Politikk

Saker behandlet i byrådet 18. januar

Byrådet behandlet blant annet en sak om forslag til endring i privatskoleloven.

Saker i byrådet / Publisert: 11.01.2024 / 18.01.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråd behandler saker i byrådsmøte
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering for Ljabruveien, fra Lja bru til Enebakkveien, Bydel Søndre Nordstrand

Bymiljøetaten foreslår omregulering av deler av Ljabruveien. Forslaget følger opp områderegulering for Gjersrud-Stensrud om å styrke kollektivfremkommeligheten i Ljabruveien. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av kollektivfelt i to delområder.

Byrådet ber bystyret om å vedta regulering.

Regulering for Godheimveien 7, Bydel Nordstrand

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligutvikling. Godheim eiendom AS foreslår å omregulere Godheimveien 7 fra bolig og industri til boligformål og gatetun. Det foreslås opptil 10 boenheter, hvorav 6 i tomannsbolig og 4 i rekkehus.

Byrådet ber bystyret om å vedta regulering.

Regulering for Ensjøveien 8, Bydel Gamle Oslo

OBOS Nye Hjem AS foreslår å omregulere Ensjøveien 8 fra industri til bolig. Planforslaget åpner for å rive eksisterende industribebyggelse, og oppføre et nytt boligbygg i 5 etasjer med omtrent 45 boenheter. Forslaget sikrer også en allmenn tilgjengelig og universell utformet forbindelse gjennom planområdet fra turvei D2 til Ensjøveien.

Byrådet ber bystyret om å vedta regulering.

Tilskudd til frivilligsentraler

Saken gjelder opphevelse av kommunalt regelverk og delegasjon av myndighet.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Høringssvar: "På høy tid – realisering av funksjonshindredes rettigheter"

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt "NOU 2023: 13 På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter" på høring.

Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.

Leie av Pilestredet park 7

Oslo kommune ved Utdanningsetaten har fremforhandlet et utkast til ny leieavtale med Domus Medicus AS om leie av undervisningsarealer i Pilestredet Park 7. I påvente av nye permanente undervisningsarealer for Edvard Munch videregående skole, som skal stå klart til skolestart 2026, er det nødvendig å forlenge leieforholdet.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Høringsuttalelse: Forslag om endringer i privatskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova på høring. Oslo kommune har fått utsatt høringsfrist til 18. januar 2024.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Forsøk med alternativ inntaksordning til utdanningsprogram

Saken gjelder videreføring av forsøk med alternativ inntaksordning til utdanningsprogram for studiespesialisering med program for toppidrett. Forsøket gjelder tilbudene ved Nydalen videregående skole, Persbråten videregående skole og Valle Hovin videregående skole. Skolene støtter søknaden om å forlenge forsøket.

Byrådet vedtok å søke Utdanningsdirektoratet om videreføring.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.