Budsjett 2023

Forslag til revidert budsjett for Oslo kommune 2023

Byrådet foreslår styrket eldreomsorg, bevaring av kollektivtilbudet og utjevning av sosiale forskjeller.

Pressemelding / Publisert: 30.05.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Ansatt og beboer på Lindeberghjemmet.
Styrker eldreomsorgen i revidert budsjett. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Byrådet foreslår i revidert budsjett en rekke tiltak for å styrke eldreomsorgen, hindre kutt i kollektivtransporten og utjevne sosiale forskjeller.

– Vi blir flere eldre i Oslo. Det er bra, men betyr også at vi står ovenfor noen utfordringer. For å kunne pleie flere syke eldre trenger vi flere folk. Men vi må også øke kompetansen hos de som jobber i helse- og omsorgsyrkene i dag. Derfor etablerer vi et kompetansefond, slik at mange flere kan få etter- og videreutdanning. Det vil løfte kvaliteten i eldreomsorgen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Byrådet disponerer 6 milliarder kroner over driftsbudsjettet i det reviderte budsjettet. Over investeringsbudsjettet foreslås nye bevilgninger på om lag 800 millioner kroner. Samtidig settes det av 2 milliarder til nedbetaling av gjeld og tilbakebetaling på premieavviksfondet, og over 800 millioner til å kompensere den ekstraordinære lønns- og prisveksten.

– I budsjettet vedtatt før jul måtte vi legge ut for koronakostnader og ta av kommunens premieavviksfond. Nå har vi fått mer koronakompensasjon fra regjeringa enn vi turte å budsjettere med. Med slike uventa engangsinntekter er det eneste riktige å betale ned gjeld, samtidig som vi får på plass noen helt nødvendige tiltak sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Tiltak for miljø og klima

Ruter er rammet av ekstraordinær prisvekst, ekstraordinære strømpriser og fortsatt inntektsbortfall på grunn av endret reisemønster etter pandemien. Til revidert kommer byrådet med en redningspakke på 400 millioner for kollektivtilbudet for å unngå rutekutt.

I tillegg setter byrådet av penger til bussinfrastruktur i Groruddalen og midler til bygging av Diakonhjemmet T-banestasjon.

Byrådet har allerede satt av penger og fått på plass nye el-busser, nye trikker og billigere enkeltbilletter. Byrådet vil etter sommeren kutte prisen på månedskort for barn og unge (6-19 år) fra 427 koner,r til 299 kroner for reiser i en sone.

Vinteren har gitt betydelige skader på veier, fortau og sykkelvei. Byrådet foreslår derfor å styrke avsetningen til asfaltering med 50 millioner.

– Det skal være enkelt og greit å sykle eller gå i byen vår, og lett å la bilen stå. Derfor setter vi av mer midler til å reparere hull i asfalten etter vinteren, og forsterker satsinga på hjertesoner og trafikksikkerhetstiltak over hele byen, samtidig som vi bruker store summer på å unngå kutt i kollektivtilbudet, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Økt trygghet når alt blir dyrt

For mange barnefamilier kan ferietilbud bli dyrt. Det settes av ytterligere 22 millioner til sommeraktiviteter og jobber for barn og ungdom.

Gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen er en av byrådets viktigste satsinger og har bidratt til økt deltakelse i hele byen. Nå setter byrådet også av penger til å styrke kvaliteten i aktivitetsskolen.

– Fra denne høsten får alle barn fra 1. til 4. trinn tilbud om gratis AKS i Oslo, og en familie med ett barn kan spare 25 000 kroner i året. Det bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, og er spesielt viktig når alt annet har blitt dyrere. Nå styrker vi kvaliteten ytterligere med en årlig satsing på 20 millioner kroner som blant skal gå til kompetanseheving for de ansatte, sier Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo har blitt stadig høyere. Byrådet foreslår derfor å vedta at prosjektet med etablererboliger i Hagegata 30 får vedtatt styrings- og kostnadsramme i revidert budsjett.

Mange innbyggere i Oslo har utfordringer med rus. Byrådet foreslår at utvidet åpningstid på brukerrommet gjøres varig, det etableres sykehjemsplasser for folk med langvarig rusproblematikk på Stovnerskogen, og i løpet av høsten etableres et midlertidig legevakttilbud i sentrum for sårbare grupper. Byrådet foreslår også å sikre kommunen tilgang på rusbehandlingsplasser for ungdom.

Byrådets viktigste forslag i revidert budsjett

 • 1,63 milliarder i ekstra avdrag på lån
 • 880 millioner til lønns- og prisjustering
 • 400 millioner til kompensasjon til kollektivtransporten for å opprettholde tilbud (strøm, bortfall av billettinntekter mv)
 • 400 millioner til tilbakeføring på premieavviksfondet
 • 360 millioner til mottak av flyktninger
 • 350 millioner til strømkompensasjon til kommunens virksomheter
 • Byrådet foreslår en kostnadsramme på 243 millioner for rehabilitering av 50 leiligheter i Hagegata 30 til boliger som skal selges billigere som en del av tredje boligsektor
 • 175 millioner til kompetanseløft i helse- og omsorgssektoren
 • 126 millioner til økonomisk sosialhjelp hvorav 76 millioner fordeles til bydelene nå
 • 60 millioner til årlig styrking av flere årsverk i hjemmetjenesten (bydelsramma FO3)
 • 55 millioner til ekstra avsetning til nye boliger for ukrainske flyktninger
 • 50 millioner til asfaltering og asfaltlapping
 • 29,5 millioner til Kristparken
 • 26 millioner til trafikksikkerhetstiltak
 • 22 millioner kroner fordeles til flere ekstra energisparetiltak, blant annet energieffektivisering og etterisolering av kommunale boliger og solcelleanlegg på Sjursjøya
 • 19 millioner til styrking av helsehus i 2023 og 64 millioner årlig
 • 17 millioner til videreføring av forsøksordning på økt grunnbemanning i barnehager i levekårsutsatte områder
 • 15,5 millioner til etablering av større skolegård på Sofienberg skole
 • 12 millioner til utredningsmidler idrettsanlegg
 • 11 millioner til Jødisk bo- og seniorsenter
 • 10 millioner til økt kvalitet i aktivitetsskolen i 2023 og 20 millioner årlig
 • 7 millioner til innsats mot mobbing i skolen
 • 10 millioner til tiltak for deltakelse i kultur og idrett for barn og unge, herunder familierabatt på bad i sommer og alle helger ut 2023
 • 10 millioner til rehabilitering av Trefoldighetskirken
 • 8,8 millioner til drift av det gamle Munch-museet på Tøyen
 • 6,5 millioner til hjertesoner
 • 5 millioner til drift av tilfluktsrom
 • 4 millioner til skole på byggeplass
 • 4 millioner til etablering av sykehjemsplasser for folk med rusutfordringer på Stovnerskogen sykehjem
 • 3,5 millioner til utredningsmidler av midlertidig hall på Halse Løren
 • 3 millioner til å styrke busstilbudet i Groruddalen
 • 2 millioner til utvida åpningstid på brukerrommet i sentrum
 • 2 millioner til drift av Natur videregående skole
 • 1,7 millioner til midlertidige atelieer på Veterinærhøgskolen
 • 0,67 millioner til leie av Manglerudhallen
 • 0,1 millioner til minnesmerke for Benjamin Hermansen