Helse og omsorg

Spennende samarbeid mellom tjenestene i Bydel Vestre Aker

Bo-oppfølgere, psykisk helsearbeidere og fleksibel oppfølgingstjeneste skal styrke Bydel Vestre Aker sitt tjenestetilbud tilpasset innbyggere med psykisk uhelse og/eller rusutfordringer.

Aktuelt / Publisert: 19.01.2024 / 29.01.2024

Av Bydel Vestre Aker

Recovery-teamet
Recovery-teamet (f.v) Andreas Aspesletten, Pernille Letrud, Gry Nina Fosso og Alan Bydlinski. Bilde: Bydel Vestre Aker.

Bydelen jobber stadig med å forbedre sine tjenestetilbud. For å få til gode resultater er det til tider behov for å tenke kreativt og på tvers av tjenestene. Med dette samarbeidet ønsker bydelen å fokusere på et samarbeid mellom fagkompetanse på psykisk helsearbeid, individuell bo-oppfølging og bomiljøarbeid

Innbyggere i Vestre Aker med psykiske helseutfordringer, eventuelt i kombinasjon med rusutfordringer skal oppleve mulighet for livsmestring, uansett alder. Disse skal bli møtt med helhetlige helsetilbud og tjenester der psykisk helse, somatikk og rus ses i sammenheng. Grunnlaget for god psykisk helse legges i stor grad utenfor helsesektoren. De fleste arenaer kan bidra til innbyggernes livskvalitet og sosial inklusjon. Faktorer som utdanning, inntekt, arbeidslivstilknytning, bolig, tilhørighet i lokalsamfunnet og levevaner påvirker den psykiske helsen, og god psykisk helse har betydning for håndtering av psykiske helseutfordringer dersom de først oppstår. Innbyggerne med psykisk uhelse, har behov for rask og ubyråkratisk psykisk helsehjelp slik at de kan fortsette å være delaktige i arbeidsliv og utdanning, har mulighet til å delta i aktiviteter som inkluderer sosialt fellesskap, fritidsaktiviteter og utvikling som kan bidra til bedring av opplevd livskvalitet.

En annen viktig faktor for innbyggernes psykiske helse er bolig. Det å kunne bo trygt og godt i varig hjem har ofte en avgjørende betydning for tilfriskning. Det finnes innbyggere som leier/eier privat eller bor i kommunale boligtilbudet. Tilbudet varierer fra enkeltstående leiligheter i ordinære bomiljø til samlokaliserte boliger for mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer. For innbyggerne som har midlertidige/varige utfordringer med å bo kan tjenester med fokus på bo-mestring være av avgjørende betydning. Helhetlig og fleksibel tilnærming av tjenestene kan hindre tap av bolig og sikre stabilt og trygt boforhold.

På Hovseter utgjør en eller flere adresser et eget bomiljø med Hovsetertorget som en sentral plass imellom. Dette bomiljøet er annerledes enn andre bomiljø først og fremst fordi de aller fleste som bor der, gjør det fordi de ikke kommer seg inn på det ordinære boligmarkedet. Et godt bomiljø er et sted det er godt å være og å vokse opp, både når det gjelder den fysiske og sosiale rammen om hverdagslivet. Et godt bomiljø er trygt å ferdes i, og det gir en god ramme om hverdagslivet. Mange innbyggerne på Hovseter har behov for bomiljøarbeid med fokus på ulike tiltak rettet mot en hel gruppe og det konkrete området.

En mer helhetlig tjeneste til innbyggeren

Karoline Strand Evensen er bo-oppfølger og kan fortelle at målet er å kunne gi mer helhetlig tjenester til innbyggerne.

- Tjenestetilbudet vil omfatte individuell oppfølging til innbyggere i hele bydelen, og bomiljøperspektivet hovedsakelig på Hovseter, forteller Strand Evensen.

Fagkonsulent Pernille Letrud og erfaringskonsulent Gry Nina Fosso forteller at teamet er tverrfaglig sammensatt, og det vil gi inspirasjon og mulighet til å gjøre tjenestetilbudet mer treffsikkert for innbyggerne.

- En "Recovery-orientert" tilnærming er tenkelig, der individets ressurser og endringspotensiale møter ulik faglig kompetanse. Vi ønsker å bli et team som bidrar til at flere innbyggere skal klare å bo hjemme i egen leilighet med økt livskvalitet, sier Fosso.

- Parallelt med denne prosessen holder aktivitetssentre i Pilotveien å utvikle sitt aktivitetstilbud. Vi jobber mot et mål om at aktivitetssenter skal passe for flere innbyggere og det gjøres i samarbeid med ansatte fra ovennevnte teamene, sier Stein aktivitetsleder på Pilotveien. Det å bygge et bredt fagmiljø på tvers av tjenestene er et viktig fokusområde i begge prosessene, legger Letrud til.

Kommet godt i gang

Alan Bydlinski leder teamet og sier at de nå er i gang med å utarbeide hvordan det nye teamet skal bli.

- Det er opprettet en arbeidsgruppe med medlemmer fra de tidligere teamene, erfaringskonsulent og fagkonsulent som deltar i dette arbeidet. De er godt i gang med arbeidet og det er engasjerte medarbeidere, sier Bydlinski.


Arbeidsgruppen ønsker å ivareta brukerperspektivet. Ambisjonen er å gi brukermedvirkning en sentral plass, slik at tjenestene blir i samsvar med innbyggernes behov og ønsker, noe vi nå har lagt grunnstenene for. Det vil kunne åpne opp for nye ideer og troverdighet i relasjonsarbeidet, fortsetter Bydlinski

Fra siden forteller Andreas Aspesletten som er verneombud for prosjektet hvor viktig det er å ivareta ansatte og deres arbeidsmiljø.

- I denne omstillingsprosessen er det også viktig å ivareta ansatte og deres arbeidsmiljø, påpeker Aspesletten. Ofte er de psykososiale arbeidsbetingelsene en konsekvens av hvordan arbeidet organiseres, planlegges og gjennomføres, avslutter Aspesletten.

"Prosjektet har mandat til å kartlegge, evaluere og forbedre sine tjenester sett sammen. Disse skal sees i sammenheng med innbyggernes behov og tjenestetilbudets mangel ellers i kommunale hjelpeapparat"
Cathrine Bjerkvold Aas, Enhetsleder for tilrettelagte boliger og psykisk helse

Ta kontakt

Hvis du vil vite mer om prosjektet kan du kontakte tjenesteleder og leder for prosjektet, Alan Bydlinski.

Alan Bydlinski

Tjenesteleder
Telefon