Budsjett 2024

Tilleggsinnstilling og budsjettjusteringssak

BYRÅD RAYMOND JOHANSEN: Byrådet har i dag lagt fram en tilleggsinnstilling med forslag til endringer i budsjettforslaget for 2024 og økonomiplan 2024-2027.

Pressemelding / Publisert: 17.10.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Barnehagebarn smaker på urter og snakker med en av kommunens bybønder.
Barnehage besøker Løkkabonden. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Det ble også lagt fram en budsjettjusteringssak med forslag til endringer i budsjettet for 2023.

– Årets statsbudsjett gir et noe økt handlingsrom i både 2023 og i økonomiplanperioden. Vi foreslår en økt bevilgning til kompetanseløft i helse og omsorgssektoren og å styrke økonomien, særlig i skoler og bydelene sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

– Det er et stort etterslep på universell utforming av byen vår, derfor setter vi av ekstra midler. Dette er tiltak det har vært bred oppslutning om i bystyret. Vi tok ut penger fra premieavviksfondet i en ekstraordinær situasjon i fjor. Det er det ikke lengre, og derfor reduserer vi uttaket av fondet, sier finansbyråden.

– Dette byrådet har gjennom åtte år prioritert trygg økonomisk styring. Vi har redusert forskjeller, kutta utslipp og fått folk i jobb. Det gjør vi også med denne tilleggsinnstillinga, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Budsjettjustering i 2023

I statsbudsjettet for 2024 har regjeringen satt opp sitt anslag på kommune-sektorens bokførte skatteinntekter for 2023 med 4,1 milliarder kroner. Det legges derfor til grunn at Oslo kommunes skatteinntekter økes med 350 millioner kroner.

Premieavviksfond

I opprinnelig budsjett for 2023 var det budsjettert med midlertidig bruk av premieavviksfond på 700 millioner kroner som følge av den ekstraordinære situasjonen med den nye grunnrenteskatten, prisveksten og de skyhøye energiprisene. I revidert budsjett 2023 ble bruken av premieavviksfondet redusert med 400 millioner kroner til 300 millioner kroner. Nå foreslås det å redusere bruk av premieavviksfondet med ytterligere 250 millioner kroner.

Universell utforming

Det foreslås å øke satsingen på universell utforming, tilgjengelighetsprosjektet, med 100 millioner kroner i 2023. Tilgjengelighetsprosjektet er et tverrsektorielt tiltak som forvaltes av Oslobygg. Prosjektet har ansvar for tildeling og oppfølging av tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet. Midlene skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg, uteområdet og kollektivstasjoner blir gjort tilgjengelig for alle.

Tilleggsinnstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

I statsbudsjettet for 2024 har Oslos frie inntekter økt. Mange av økningene er knyttet til oppgaveendringer, hvor den største er kompensasjon for inntektsbortfall knyttet til redusert foreldrebetaling i barnehagene. Det foregår et arbeid i byrådsavdelingene for å kartlegge kostnadssiden til endringene i oppgaver mv.

I påvente av at dette arbeidet er ferdigstilt kan man øke rammetilskuddet med 250 millioner kroner i 2024. For 2025, 2026 og 2027 kan man øke rammetilskuddet med 150 millioner kroner.

Reversering av rammekutt

Bystyret har siden 2016 skjermet spesielt skolene og bydelene for rammekutt og gjennomført store satsinger på flere lærere og ansatte i hjemmetjenesten. Byrådet ønsker å videreføre dette. Det foreslås derfor å redusere rammekutt i kommunens virksomheter med 100 millioner kroner i 2024 og med 175 millioner kroner årlig fra 2025 sammenlignet med Sak 1. I Sak 1 er samlet rammekutt i 2024 på 245 millioner kroner. Med endringer i Tilleggsinnstillingen blir samlet rammekutt i 2024 på 145 millioner kroner. Avsetning til redusert rammekutt foreslås fordelt proporsjonalt på sektorene.

Kompetanseløft – flerårig program for rekruttering og økt kvalitet

For å kunne pleie flere syke eldre trenges mer ansatte, men kompetansen hos de som jobber i helse- og omsorgsyrkene må også økes. Bystyret vedtok i revidert budsjett 2023 å sette av 175 millioner kroner til et kompetansefond som skal finansiere et nødvendig kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren. Midlene fordeles over flere år og benyttes til blant annet formell etter- og videreutdanning av helsepersonell, kurs for ufaglærte og til vikar når ansatte er borte på grunn av kurs og utdanning. Byrådet foreslår at det avsettes ytterligere 150 millioner kroner til dette formålet.

Relevante sider

Pressekontakter

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for finans, Einar Wilhelmsen

Kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon