Plan, bygg og eiendom

Bedre kontroll på byggegrunnen

De som sender inn bygge- og eiendomssaker vil merke at Plan- og bygningsetaten har et økt fokus på naturfarer fremover. De må ha god kontroll på byggegrunnen og faren for flom og skred.

Pressemelding / Publisert: 05.02.2024

Av Plan- og bygningsetaten

Større hendelser i den senere tid, og stadig tydeligere klimaendringer, har gitt et økt fokus på kommunens oppfølging av kravene til sikkerhet mot naturfarer og dokumentasjonen av dette. Staten har også blitt tydeligere på kommunens ansvar for å påse at naturfarer er tilstrekkelig utredet og dokumentert i bygge- og eiendomssaker.

– Vi har på grunn av dette sett at vi må forsterke rutinene våre, sier Caroline Wille, fagkoordinator for byggesaker i Plan- og bygningsetaten.

– Vi kommer til å stille strengere krav til dokumentasjon for å sikre byen mot naturfarer som flom og ras. Dette vil sannsynligvis også føre til at vi sender ut flere mangelbrev, sier Wille.

Det er ingen endring i kravene til sikker byggegrunn i plan- og bygningsloven. Det er altså krav som hele tiden skal ha vært oppfylt og dokumentert for tiltakene, selv om det ikke nødvendigvis er sendt inn som en del av bygge- og delesøknaden.

– For de som hele tiden har fulgt lovverket, og gjennomført disse vurderingene og utredningene, blir endringen dermed veldig liten. For de som ikke har fulgt lovverket, altså de som ikke har utredet naturfarer i tilstrekkelig grad, blir dette nå synlig og fulgt opp i kommunens saksbehandling. Dette vil gjøre tiltakene, og byen vår, tryggere, sier Wille.

Hvilke krav gjelder for sikkerhet mot naturfarer i bygge- og eiendomssaker?

Plan- og bygningsloven sier at man bare kan bygge, eller dele/endre en eiendom, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Tilsvarende kan man heller ikke gjennomføre tiltak som kan utsette omkringliggende eiendommer for fare eller vesentlig ulempe. Kravene gjelder uavhengig av om tiltaket er søknadspliktig eller ikke.

Hva som regnes som «tilstrekkelig sikkerhet» er presisert i byggteknisk forskrift og det er tiltakshaver som har ansvaret for å skaffe dokumentasjon på at tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer.

Når må det sendes inn dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer?

Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer skal sendes inn i alle bygge- og eiendomssaker, med unntak av saker som utelukkende gjelder:

  • Fasadeendringer
  • Oppføring, endring og reparasjon av bygningstekniske anlegg
  • Bygningsmessige endringer av teknisk karakter, som endring av brannskille, etablering av våtrom, rehabilitering av pipe osv.
  • Sammenslåing av boenheter

Oppfyllelse av kravene til sikker byggegrunn skal dokumenteres før kommunen gir tillatelse, enten rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse. For tiltak som ikke er søknadspliktige skal utredningen gjennomføres, for å påse at tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet, men ikke sendes inn til kommunen.

Vårt planinnsyn er nå oppdatert med tilgjengelig informasjon om mulig naturfarer

Kommunens kjente informasjon om kartlagte faresoner og potensielle naturfarer finner du i vår innsynsløsning - planinnsyn. Planinnsyn inneholder egne temakart for grunnforhold (kvikkleire), skred i bratt terreng og flom i elver og bekker. NVE har også tilgjengelige temakart på sine nettsider.

Kartene er ikke en nøyaktig kilde til hvor det finnes naturfarer, da store deler av Oslo enten ikke er kartlagt eller kun er kartlagt på et grovt og overordnet nivå. Der naturfarer ikke er tilstrekkelig kartlagt, vil det bety at tiltaket kan være utsatt for naturfarer og det må gjøres en vurdering av om forutsetningene for naturfarene er til stede. Kartene viser da det som finnes av kjent kunnskap, f.eks. hvilke deler av Oslo som ligger under marin grense (og det dermed kan finnes kvikkleire), hvor det er gjort funn av kvikkleire tidligere, en helningsanalyse (analyse av bratthet mtp. fare for skred i bratt terreng) mm.

For ytterligere informasjon

Plan og bygningsetatens informasjonsside om behandling av naturfarer i bygge- og eiendomssaker

DiBKs temaveileder for utbygging i fareområder

Pressekontakter

Caroline Wille

Fagkoordinator

Atle Jan Larsen

Pressekontakt i Plan- og bygningsetaten
Telefon