Politikk

Saker behandlet i byrådet 21. november

Byrådet behandlet blant annet en sak om overdragelse av Oslo hovedbrannstasjon til staten.

Saker i byrådet / Publisert: 16.11.2023 / 21.11.2023 / 29.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Fra venstre: Julie Remen Midtgarden, James Stove Lorentzen og Hallstein Bjercke. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Overdragelse av Oslo hovedbrannstasjon til staten

Oslo hovedbrannstasjon er inkludert i reguleringsplan for nytt regjeringskvartal, og staten ønsker å overta eiendommen. Oslo kommune og staten har kommet til enighet om overdragelse av Oslo hovedbrannstasjon til staten for 1 milliard kroner.

Byrådet ber bystyret om å vedta overdragelsen.

Regulering for Fredrik Selmers vei 2 og 5, Bydel Gamle Oslo

Malling & Co Property Partners AS og Skanska Næringseiendom AS foreslår å omregulere Fredrik Selmers vei 2 og 5 på Helsfyr fra kontor og industri til kontor, forretning, bevertning, kultur eller idrettsformål og hotell.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for en mer bymessig bebyggelse og høyere utnyttelse av eiendommene.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Sportstien 4, festekontrakt med Høybråten og Stovner IL

Oslo kommune inngår en 40 års subsidiert festekontrakt med Høybråten og Stovner IL.

Hovedformålet med festeforholdet er breddeidrett og aktivitet knyttet til dette.

Byrådet ber bystyret om å vedta kontrakten.

Anskaffe lisensavtale ESRI-programvare

ESRIs programvare er virksomhetskritisk for flere av kommunens etater og for våre tjenestetilbud til befolkningen. Dagens avtale utløper ved årsslutt 2023. Ny kontrakt må være signert før denne datoen.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken. Det innebærer at det aksepteres at kommunen binder seg på forhånd til voldgift som tvisteløsningsmekanisme i dette tilfellet.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Forkjøp av Sinsenveien 52 A-D, Bydel Grünerløkka

Saken gjelder kjøp av en eiendom i Sinsenveien 52 A-D ved bruk av forkjøpsrett. Kjøpesummen er 20 millioner kroner. Leiegården har 7 leiligheter, hvorav 1 er utleid.

Byrådet vedtok saken.

Delegering av myndighet for ekspropriasjon, Thulstrups gate 2, Bydel St. Hanshaugen

I september 2023 delegerte bystyret til byrådet myndighet til å beslutte om søknad om ekspropriasjon av rettigheter i Thulstrups gate 2 skal sendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Byråd for byutvikling innstiller til byrådet å fatte vedtak om videredelegering av ovennevnte myndighet til byråd for byutvikling. Byrådet vedtok saken.

Konstituering til stilling som bydelsdirektør i Bydel Frogner

Rekrutteringsprosessen for stillingen er i gang, men det vil ta noe tid før ny bydelsdirektør i bydel Frogner er ansatt og har tiltrådt stillingen. Det er derfor behov for å forlenge konstitueringen av Håkon Kleven.

Håkon Kleven er konstituert som bydelsdirektør.

Fagopplæringsprisen 2023

Fagopplæringsprisen for 2023 tildeles Opplæringskontoret for ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.