Politikk

Saker behandlet i byrådet 15. februar

Byrådet behandlet blant annet en sak om delegering av fullmakt til å konkurranseutsette sykehjem.

Saker i byrådet / Publisert: 08.02.2024 / 15.02.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Vertskommuneavtale om fartøyvern

I saken fornyes vertskommuneavtale om fartøyvern for Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo. Avtalen følger av oppløsningen av Viken fylkeskommune.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av direktør i Osloregionen

Oslo kommune har, i samarbeid med styret i Osloregionen interkommunalt politisk råd, gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette direktør til sekretariatet.

Målfrid Baik ansettes som direktør i et åremål på seks år.

Høring: "NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser"

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt "NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser" på høring. Utredningen er første delutredning fra anskaffelsesutvalget, og gjelder regelverkets struktur, forenkling av regelverket for anskaffelser og tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn. Andre delutredning er forventet i mai 2024.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Videredelegering av fullmakt til å konkurranseutsette sykehjem

Saken gjelder videredelegering av byrådets fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes til byråden for helse.

Byrådet vedtok videredelegering.

Forskrifter om tilskudd til tiltak

Sakene gjelder ikrafttredelse av forskrift om Oslo kommunes tilskudd til

  • likestilling og kvinnefrigjøring i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet
  • integrerings- og mangfoldstiltak i regi av frivillige og ideelle organisasjoner
  • rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak overfor ungdom i regi av frivillige og ideelle organisasjoner

Byrådet fattet vedtak om at nye forskrifter trer i kraft før sommeren.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.