Helse og omsorg

Oslo kommune anker tingrettens dom om reservasjon av offentlig anbudskonkurranse

Finansutvalget har sluttet seg til byrådets anbefaling om å anke tingrettens dom i saken mellom Stendi/Norlandia og Oslo kommune til lagmannsretten.

Pressemelding / Publisert: 25.01.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Oslo kommune anker tingrettens dom i saken mellom Stendi/Norlandia til lagmannsretten. Foto: Olav Helland/Oslo kommune
Oslo kommune anker tingrettens dom i saken mellom Stendi/Norlandia til lagmannsretten. Foto: Olav Helland/Oslo kommune. Bilde: Olav Helland/Oslo kommune.

– Byrådets politikk er å ta alle gode krefter i bruk, og finne nye og bedre måter å løse omsorgsoppgavene på. Selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, ønsker vi et mangfold av kommunale, private og ideelle aktører. Vi mener det vil føre til innovasjon og bedre tjenester, sier byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H).

Oslo tingrett avsa 13. desember 2023 dom i saken mellom Stendi/Norlandia og Oslo kommune, om lovligheten av kommunens reservasjon av sykehjemstjenestene i konkurransen om inntil 800 nye sykehjemsplasser for ideelle aktører. Tingretten kom til at reservasjonen var ulovlig.

Prinsipielt viktig sak

Adgangen til å reservere konkurranser om helse- og sosialtjenester for ideelle leverandører ble innført av Solberg-regjeringen i 2020. Bakgrunnen var at regjeringen ønsket å bevare mangfoldet i helse- og sosialtjenestene ved å gjøre det lettere å bruke ideelle leverandører.

– Dette er en prinsipielt viktig sak. Kommunen og andre offentlige oppdragsgivere trenger et handlingsrom for å sikre mangfold og valgfrihet i tilbudet av helsetjenester. Dersom denne dommen blir stående, vil det bety en betydelig innskrenking av handlingsrommet. Det kan svekke det offentliges mulighet til å legge til rette for innovasjon og nyskaping i fremtiden, sier Korkunc.

Byrådet har igangsatt arbeidet med å konkurranseutsette fire sykehjem i Oslo​. Onsdag 17. januar arrangerte byrådet en leverandørkonferanse for mulige private leverandører, hvor hovedtema var hvordan få til innovasjon i anskaffelsen. Byrådet legger opp til at konkurransen om drift av sykehjem skal være åpen for både private ideelle og private kommersielle aktører.

"Selv om det kommunale tilbudet skal være bærebjelken, ønsker vi et mangfold av kommunale, private og ideelle aktører."
byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H)

Pressekontakter

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon