Budsjett 2024

Tungtransporten skal bli elektrisk

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: I klimabudsjettet legger byrådet opp til å kutte klimagassutslippene med 74 000 tonn i 2024. En viktig ny satsing er å få etablert 55 hurtigladepunkter for tunge kjøretøy.

Pressemelding / Publisert: 27.09.2023

Av Byrådsavdeling for finans

Hvit transportbil med påskriften "100 % elektrisk i Oslo" står på fortauet utenfor Colosseum kino.
– Hvert kutt teller når utslippene skal ned til null, sier Raymond Johansen. Bilde: Fartein Rudjord.

– I år har vi sett mye ekstremvær over hele kloden, og i vår egen by. Klimaendringene må stanses og hvert kutt teller når utslippene skal ned til null. Med årets klimabudsjett tar vi Oslo enda et steg nærmere å bli en utslippsfri storby i 2030, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet jobber med utslippskutt i alle sektorer. Transport står fortsatt for en stor del av utslippene, og Oslo vil være en foregangsby for utslippsfri tungtransport. For å legge til rette for en raskere overgang til elektriske lastebiler, har Oslo kommune gitt tilsagn om støtte til at det bygges opp til 55 nye hurtigladepunkter for tunge kjøretøy i 2024.

– Jeg er stolt av at byrådet har sørget for at Oslo innen nyttår blir verdens første hovedstad med helt elektrisk kollektivtrafikk. Vi trenger en tilsvarende elektrisk revolusjon i tungtransporten også, og jeg er glad for å se at Oslos næringsliv leder an i ovengangen til lastebiler som går på strøm og biogass. Derfor øker vi nå ladetilbudet for tungtransport. Nå er det vanlige lastebilers tur, sier byråd for finans og ansvarlig for klimabudsjettet Einar Wilhelmsen.

Klimabudsjettet et verktøy for å nå klimamålene

Bystyret har vedtatt at Oslo skal bli en nullutslippsby i 2030. Da skal nær alle utslipp av klimagasser fjernes, målt som 95 prosent reduksjon av utslipp i 2030 sammenlignet med 2009.

Samtidig som byrådet legger frem et budsjett for Oslo kommunes økonomi i 2024, legger byrådet frem et klimabudsjett. Totalt er en tredel av Oslos klimagassutslipp fjernet per 2023, og en ytterligere tredel vil kuttes med vedtatt politikk innen 2030. Den resterende tredelen er det enda ikke vedtatt hvordan man skal fjerne.

– Vi fant opp verdens første klimabudsjett i 2017. Det er et effektivt verktøy for å utvikle nye tiltak og virkemidler for utslippskutt hvert eneste år, for å klare å nå klimamålet i 2030. Med klimabudsjettet for 2024 sikrer vi to tredeler av de nødvendige utslippskuttene. For å sikre den siste tredelen, må det utvikles nye virkemidler de neste årene, og da særlig innenfor veitrafikk, byggeplasser og fra forbrenning av avfall, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen.

Indirekte utslipp med for første gang

Klimabudsjettet har hittil kun hatt med utslipp som skjer i Oslo, såkalte "direkte utslipp". Men Oslo kommune, næringslivet og befolkningen bidrar også til klimagassutslipp utenfor kommunens grenser, fra produksjon av blant annet mat, klær, byggematerialer, biler og elektronikk. For første gang er også disse utslippene, som kalles “indirekte utslipp”, inkludert i klimabudsjettet. Utslipp som skjer andre steder er vanskelige å anslå presist, men når Oslo for eksempel velger å bygge om en skole i stedet for å bygge en helt ny, unngås store utslipp fra produksjon av stål og sement.

– Vi må ta klimaansvar uansett om utslippene våre skjer i Oslo eller utenfor. Alle utslipp er alles problem fordi klimakrisa er global. Når vi satser på ombruk og reparasjon, og velger de mest klimavennlige produktene, så bidrar Oslo til grønn omstilling også utenfor kommunens grenser, sier Wilhelmsen.

Les alle pressemeldingene om byrådets forslag til Oslo-budsjettet 2024.

Flere satsinger i Klimabudsjett 2024

Klimabudsjettet for 2024 er tilgjengelig på kommunens nettsider (lenke). Klimabudsjettet tar for seg en rekke tiltak som skal kutte utslipp av klimagasser. De viktigste satsingene i 2024 er tiltak som skal sørge for:

  • Utslippsfri transport
  • Elektrifisering av bygge- og anleggsplasser
  • Energisatsing som skal gi nok kraft og effekt til omstillingen til nullutslippsbyen
  • Klimabestemmelser i kommuneplanens arealdel
  • Redusere kommunens indirekte utslipp

Budsjett 2024

Se budsjett-forslaget her.

Pressekontakter

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for finans, Einar Wilhelmsen

Kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon