Politikk

Oslobudsjettet 2021: Skjerper klimatiltakene og gjør det mer attraktivt med elbil

Byrådet skjerper innsatsen for å senke klimagassutslippene. I budsjett for 2021 gjør byrådet det enda mer attraktivt å eie nullutslippskjøretøy ved at avgiften for beboerparkering og parkeringsavgiften i gul sone øker, lademulighetene blir forbedret og arbeidet for nullutslippssoner forsterkes.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Biltrafikken og klimagassutslippene fra transport går ikke raskt nok ned. Vi må ta i bruk de virkemidlene kommunen rår over for å kutte utslipp raskere. Vi skal ta ned trafikken med 20 prosent innen 2023. Vi forsterker derfor arbeidet med etablering av nullutslippssoner i Oslo; parkeringsavgiftene øker og dermed blir det mye mer lønnsomt å eie en elbil framfor fossilbil. I tillegg avlyser vi økte billettpriser på buss, bane og trikk, og fortsetter sykkelsatsingen, sier Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Billigere å ta buss – attraktivt å eie elbil

Byrådet setter av 2,5 milliarder kroner til kollektivtilbudet i Oslo, inkludert 84 millioner kroner for å unngå prisøkning som forutsatt i Oslopakke 3. Arbeidet med utslippsfri kollektivtransport skyter fart med kontrakter for elektriske øybåter som starter opp i 2021. Byrådet styrker også satsingen på Aldersvennlig transport med 7,5 millioner kroner.

Omtrent halvparten av klimagassene i Oslo skyldes veitrafikk. Byrådet mener derfor at det skal lønne seg å eie og kjøre nullutslippskjøretøy i Oslo, og at eierskap og bruk av fossile biler må bli dyrere. Innenfor Ring 1 vil 25 nye parkeringsplasser forbeholdes nullutslippsnyttekjøretøy. Det vil fortsatt være gratis gjesteparkering for elektriske varebiler i beboerparkeringssonene, og dagens pris for næringsparkering videreføres. Endringen betyr at det blir enda mer lønnsomt å eie en elbil framfor fossilbil.

Det blir dyrere å forurense

Byrådet foreslår å øke prisen for beboerkort med 50 % i 2021, og taksten for parkering i gul sone inkludert fremmedparkering i beboersonene med 25 % i 2021.Prisen for beboerkort for bensin/dieselbil blir på 5400 kroner i 2021 mot 3600 kroner i dag. Beboerkort for elbil blir 900 kroner mot 600 i dag. Pris for parkering i gul sone og fremmedparkering i beboersone (første time) for bensin/dieselbiler økes fra dagens 32 kroner til 40 kroner i 2021 og 50 kroner i 2022. For elbil økes prisen til 6 kroner i 2021 og til 8 kroner i 2022.

– Grepene vi nå tar er i tråd med vedtatt klimastrategi for Oslo. Byrådet vil ha flere ut av bilen og opp på sykkelen. Derfor må areal for parkering frigjøres for syklende, fotgjengere og økt byliv. Summen av parkeringsrestriksjoner, innstramming av kjøremuligheter og bompenger må opp på et nivå som gjør at vi får kutt i klimagassutslippene og mindre biltrafikk, sier Lan Marie Berg.

Bystyret har sluttet seg til byrådets mål om å kutte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030.

Byrådet forsterker klimapolitikken ved å:

  • bruke 120 millioner fra klima- og energifondet til å omstille Oslo, blant annet gjennom tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.
  • bruke totalt 8 millioner kroner i 2021 og 2022 for planlegging av en eller flere «nullutslippssoner» i Oslo der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre
  • bruke 30 millioner til ladeinfrastruktur for elbilistene. Rundt 200 nye ordinære ladepunkter og 8 nye hurtigladestasjoner skal gjøre det enkelt å være elbilist i Oslo.
  • sette fart på arbeidet med hurtigladere for tungtransport og buss. Utslippene fra turbusser, flybusser og ekspressbusser (utenom Ruter) øker.
  • skape en utslippsfri taxinæring. bruke 5 millioner kroner til bygging av ladeinfrastruktur for drosjer.

– Jeg er glad for at vi nå setter fart i arbeidet med nullutslippssoner. Det vil kutte stort i utslippene fra veitrafikken og gjøre det mer attraktivt å velge nullutslippsbil. Dette er et nybrottsarbeid, og det er svært viktig med et godt forarbeid for å oppnå det vi ønsker oss, sier Lan Marie Berg.

Tryggere skoleveier

Byrådet setter av 10 millioner kroner for å forsterke arbeidet med hjertesoner. Ti grunnskoler i Oslo skal få hjertesoner rundt seg i 2021.

– Det bør være en selvfølge at barn og foreldre opplever at skoleveien er trygg. Dessverre er sykling blant barn og unge nesten blitt halvert siden jeg selv syklet til barneskolen på 90-tallet. Byrådet forsterker innsatsen for å trygge skoleveien for barn og unge som gjør at de kan gå eller sykle framfor å bli kjørt med bil, sier Lan Marie Berg.

Redusert forbruk skal kutte utslipp og nedbygging av natur

Byrådet bevilger 5 millioner kroner til oppfølging av vedtatte strategier og handlingsplaner for å kutte materielt forbruk, redusere plastforurensning og styrke urbant landbruk.

– Materielt forbruk bidrar til klimagassutslipp og nedbygging av natur. Per innbygger er det materielle forbruket i Norge mange ganger høyere enn verdensgjennomsnittet. Byrådet mener det må bli billigere og enklere å bytte, reparere og gjenbruke produkter, og derfor styrker vi tiltakene på disse områdene, sier byråden.

Pressekontakt

Byrådssekretær Morten Nordskag
Telefon: 901 80 027
E-post: morten.nordskag@oslo.kommune.no