Budsjett 2024

Foreslår 127 millioner i revidert budsjett for å bekjempe ungt utenforskap

Byrådet tar grep for å bremse kriminalitetsutviklingen blant unge i Oslo. En kraftfull budsjettpakke skal sikre trygge oppvekstmiljø og tett oppfølging av unge som står i fare for å falle utenfor.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Fokus på en basketball som ligger på en benk ute på en basketball bane der det står flere i bakgrunn som spiller.
Bilde: Svein Olav Traa Langseth / Oslo kommune.

Byrådet setter nå av midler til en rekke tiltak mot ungt utenforskap, og en egen spisset satsing mot Grønland/Vaterlands-området hvor det over lang tid har vært store utfordringer og en bekymringsfull utvikling i kriminalitet blant de helt unge.

– Jeg kan vanskelig se for meg en viktigere politisk oppgave enn å forebygge ungt utenforskap. Alt for mange unge faller utenfor arbeidsliv eller utdanning. Noen havner i et kriminelt spor. Vi må stoppe den negative utviklingen. Jeg leder selv dette arbeidet i byrådet i Oslo, og for å få det til må vi involvere hele kommunen, slik at vi kan sikre trygge oppvekstmiljø i de bydelene som har de største utfordringene, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– Vi plusser på 10 millioner kroner til flere ferie- og deltidsjobber, og fem millioner for at fritidsklubber over hele byen kan ha lengre åpningstider og tilby gratis mat. I tillegg kommer støtte til gratis ferieaktiviteter i idretten. For å lykkes med å forebygge utenforskap er vi helt avhengige av å få med foreldre, frivillige og lokalsamfunn på laget, sier byråd for sosiale tjenester Julianne Ferskaug (V).

– Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller. Derfor foreslår vi nå 80 millioner kroner til en storstilt satsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder for å gi en felles retning for skolenes arbeid med skolemiljø og faglig utvikling, sier Byråd for utdanning Julie Remen Midtgarden (H).

Strakstiltak på Grønland/Vaterland

Politiet nylig trappet opp sin innsats på Grønland. Kommunen styrker nå også sin innsats, og samarbeider tett med bydelen og politiet for å få mest ut av den totale innsatsen. Blant strakstiltakene som nå iverksettes er:

  • styrket tilstedeværelse og felting fra Uteseksjonen, som driver oppsøkende arbeid
  • flere trivselsvektere finansiert av kommunen
  • tett oppfølging og tilbud om jobb for unge som står i alvorlig fare for varig utenforskap og kriminalitet

Selv om midlene bevilges i et revidert budsjett, gis de varighet i 1,5 år for å sikre forutsigbarhet og et langsiktig perspektiv. Byrådet vil evaluere og følge opp innsatsen tett underveis.

Utvider avhopperprogrammet EXIN

I dette budsjettet styrkes også de spissede, mer målrettede tiltakene for ungdom som har utviklet alvorlige problemer med kriminalitet og rus.
Oslos avhopperprogram EXIN åpner for at yngre som ønsker seg ut av alvorlig kriminalitet, gjenger og kriminelle nettverk skal få tett og samordnet støtte fra kommunen. I første omgang er denne utvidelsen et to-årig forsøk, for å høste erfaringer. EXIN har hatt stor pågang, og flere skal nå få hjelp.

Forsterker tett oppfølging

Som en del av satsingen mot ungt utenforskap styrkes barnevernet med et nytt spesialisert behandlingsteam som skal gi ekstremt tett oppfølging til unge med alvorlig regelbrytende adferd, for eksempel knyttet til rus og kriminalitet.

Pressekontakt

for byråd for sosiale tjenester

Ingunn Rakstang Eck, spesialrådgiver kommunikasjon
Telefon