Politikk

Kraftig nedgang i antall unge som blir registrert for gjentakende kriminelle handlinger

Kraftig nedgang i antall unge som blir registrert for gjentakende kriminelle handlinger

Pressemelding / Publisert: 26.05.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

En ny rapport om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo viser at en svært liten gruppe bare ca. 2 promille av ungdommene i byen, står for en stor andel av den registrerte kriminaliteten i aldersgruppen.

Antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned i 2020, fra 188 i 2019 til 120 i 2020.

— Vi er glade for nedgangen, men dette er barn og ungdommer vi er dypt bekymret for, selv om det handler om et veldig lite antall i en stor by. De trenger tett oppfølging fra voksne og at vi som samfunn ser dem. Kommunen styrker nå satsingen på tiltak mot unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.
Mye tyder på at det målrettede, koordinerte samarbeidet mellom Oslo kommune og politiet virker, ifølge den nye rapporten. De aller fleste ungdommer i Oslo er lovlydige. 97% av ungdom mellom 10 og 17 år er ikke registrert for kriminelle handlinger.

— De aller fleste ungdommene i byen vår blir aldri registrert for kriminelle handlinger. Men vi er bekymret for den lille gruppen som blir registrert med gjentatt kriminalitet. Vi vet at målrettet arbeid rettet mot disse barna og ungdommene virker. Vi ser at satsing på tett voksenoppfølging gir resultater, og vi ønsker å videreutvikle dette arbeidet i årene framover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Gode og stabile relasjoner til voksne ressurspersoner fremheves i rapporten som en viktig faktor som både forebygger ungdomskriminalitet og bidrar til å hjelpe ungdom ut av kriminalitet. Oslo kommune og politiet samarbeider godt om tiltak og oppfølging av ungdommer som begår gjentatte kriminelle handlinger. De unge som begår gjentatt kriminalitet over flere år, kommer i stor grad fra områder i Oslo øst. Mange kommer fra vanskeligstilte familier med lav inntekt. Byrådet har tidligere bevilget 15 millioner kroner til en handlingsplan med tiltak rettet mot denne gruppen. Denne evalueres nå, og kunnskapen brukes i det videre arbeidet.

— Gjennom tiltak som jobb og andre aktiviteter der ungdommene følges tett opp, bygger vi tillit og lykkes ofte med å samarbeide med barn og ungdommer som er i en veldig vanskelig situasjon. Tett oppfølging av dem som sliter på skolen eller har falt ut, bidrar også til at flere kommer på rett kjøl, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

— Vi skal fortsette å jobbe med forebyggende tiltak slik at ungdommer med levekårsutfordringer får utdanning og kommer i arbeid. Det viktigste vi kan gjøre for å utjevne sosiale forskjeller og forebygge ungdomskriminalitet på sikt, er å få flere til å lykkes på skolen og få seg jobb. Sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Store deler av 2020 var et unntaksår med mindre mobilitet i befolkningen og med færre arenaer for kriminalitet, så noe av nedgangen kan skyldes pandemien. For noen kan pandemien ha bidratt til at de har kommet ut av et negativt spor en lenger periode. Det noe man kan bygge på og som kan gi bedre utvikling framover.

— Når samfunnet gradvis går tilbake til en mer normal hverdag er det viktig at etatene samarbeider godt og tilpasser innsatsen raskt til behovene og variasjonene i samfunnet. En ting er sikkert, de barna som hadde det vanskelig før pandemien har fått det verre. Det vil være mange barn og unge som har behov for tett oppfølging fremover. Dette vil kreve noe ekstra av oss alle, både i lokalsamfunnene og av oss som har som jobb å hjelpe andre, sier Rune Swahn, politiinspektør, Felles enhet for forebygging, Oslo politidistrikt.

Hovedpunkter fra rapporten

 • Antallet unge som blir registrert for gjentatt kriminalitet gikk kraftig ned fra 188 i 2019 til 120 i 2020.
 • Rapporten viser at mange i denne gruppen har et bredt spekter av levekårsutfordringer. Eksempler på det er at mange har en ustabil bosituasjon, har vært utsatt for vold og ikke lykkes på skolen.
 • Jobb og aktivitet er viktig for å legge til rette for endringer hos disse ungdommene.
 • Rapporten fremhever gode og stabile relasjoner til voksne ressurspersoner som en viktig beskyttelsesfaktor.
 • Det var en nedgang på -30 % i registrerte voldsanmeldelser blant barn og unge under 18 år fra 2019 til 2020.
 • Lovbruddene for guttene i aldersgruppen sprer seg mer utover mange ulike lovbruddskategorier, men det er flest anmeldelser knyttet til vold/trusler (26 %), vinning (21 %) og narkotika (15 %).
 • For aldersgruppen 18-22 år har antall registrerte mistenkte personer og anmeldelser vært relativ stabil siden 2015.
 • Rapporten viser at tett oppfølging kan bidra til å endre kurs

Se alle funnene i rapporten (PDF 4MB)

Om rapporten

Rapporten skal styrke kunnskapen om kriminalitet og rusbruk blant barn og unge i Oslo. Rapporten inngår som en del av et tverretatlig samarbeid for forebygging av kriminalitet og rusproblemer blant barn og unge i Oslo mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt (SaLTo-samarbeidet) Innenfor rammen av SaLTo har en slik rapport blitt publisert årlig siden 2006.
Årets rapport inneholder også et delkapittel med funn fra en egen undersøkelse om ungdom som er registrert med gjentatt kriminalitet. Dette er et av tiltakene i en egen handlingsplan vedtatt i politirådet i Oslo i 2019.

Kontaktinformasjon

 • Ingunn R. Eck, kommunikasjonsrådgiver, Byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester telefon: 975 09 187
 • Rune Solberg Swahn, politiinspektør, felles enhet for forebygging, Oslo politidistrikt, telefon: 414 17 284
 • Steinar Wulfsberg-Gamre, kommunikasjonsrådgiver, Oslo politidistrikt, telefon 402 45 204