Politikk

Saker behandlet i byrådet 14. desember

Byrådet behandlet blant annet en sak om en handlingsplan mot selvmord og selvskading.

Saker i byrådet / Publisert: 07.12.2023 / 14.12.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Fritak for eiendomsskatt i 2024 for historiske bygg

I denne saken anbefales det å gi fritak for eiendomsskatt på hele eller deler av 339 eiendommer med bygninger av historisk verdi. Dette er de samme fritakene som bystyret har vedtatt tidligere år, og er en videreføring av etablert praksis.

Fritak for eiendomsskatt i 2024 for stiftelser og institusjoner

I denne saken anbefales det å gi fritak for eiendomsskatt på hele eller deler av 366 eiendommer som eies av stiftelser eller institusjoner og som skal «gagna ein kommune, eit fylke eller staten» (jf. eiendomsskatteloven) Dette er de samme fritakene som bystyret har vedtatt tidligere år, og er en videreføring av etablert praksis.

Regulering for Silurveien 45, Ullernåsen, Bydel Vestre Aker

Silurveien 45 AS foreslår å omregulere Silurveien 45 fra formål telefonsentral til boligformål. Telesentralen foreslås ombygget og påbygget med 2-3 nye etasjer, noe som gir omtrent 20 nye leiligheter.

Byrådet ber bystyret om å vedta regulering.

Handlingsplan mot selvmord og selvskading

Handlingsplan mot selvmord og selvskading i Oslo gir retning for kommunens arbeid og peker på viktige satsinger for perioden 2024–2028.

Byrådet ber bystyret om å ta planen til orientering.

Reglement for arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet 

Evalueringen av pandemien avdekket et behov for å gjennomgå de overordnede styringsdokumentene på beredskapsfeltet i kommunen. Reglementet er bystyrets overordnede føringer for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og sikkerhet. 

Byrådet ber bystyret om å vedta reglementet.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Tilleggsavtale om gravferdsdrift i Oslo kommune

Gravplassmyndigheten lå tidligere hos Kirkelig fellesråd i Oslo. Bystyret vedtok i 2022 at Oslo kommune skulle søke om å få overført gravplassmyndigheten. Nå er det behov for en tilleggsavtale knyttet til dette.

Byrådet godkjenner avtalen.

Forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune

Det foreslås i denne saken to mindre endringer i forskrift om kommunale bostøtter i Oslo kommune. Endringene er å oppdatere henvisningen til forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune, som ble vedtatt i bystyret august 2023.

Byrådet vedtar endringene.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.