACT Ung i større grad kobler ungdommene på sine nærmiljøer og hindrer dem i å falle utenfor samfunnet. Et vellykket forløp i FACT Ung kan derfor være en investering som gir svært god avkastning for samfunnet.

Veien videre

FACT Ung følger en metode som kan benyttes av helsetjenestene over hele landet. Arbeidet som er gjort og gjøres blant annet i Bydel Gamle Oslo bidrar til å videreutvikle metoden og gir kunnskap som kan være nyttig for andre.

"Vi får mange hospiteringsbesøk fra andre kommuner og helseforetak fra hele landet, som ønsker å se hvordan vi har løst utfordringene med å bygge et felles team med kommune- og spesialisthelsetjeneste."
Heli

Seksjonssjef Espen Patsis-Torgersen Helsetiltak barn og unge i Gamle Oslo sier at bydelen er stolt over at prosjektet har blitt sertifisert som FACT Ung og at den er en foregangsbydel for samarbeid mellom kommunal- og spesialisthelsetjeneste i Oslo kommune. Det er viktig at bydelen har et fungerende team som gir gode helsetjenester til dem som trenger det mest. Han legger også vekt på viktigheten av at samarbeidet mellom statlige-, kommunale tjenester og FACT Ung fungerer godt.

For mer informasjon om FACT Ung og evalueringen, ta kontakt med Hans Heli, 45 72 83 51, epost: hans.heli@bgo.oslo.kommune.no