Politikk

Oslobudsjettet 2020: En varmere by med plass til alle

– Dette budsjettet tar byrådet et stort skritt på veien mot en heltidskultur i kommunen og gir flere innpass i arbeidslivet. Samtidig styrker vi helsetilbudet, bidrar til en bedre hverdag for eldre og øker innsatsen rundt noen av de svakeste i samfunnet. Slik skaper vi gode rammer for at innbyggerne kan leve gode liv, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.


Flere i heltidsarbeid

Byrådet forsterker innsatsen for heltidskultur i Oslo kommune. For å nå målet med at heltid er en rettighet, og deltid et valg er det avsatt 3 millioner til å etablere ressurspooler for flere hele og faste stillinger i bydelene. Videre bevilger byrådet 7 millioner i 2020 til utprøving av nye turnusordninger ved ulike virksomheter og en egen enhet på sykehjem med kun hele stillinger.

– Heltidsstillinger gir bedre tjenester for innbyggerne, bedre arbeidsvilkår for ansatte og er nødvendig for å møte fremtidens kompetansebehov for ansatte, sier byråd Tellevik Dahl.

Økt deltakelse og inkludering i arbeidslivet

Alle som kan jobbe skal ha muligheten til det. I 2020 skal flere tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA) og byrådet viderefører satsingen på 8 millioner årlig. Byrådet viderefører også arbeidet med å gi personer med rusutfordringer mulighet til å delta i arbeidslivet.

– Målet må være at alle som kan jobbe skal ha muligheten til det, sier byråd Tellevik Dahl.

Bedre hverdagsliv for eldre

– Fra 2020 mer enn dobler vi antallet rehabiliteringsplasser på helsehusene i Oslo. Det betyr at vi øker bemanningen og sørger for høyere kompetanse blant de ansatte, så de kan gi bedre behandling. På den måten ivaretar vi god opptrening etter et sykehusopphold, og sørger for en god overgang tilbake til eget hjem, sier byråd Tellevik Dahl.

Styrkingen av helsehusene innebærer at byrådet styrker budsjettet med 6 millioner i 2020 og 12 millioner årlig fra 2021.

For å gjøre eldre til sjef i eget liv setter byrådet av 11 millioner til Rosa busser i 2020. Når behovet for hjelp melder seg, skal de møte medarbeidere med rett kompetanse og nok tid. 500 nye årsverk i hjemmetjenesten nås i 2019 og de neste årene bygger vi om lag 400 omsorg+ boliger og bygger og rehabiliterer 13 sykehjem.

Bedre rusomsorg

– Innbyggere med rusproblemer skal få hjelp ut fra sine behov, til å leve gode liv. Tilbud om helsehjelp og egenmestring i lokalmiljøet er viktige satsinger i for dem som sliter med rusbruk. Det blir hasjavvenningsprogram i alle bydeler/sektorer, kapasiteten for behandling av hepatitt C forsterkes, og vi ansetter flere erfaringskonsulenter, sier byråd Tellevik Dahl.

Innsatsen i 2020 handler om å gi flere et godt tilbud i egen bolig med oppfølging. Hverdagen skal fylles med aktiviteter som gir mening og mestring.

Raskere og bedre pasientbehandling

Når akutt sykdom inntreffer skal innbyggerne få raskere svar på telefon. Byrådet øker bemanningen på legevakten og bevilger 7,5 millioner i 2020 og 15 millioner fra 2021. Byrådet setter også i gang et stort kompetanseløft for leger som jobber i våre virksomheter, og skal i årene som kommer gjøre det attraktivt å ta spesialistutdanning i Oslo. Til dette formålet bevilges 12 millioner i 2020, økende til 22 millioner fra 2023.

Nøkkeltall:

 • 10 mill. til tiltak for å styrke heltidskulturen i Oslo kommune, blant annet ressurspool og utprøving av nye turnusordninger og heltidsavdelinger
 • 8 mill. årlig til satsingen med å tilby flere varig tilrettelagt arbeid (VTA)
 • 60 mill. i økonomiperioden for videreføringen av tilbudet om sommerjobb for ungdom
 • 42 mill. til 60 flere rehabiliteringsplasser på helsehusene i løpet av økonomiperioden
 • 53 mill. i økonomiperioden til raskere svar på telefon ved Oslo legevakt
 • 12 mill. til femårig spesialistutdanning for leger i 2020, økende til 22 mill. fra 2023
 • 11 mill. i 2020 til å videreføre Ruter aldersvennlige transport, de rosa bussene
 • Finansiering av 500 flere årsverk i hjemmetjenesten videreføres
 • 63 mill. årlig i bydelsrammen for å kunne opprettholde antall psykologårsverk og antall dagplasser for mennesker med demenssykdom som frem til 2020 blir finansiert med øremerket statlig tilskudd
 • 13 sykehjem bygges/rehabiliteres i økonomiplanperioden
 • Om lag 400 nye Omsorg+ boliger bygges i økonomiplanperioden.
 • 168 mill. avsatt i økonomiperioden til subsidiering av kommunale boliger – pluss 3 mill. til utredning for å sikre at husleie og personrettede støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil.

Pressekontakter

Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

 • Ellen Rønning-Arnesen, byrådssekretær (Ap), telefon: 920 22 467
 • Per Anders Torvik Langerød, byrådssekretær (Ap), telefon: 992 57 149