Politikk

Klimabudsjettet 2021: Nye klimakrav til byggebransjen

Byrådet vil stille krav om at alle som bygger i Oslo må bygge fossilfritt. Det kan redusere klimagassutslippene fra anleggsdrift ved oppføringen av bygg med anslagsvis 43 prosent innen 2024.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Dette kommer fram i forslaget til klimabudsjett for 2021.

Nye tall fra Miljødirektoratet våren 2020 viste at utslippene fra «annen mobil forbrenning», som i stor grad er utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet, er tre ganger høyere enn det byrådet tidligere har lagt til grunn. Utslippene utgjør ca. 20 prosent av Oslos klimagassutslipp.

– De nye tallene understreker hvor viktig det er å iverksette tiltak for å redusere utslipp fra bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo. Oslo kommune har i flere år stilt krav om at våre egne bygg- og anleggsprosjekter skal være fossilfrie. Men bare en av fem bygg- og anleggsprosjekter er i kommunens regi. For å få ned utslippene må alle med! Nå tar vi konsekvensen av dette og vil begynne å stille krav om at alle som bygger i Oslo skal bygge fossilfritt, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen (MDG).

Etter hvert som teknologien modnes og tilgangen på elektriske og hydrogendrevne maskiner øker, vil det komme skjerpede krav om at arbeidet skal skje uten utslipp.

Målet til Oslo kommune er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009. Det nye utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet viser at Oslo er lenger unna målet enn byrådet tidligere har lagt til grunn. Dette skyldes først og fremst at direktoratets nye utslippsregnskap viser høyere utslipp fra anleggsdiesel enn tidligere rapportert. Veitrafikk, bygg- og anleggsbransjen og avfallsforbrenning står for 88 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Byrådet prioriterer derfor følgende nye og styrkede tiltak for å kutte utslippene fra disse områdene i årene fremover:

Parkeringstakstene skal økes og flere parkeringsplasser forbeholdes elvarebiler

Byrådet foreslår å øke taksten for gateparkering i gul sone med 25 prosent. Prisen for fremmedparkering i beboersonene økes med 25 prosent, og prisen for beboerkort økes med 50 prosent i 2021. Dette grepet bygger opp under bystyrets vedtak, ved behandlingen av klimastrategien, om at «summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner, innstramminger i kjøremulighetene må opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken».

Innenfor Ring 1 vil ytterligere 25 parkeringsplasser forbeholdes nullutslipps nyttekjøretøy, mens det vil være fortsatt gratis gjesteparkering for elektriske varebiler i beboerparkeringssonene.

Tilskudd til kollektivtilbudet styrkes

Byrådet setter av midler for å forhindre økte billettpriser utover ordinær prisjustering. Fra og med 2021 vil alt drivstoff i kollektivtilbudet være fossilfritt, og det vil settes inn utslippsfrie øybåter.

Mer og bedre ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur er avgjørende for å elektrifisere transportsektoren. Byrådet setter av totalt 37 millioner til å styrke arbeidet med ladeinfrastruktur til taxi, personbiler, tungtransport og busser (bl.a. turbusser og ekspressbusser).

Utslippene fra lastebiler og busser, unntatt Ruters busser, er ventet å øke dersom det ikke iverksettes nye tiltak. Samtidig er det foreløpig få utslippsfrie lastebiler og busser på markedet.

– Byrådet vil bidra til at det blir fart på overgangen til utslippsfritt også for tunge kjøretøy. Vi setter derfor av 2 millioner til å utrede hvordan vi kan bygge ut hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy. Målet er å bli en foregangsby for utslippsfri tungtransport, sier Wilhelmsen.

En eller flere «nullutslippssoner» skal etableres

Byrådet vil etablere nullutslippssoner der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger (el, hydrogen eller biogass) kan kjøre. Slike soner kan ha stor klimaeffekt dersom de er store nok og dekker de fleste kjøretøyklasser.

– Vi setter av 8 millioner til å planlegge etableringen av en eller flere nullutslippssoner. Vi har som mål å etablere slike soner i løpet av byrådsperioden, sier Wilhelmsen.

120 mill. til tilskudd til klima- og energitiltak i 2021

Byrådet vil gi tilskudd på 120 millioner til innbyggere og næringsliv i Oslo, for å gjennomføre tiltak som bidrar til reduserte klimagassutslipp og mer effektiv energibruk i 2021.

– Byrådet ønsker å legge til rette for at innbyggere og næringsliv i Oslo selv er med å redusere sine utslipp. Derfor vil vi gi tilskudd til, for eksempel, ladeinfrastruktur og trygg sykkelparkering i borettslag og sameier, kartlegging av hvordan anleggsplasser kan bli utslippsfrie og etablering av ladeinfrastruktur til elvarebiler i bedrifter, sier Wilhelmsen.

Karbonfangst på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud

For å nå Oslos mål om å kutte klimagassutslippene med 95 prosent i 2030 er det avgjørende at avfallsforbrenningen i Oslo blir utslippsfri. En viktig faktor er at Oslo får på plass et karbonfangstanlegg på Klemetsrud avfallsforbrenningsanlegg. Det krever finansiering fra nasjonale myndigheter. Tidligere denne uken varslet regjeringen at de ikke vil fullfinansiere karbonfangst på Klemetsrud.

– Vi setter nå vår lit til at Stortinget ser verdien av å fullfinansiere Klemetsrudsanlegget. En delvis finansiering er ikke godt nok, og vi håper at Stortinget likevel vil gå for en fullfinansiering av en fullskala verdikjede for karbonfangst og lagring på Klemetsrud når statsbudsjett behandles i høst, sier finansbyråden.

Bakgrunn klimabudsjett

Klimagassutslippene i Oslo skal i 2030 være redusert med 95 prosent sammenlignet med 2009. Oslo kommune har utviklet et eget klimabudsjett som er et styringsverktøy for klimaarbeidet.

  • Klimabudsjettet presenterer og beregner effekten av tiltak som skal bidra til at vi når målet.
  • Det viser ansvaret for gjennomføring fordelt på de kommunale virksomhetene, og innebærer rapporteringskrav om status i klimatiltakene på linje med virksomhetenes økonomiske rapportering.
  • Klimabudsjettet tydeliggjør også hvilke nasjonale og regionale tiltak som direkte bidrar til utslippskutt i Oslo.
  • Klimabudsjettet for 2021 er det femte i rekken. Budsjettene har utviklet seg i takt med økt kunnskap, erfaring og forbedring av metoden for å beregne utslipp av klimagasser.
  • Stadig flere byer og kommuner har blitt inspirert av Oslo til å innføre egne klimabudsjetter. Flere internasjonale storbyer har enten utviklet eller er i ferd med å utvikle egne klimabudsjetter. Oslo utvikler nå sammen med Hamar og Trondheim en veileder om klimabudsjett for andre kommuner, i et prosjekt delfinansiert av Miljødirektoratets Klimasats-ordning. Dette kan bidra til at utviklingen av klimabudsjett som styringsverktøy kan skje enda raskere i årene framover.

Oslos klimagassutslipp 2018 fordelt på utslippskilder

Illustrasjon: Kakediagram som viser Oslos klimagassutslipp 2018 fordelt på utslippskilder
Fordelingen av de ulike kildene til utslipp i Oslo 2018 fordelt på sektorer. Bilde: Oslo kommune.

Pressekontakt

Byrådssekretær Åsmund Strand Johansen
Telefon: 416 10 703
E-post: asj@oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver Nina Pannu
Telefon: 466 500 54
E-post: nina.gopinder.pannu@byr.oslo.kommune.no