Politikk

Saker behandlet i byrådet 19. desember

Byrådet behandlet blant annet en sak om organisatoriske endringer i byrådsavdelingene.

Saker i byrådet / Publisert: 14.12.2023 / 19.12.2023

Av Byrådslederens kontor

Byrådene behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Leiekontrakt for kontorlokaler til Boligbygg Oslo KF

Boligbygg Oslo KF har inngått en kontrakt for leie av nye kontorlokaler inkludert kundesenter, i Nydalen Allé 37, med forbehold om bystyrets godkjenning.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne kontrakten.

Årsoppgjør 2022 Veas AS

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) ble etablert i 1976 som et interkommunalt samarbeid med formål å bygge og drifte renseanlegg for Asker kommune, Bærum kommune og Oslo kommune. Konsernets driftsinntekter i 2022 ble 424 millioner kroner.

Byrådet ber bystyret om å ta årsoppgjøret til orientering.

Det sentrale ungdomsråd

Saken gjelder oppnevning av medlemmer og varamedlemmer og nytt reglement i det sentrale ungdomsråd i perioden 2023-27.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Det sentrale eldreråd

Saken gjelder oppnevning av medlemmer og varamedlemmer og nytt reglement i det sentrale eldreråd i perioden 2023-27.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Saken gjelder oppnevning av medlemmer og varamedlemmer og nytt reglement i rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Utvalget for kjønns- og seksualitetsmangfold

Saken gjelder oppnevning av nye medlemmer og varamedlemmer, endring av navn, hjemmel og reglement 2023-2027.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Utvalget for flerkulturelle minoriteter

Saken gjelder oppnevning av medlemmer og varamedlemmer, endring av navn, hjemmel, reglement og sammensetning 2023-2027.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Organisatoriske endringer i byrådsavdelingene

Saken gjelder organisatoriske endringer i byrådsavdelingene etter endringer i byrådenes ansvarsområder.

Byrådet vedtok saken.

Ettergodtgjøring for byrådsleder

Bystyrerepresentanter for Rødt Oslo har ved brev 22. november 2023 bedt om lovlighetskontroll av vedtak i byrådssak 1102/23 – Ettergodtgjøring for byrådsleder. Vilkårene for etterkontroll er ikke til stede, og byrådet opprettholder vedtaket.

Saken sendes til Statsforvalteren.

Videredelegering av myndighet etter gravplassloven

Saken gjelder videredelegering av myndighet som er lagt til kommunen etter gravplassloven til byråden for kultur og næring. Dette gjelder ikke delegering av myndighet til å fastsette vedtekter for gravplassene.

Byrådet vedtok saken.

Forslag til medlemmer i Markarådet

Saken gjelder Oslo kommunes forslag til medlemmer i Klima- og miljødepartementets markaråd for perioden 2024-2027.

Forslag til medlemmer i regional rovviltnemnd

Saken gjelder Oslo kommunes forslag til medlemmer i regional rovviltnemnd for perioden 2024-2027.

Konstituering til stilling som bydelsdirektør i Bydel Stovner

Tore Molstad Andresen konstitueres som bydelsdirektør i Bydel Stovner, inntil ansettelse i stillingen har funnet sted, dog ikke utover 30. juni 2022.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.