Politikk

Saker behandlet i byråd 28. september

Byrådet behandlet blant annet en sak om regulering for Christian Krohgs gate 2 i Bydel Grünerløkka.

Saker i byrådet / Publisert: 21.09.2023 / 28.09.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte: Usman Mushtaq og Arild Hermstad. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering for Christian Krohgs gate 2, Bydel Grünerløkka

Oslo Areal AS og Oslo Works AS foreslår å omregulere Christian Krohgs gate 2-4 fra forretning, kontor, allmennyttig formål (undervisning og bevertning) til kontor, hotell, bevertning, forretning, kultur, idrett og undervisning.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utvikling av planområdet gjennom transformasjon av eksisterende bebyggelse samt påbygg og nybygg.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Samtykke til simpel garanti ved Oslo Nye teater

Oslo Nye Teater AS har etter sommeren fått likviditetsproblemer. Dette er ifølge selskapet forbigående.

For å løse situasjonen har selskapet søkt om en kassakreditt på 10 millioner kroner som skal gjelde i ett år. Selskapet har fått et tilbud om dette fra DnB, men forutsetningen er at Oslo kommune stiller som simpel garantist (kausjonist) for beløpet.

Byrådet ber bystyret om å samtykke som kausjonist.

Regulering for Trondheimsveien 132, Carl Berner plass

Oslobygg KF foreslår å omregulere Trondheimsveien 132 (Sophies Minde) fra bolig til barnehage med inntil 20 avdelinger og ulike bydelsfunksjoner. Det foreslås ingen ny bebyggelse.

Oslo kommune kjøpte Sophies Minde-bygget i 2004 for å sikre barnehagekapasitet i området. Siden 2008 har det vært drevet midlertidig barnehage i deler av bygget. En hensikt med planforslaget er også å renovere hele bygget, slik at resterende arealer kan benyttes til bydelsfunksjoner. Planforslaget fremmes som en oppfølging av en konseptvalgutredning som ble utarbeidet i 2016.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av seksjonssjef i Byrådsavdeling for næring og eierskap

Ny seksjonssjef for næring i Byrådsavdeling for næring og eierskap skal ansettes. Byråden ansatte Øyvind Såtvedt.

Høring NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet

Generalistkommuneutvalget har analysert dagens system, hvor alle kommuner med få unntak har samme oppgaver og ansvar. Utvalget dokumenterer at småkommuner i mindre grad enn større kommuner etterlever lover og regler.

Utvalget anbefaler at generalistkommunesystemet videreføres, men mener at en rekke tiltak kan bidra til å løse utfordringer i dagens system.

Byrådet har avgitt høringssvar. Les dette i protokollen i lenken under.

Delegering av myndighet til å inngå avtaler om justeringsavtaler

Byråd for byutvikling ber om at myndighet i byrådssak 259/2022 delegeres videre til Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Byrådet vedtar saken.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.