Budsjett 2024

Byrådet foreslår storsatsing på ungdomsskoler

Byrådet setter av 80 millioner kroner til en storsatsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder. Målet er å forebygge utenforskap og bygge gode læringsmiljøer.

Pressemelding / Publisert: 23.05.2024

Av Byrådsavdeling for utdanning

Elever undervises i et klasserom.
Byrådet satser stort på ungdomsskoler. Bilde: Daniel de la Hoz / iStock.

De siste årene har andelen av elever som presterer på de laveste mestringsnivåene i lesing og regning økt, særlig blant barn av foreldre med lav utdannelse. Samtidig har utfordringer med ungt utenforskap, utagerende oppførsel i skolen og ungdomskriminalitet økt.

– Osloskolen skal være den beste i landet til å løfte elevene og utjevne sosiale forskjeller. Derfor foreslår vi nå en storstilt satsing på ungdomsskoler i levekårsutsatte områder, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Byrådet foreslår å sette av 80 millioner kroner som blant annet skal gå til et nettverk for læring, utvikling og deling av kompetanse mellom ungdomsskoler med like utfordringer, og et endringsteam med spisskompetanse på storbyutfordringer og skoleledelse i levekårsutsatte områder. I tillegg vil skolene få midler til å styrke laget rundt elevene.

– Vi vil legge til rette for en felles retning for skolens arbeid med skolemiljø og faglig utvikling, i tett samspill med bydelen, politi, barnevern og andre relevante aktører, sier Julie Remen Midtgarden (H).

Rekordbevilgning til utstyr på yrkesfag

Byrådet foreslår også en rekordbevilgning på 35 millioner kroner for å ruste opp utstyrsparken på de yrkesfaglige skolene. Utdanningsetaten gjennomførte i 2022 en kartlegging av utstyrsbehovet som viste et oppgraderingsbehov på nettopp 35 millioner kroner.

– Vi ønsker at flere unge i Oslo skal velge, og fullføre, yrkesfaglig utdanning. Yrkesfagelevene har alt for lenge vært avspist med gammelt og dårlig utstyr, særlig i de tekniske fagene. Dette gjør vi noe med nå, og på ett revidert budsjett overgår vi bevilgningene fra åtte år med rødgrønt byråd, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Flere nye lærebøker i skolen

Byrådet foreslår også 20 millioner kroner til trykte læremidler i grunnskolen.

– Vi vil styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, gi økt læringsutbytte og sikre en bedre balanse mellom trykte og digitale læremidler i skolen, sier Julie Remen Midtgarden (H).

Midler til team som skal bistå ved vold og trusler

Byrådet foreslår også en styrking i satsingen mot vold, trusler og mobbing i skolen med en bevilgning på 12 millioner kroner til konkrete tiltak.

– Vi setter av midler til et ambulerende team som raskt kan rykke ut til skoler som står i vanskelige situasjoner, sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden (H).

Midlene skal også benyttes til flere kursplasser i voldshåndtering for skoleansatte.

Byrådet setter også av penger til dette på skole- og barnehage-området:

  • 72,4 millioner til å opprettholde skolenes økonomiske handlingsrom
  • 10 millioner kroner til tiltak for flere spesialplasser i skolene
  • 6,2 millioner til videreføring av satsing på økt grunnbemanning i barnehagene
  • 2,6 millioner kroner til midlertidig styrking av Voksenopplæringen i forbindelse med økt antall flyktninger
  • 4 millioner til satsing på elever med høyt læringspotensial
  • 3 millioner til meråpne skolebibliotek
  • 250.000 til økt kapasitet på Guttas Campus

Pressekontakt

For byrådsavdeling for utdanning

Ingrid Lønrusten Rogstad, kommunikasjonsrådgiver
Telefon