Brannvern, ildsted og feiing

Ekstraordinært forbud mot bruk av ild i Oslo kommune

Oslo kommune forbyr all bruk av ild i skog, utmark og innmark, inkludert faste tilrettelagte bålplasser, parker og grøntområder fra 15. juni 2023.

Pressemelding / Publisert: 14.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Tilrettelagt ildsted i naturen, med Oslo by i bakgrunnen.
Bilde: Bymiljøetaten.

Det er svært tørt i Oslo. Dette gir høy risiko for gress-, lyng og skogbranner i kommunen.

Vi må gjøre alt vi kan for å forebygge dette. Vi er klar over at vedtaket er en stor inngripen i folks privatliv. På den andre siden har det allerede vært mange branner i gress-, lyng og skog på bakgrunn av uaktsomhet. Våre mannskaper reiser rundt og slokker bål i marka på daglig basis. I tillegg har det vært et høyt antall branner i avfallsbeholdere, som følge av engangsgriller.

Da det nå er åpenbart fare for brann i vegetasjonen, har vi ikke noe annet valg enn å stramme til. Det er vi i utgangspunktet lei oss for å måtte gjøre.

Det er svært stor brannfare.

 • Kan du tenne bål? Nei.
 • Kan du bruke engangsgrill? Nei.
 • Kan du bruke kommunens bål- og grillplasser? Nei.

Forbudet gjelder også om du er ekstra forsiktig.

Forbud i innmark og utmark

Oslo kommune, ved Brann- og redningsetaten, har i dag vedtatt en midlertidig forskrift, gjeldende fra 15. juni 2023, om forbud mot bruk av ild i kommunen:

 • Den midlertidige forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel – det gjelder ved, kull, briketter, gress, grener og liknende – i skog og annen utmark, eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.
 • Det samme gjelder for innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende områder.
 • Dette innebærer at det nå ikke blir tillatt å bruke faste og tilrettelagte bålplasser i Oslo kommune.
 • Grunneiere som har etablert bålplasser, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling.
 • Parker og grøntområder er også inkludert i forbudet.
 • Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften, kan straffes med bot eller fengsel, jamfør brann og eksplosjonsvernloven, paragraf 42.

Lov å grille i egen hage

 • Brann- og redningsetaten presiserer at det fremdeles er lov å grille i egen hage.
 • I tillegg kan det grilles i skolegårder, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark.
 • Som alltid, plikter den enkelte å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Virksomheter innen skogdrift

 • Vi ber virksomheter som driver med eksempelvis skogdrift, linjearbeid under kraft og tele, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinjer og liknende om å vurdere risikoen for brann og etablere tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Ingen Sankthansbål

 • Forbudet innebærer at det ikke blir tillatt med Sankthansbål i år.
 • Tillatelser som allerede er gitt på forhånd, er å anse som automatisk trukket tilbake.

Varighet på det ekstraordinære forbudet

 • Den midlertidige forskriften varer til 30. juni.
 • Dersom skogbrannfaren blir vesentlig redusert, vil det vurderes å oppheve forskriften tidligere. En opphevelse vil varsles på lik linje som innføringen av denne forskriften.

Generelt bålforbud

 • Ved opphevelse vil det generelle bålforbudet stadig gjelde.
 • Dette forbudet inntrer hvert år i perioden 15. april – 15. september i hele landet. Hovedregelen her er at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. I tillegg til bål, inkluderer dette bruk av engangsgriller, bålpanner og andre grillinnretninger.
 • Husk at du alltid, uansett hvor du er og når det er, er ansvarlig når du tenner ild.

Forebyggende tips

De siste ukene har vi hatt flere branner i blomsterpotter, blomsterkasser og liknende på balkonger, terrasser og gateplan. Dette har potensial til å spre seg til resten av bygningskonstruksjonen og gi kompliserte bygningsbranner.

 • Ikke stump sigarettsneiper i blomsterpotter eller -kasser på balkonger, terrasser eller gateplan.
 • Vær aktsomme med bruk av griller og annet som kan forårsake brann – også på privat grunn – spesielt på balkonger, terrasser og i hager.

Pressekontakter

Sigurd Folgerø Dalen

Kommunikasjonssjef
Telefon

Gry Sjølie

Avdelingssjef, Brannforebyggende avdeling
Telefon