Byutvikling

Oslo mot 2040: Variert boligutbygging og styrking av det grønne

– Vi skal ha nok nye boliger og arbeidsplasser. Samtidig skal vi bygge trygge nabolag og gjøre byen vår grønnere. Oslo er by for alle og vi ønsker dine innspill, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 22.06.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling

Park med grønne trær foran byggekraner, blokker, bygårder og høyhus.
Torshovdalen. Bilde: Ilja C. Hendel.

Byrådet foreslår hvordan hovedstaden skal utvikles videre, hvilke områder som skal gjennomgå store endringer og hvilke områder som skal beholdes slik de er. Planforslaget har et boligpotensiale på inntil 120 000 nye boliger innen 2040.

Befolkningsprognosene anslår at Oslo vil ha omtrent 781 470 innbyggere i 2040 og dermed en vekst på omtrent 50 000 nye husholdninger.

– At vi sørger for nok boliger og samtidig sikrer kvalitet i boligbyggingen er viktig for meg. Alle deler av byen skal få en variasjon av boligstørrelser og typer for alle livets faser. Oslofolk skal ha gode nærmiljø å bo i hele livet, også i fremtiden, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Sosial bærekraft er en premiss for områdeutviklingen ved å sette de menneskelige behov i sentrum.

Hverdagsbyen

Byrådet foreslår å styrke satsingen på “hverdagsbyen” slik at folk kan ha det de trenger innen rekkevidde til fots eller på sykkel. Det legges opp til fortsatt banebasert fortetting og at utvikling av byen skjer innenfra og ut.

– Målet er at folk enkelt skal komme seg til og fra jobb med kollektiv, sykkel eller gange. Det gir folk mindre stress i hverdagen, og kutter også utslipp. Vi har også lagt mer vekt på å utvikle nabolagssentre der det meste er tilgjengelig en kort sykkel- eller gåtur unna, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

Gode uteområder og nærnatur

Kommuneplanen stiller krav til uteområder der det er for lite i dag. I områder med lite areal til rekreasjon kreves det nå at det settes av grøntarealer ved ny utbygging.

– Vi vil ha en by med folk i gatene, gode og gratis møteplasser og nærnatur for alle. Vi må sørge for at det som bygges er med kvalitet både ute og inne. Oslo skal fortsatt være en by bygd på godt naboskap, sier Hermstad.

– Vi skal bygge en by som også er bra for barna. Flere lekeplasser over hele byen og kort avstand til hundremeterskoger og aktivitetsområder som kan brukes av alle blir enda viktigere i tiårene fremover, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Arbeid og næringsliv

Oslo skal være en attraktiv by for næringsliv og et senter for innovasjon. Byrådet har satt av arealer til at innovasjonsdistriktene får rom til å utvikle seg, samtidig som det settes av areal til variert og arealkrevende næring. På denne måten sikrer vi et variert næringsliv og arbeidsplasser til alle.

– I Oslo skal vi ha et variert arbeidsmarked. Vi legger til rette for et mangfoldig næringsliv og klimavennlig lokalisering av nye virksomheter, sier byrådsleder Johansen.

Grønn og klimarobust by

Kommuneplanen bidrar til at Oslo blir en klimarobust nullutslippsby. Byrådet jobber aktivt for å få ned klimagassutslippene og foreslår bestemmelser og kart knyttet til overvann, grønne kvaliteter, naturmiljø, trær og vassdrag. Oslos grøntstruktur skal styrkes og vassdragene skal sikres mot nedbygging. Åpne vassdrag er viktige leke-, tur- og hvileområder og bidrar til overvannshåndtering, naturmangfold og flomsikring.

– Vi har ambisiøse klimamål som vi akter å nå, og denne kommuneplanen er et viktig bidrag til det. Oslofolk skal kunne leve et godt liv i byen uten bil og det legger vi til rette for. De grønne områdene vi har i byen er viktige for både folkehelse, trivsel og naturmangfold. Trær og natur gir økt livskvalitet for oss som bor her og for fremtidige generasjoner, sier Hermstad.

• Nye utviklingsområder som ikke ligger inne i gammel arealplan, men som følger opp kommuneplanens samfunnsdel fra 2018: Karihaugen, Ulsrud, Røa øst og Montebello. Utstrekningen for Vækerø er endret.

• Nye utviklingsområder tilknyttet innovasjonsdistriktene: Forskningsparken, Radiumhospitalet og Rikshospitalet

• I planen ligger det også utviklingsområder som allerede er vedtatt fra tidligere. Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområde.

• Det grønne og blå er styrket bl.a. er Bånkallia, Hauketo øst og områder rundt Hauketo stasjon lagt inn som grønnstruktur. Det utgjør til sammen 584 mål, eller 82 fotballbaner med internasjonale mål. (Til sammenligning er Frognerparken 452 mål)

• Planforslaget har byggegrenser mot viktige vassdrag, det vil ikke være lov å bygge nærmere enn 20 meter for hovedvassdrag og 12 meter for sidevassdrag.

• Planen tilrettelegger for redusert klimagassutslipp og tilpasning til klimaendringene.

Gi dine innspill!

Kommuneplanens arealdel består av en planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser. I tillegg er det laget en digital kartfortelling med oversikt over hva forslaget innebærer for enkeltområder.

– Vi ønsker innspill til kommuneplanens arealdel, slik at vi får et godt beslutningsgrunnlag når vi skal sende endelig forslag til bystyret, sier byrådsleder Johansen.

Etter høringsperioden vil alle innspill bli vurdert og kommuneplanens arealdel vil bli justert før byrådet sender planen til endelig vedtak i bystyret.

Høringsperioden varer i 6 måneder – fra 22. juni til 22. desember 2023 – slik at det skal være god tid til å sette seg inn i hva dette handler om og kunne si sin mening.

Det vil bli arrangert flere informasjonsmøter hvor kommuneplanens arealdel blir presentert og diskutert. Informasjon om tid, sted og tema vil bli kunngjort i pressen, på Plan- og bygningsetatens Facebookside og på kommunens nettsider. Alle som ønsker å gi innspill til planforslaget, kan sende dette skriftlig til Plan- og bygningsetaten: Si din mening om arealplaner i Oslo.

Se mer om kommuneplanens arealdel.

Pressekontakt

For byrådsleder Raymond Johansen 

For byråd for byutvikling Arild Hermstad

byrådssekretær Ida De Rosa
Telefon