Politikk

Oslobudsjettet 2021: Bedre levekår for alle barn og unge

– Koronasituasjonen har vist hvor viktig det er med forebyggende tiltak som bidrar til sosial utjevning. I 2021 vil vi utvide tilbudet med gratis Aktivitetsskole, øke antall ansatte til utvalgte barnehager og bevilge ekstra ressurser til skoler i levekårsutsatte områder, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap. – Det handler om å gi alle barn de samme mulighetene til å lykkes.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Flere får gratis AKS

Byrådet foreslår at gratis deltidsplass i Aktivitetsskolen (AKS) utvides til 2. trinn på skolene i bydelene St. Hanshaugen og Frogner. Totalt vil om lag 17 500 elever i Osloskolen få tilbud om gratis deltidsplass i AKS fra skolestart neste år.

– Foreldrenes økonomi eller hvor du bor i byen skal ikke avgjøre om du kan delta på AKS. De stedene vi har innført gratis AKS, har deltakelsen gått rett til værs, så det er helt tydelig at økonomi betyr noe for om barn får være med, sier Thorkildsen.

Historisk satsing på flere ansatte i barnehagene

Det er satt av til sammen 50 millioner for å gjennomføre forsøk med økt grunnbemanning i et utvalg barnehager i levekårsutsatte områder. Satsingen gir rom for om lag 15–20 flere fulltidsstillinger i barnehagene. Forsøket skal vare i to år. Flere ansatte vil gi større trygghet for barna og kan bidra til mindre sykefravær og vikarbruk i barnehagene.

– Dette er en historisk satsing. Jeg vet ikke om noen kommuner som har satset så mye på grunnbemanningen i barnehagene som vi gjør nå. Gode barnehager utgjør en forskjell i barns liv, og bidrar til å utjevne sosial ulikhet. Barn trenger at voksne i barnehagen har tid til dem og voksne i barnehagen fortjener tid til å gi alle barn en god hverdag. Det er viktig for alle, og enda viktigere når det er mange barn med store behov, sier Thorkildsen.

Mer til skoler i levekårsutsatte områder

Fra 2021 setter byrådet i gang et større utviklingsarbeid rettet mot skoler i levekårsutsatte områder. Innsatsen skal involvere og forplikte de ulike tjenestene og aktørene som er avgjørende for å skape en positiv utvikling, både faglig og sosialt, for elevene i disse områdene. Byrådet vil bruke 10 millioner i 2021 til å støtte utvalgte skoler med særlig store utfordringer, som følge av forhold som dårlige levekår, frasøking og flytting. Det er også behov for å vurdere dagens samlede omfang av tiltak rettet mot skoler i levekårsutsatte områder, med sikte på en mer varig og målrettet bruk av eksisterende ressurser.

– Vi må bruke mest ressurser der det trengs mest. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, sier skolebyråden.

Byrådet styrker også grunnfinansieringen av de videregående skolene med 5,8 millioner, til totalt 10 millioner i 2021.

– Dette forventer vi vil bidra til tettere oppfølging, mer læring og at flere fullfører og består videregående skole, sier Thorkildsen.

Faser ut det kommersielle barnevernet

Barn og unge skal oppleve at de kan stole på barnevernet, at de kan snakke trygt slik at de tør å fortelle om alvorlige forhold i livet sitt. Byrådet vil utvikle en Oslostandard for et trygt samarbeid med barn for å sikre at barn får forståelig informasjon, blir lyttet ordentlig til, og at det tas hensyn til det barnet har sagt. Alle arbeidsprosesser i barnevernet skal gjennomgås for å kvalitetssikre at barn får snakke trygt og at FNs barnekonvensjon ligger til grunn for barnevernets praksis. Målet er også et barnevern med mindre forskjeller mellom bydelene. Byrådet vil også iverksette flere tiltak for å sikre god og forsvarlig tolkepraksis i barnevernet.

Barne- og familieetaten styrkes med 3 mill. i 2021 for å settes i stand til å omstille tilbudet i tråd med målsettingen om å fase ut bruken av kommersielle aktører i barnevernet.

– Det er nødvendig å avvikle all bruk av kommersielle barnevernsinstitusjoner. Utfasingen av det kommersielle barnevernet er en kvalitetsreform som vil styrke tilliten til barnevernet, sier byråden.

Tid for å satse på barn og unge

Mange barn og unge har hatt ei veldig tøff tid de siste månedene. Koronaviruset har preget alle kommunens virksomheter i 2020. Oppvekst- og kunnskapssektoren har vært hardt rammet. Innføringen av strenge smittevernregler har gitt utfordringer, blant annet i oppfølgingen av barn og unge, plass, utstyr, bemanning og økonomi.

– Barn og unge, deres foresatte og ikke minst medarbeidere i barnehager, skoler, helsestasjoner og i barnevernstjenesten, har gjort en formidabel innsats og har vist stor fleksibilitet under svært krevende forhold. Med dette budsjettet fortsetter vi å prioritere tidligere innsats for barn og unges trygghet og utvikling, og målretter ressursbruken mot de som har størst behov, sier byråden.

Pressekontakt

Byrådssekretær Kristian Takvam Kindt
Telefon: 951 09 246
E-post: kristian.t.kindt@oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver Karin Steenstrup
Telefon: 905 64 454
E-post: karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no