Miljø og klima

Vil ta bedre vare på unik natur ved Østensjøvannet

Byrådet har vedtatt ny forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark. Med en slik plan økes vernet av Østensjøvannet og et svært populært turområde blir bedre beskyttet.

Aktuelt / Publisert: 31.08.2023

Av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Svanefamilie ved Østensjøvannet.
Svanefamilie ved Østensjøvannet. Bilde: Bente Qvale / Oslo kommune.

Østensjøområdet miljøpark har store verneverdier knyttet til naturmangfold, kulturminner og kulturlandskap. Samtidig blir området mye brukt til friluftsliv, rekreasjon, idrett, læring og landbruk. Derfor er det viktig for kommunen å ta godt vare på miljøparken.

"Østensjøvannet er en naturperle av internasjonal betydning midt i Oslo! Mer enn 220 fuglearter finnes her, og det er flere rødlista arter."
Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Etablerer våtmarksenter

– Denne unike naturen må vi ta vare på, og gjøre enda litt villere. Nå styrker vi derfor vernet og skal etablere et våtmarksenter, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Etablering av et nytt våtmarksenter vil skje i tett dialog med lokale natur- og miljøorganisasjoner. Senteret skal brukes til formidling av kunnskap om områdets rike biologiske mangfold. Hvor et slikt våtmarksenter skal ligge vil utredes nærmere.

Østensjøområdet er svært mye brukt av Oslofolk, og det er stort engasjement for å beskytte og bevare naturområdet. En ny forvaltningsplan imøtekommer dette engasjementet. Det er finansbyråd Einar Wilhelmsen glad for.

Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark med tilhørende tiltaksplan:

• Ny reguleringsplan som innlemmer enkelte nærliggende naturområder i miljøparken og har bestemmelser som åpner for tiltak som gagner både naturmangfold og rekreasjon, samt tydeliggjør verdier, aktivitet og utviklingsmuligheter i de ulike delområdene.

• Etablering av hensynssone for nedbørfeltet som sikrer at nye tiltak i nærområdet vurderes med hensyn til miljøeffekten for miljøparken.

• Etablere nytt våtmarkssenter ved Østensjøvannet for å øke befolkningens kunnskap om områdets naturverdier og miljøparkens status.

• Opprettelse av et eget samarbeidsforum for miljøparken i regi av Bymiljøetaten og avsetting av betydelige øremerkede økononomiske midler til skjøtsel og tiltak.

• Videreføring av erosjonssikrings- og vannkvalitetstiltak.

• Oppjustere og intensifiere skjøtsels- og vedlikeholdsprogram for å ivareta definerte målsettinger.

• Bedre samarbeid med andre forvaltningsmyndigheter (Statsforvalteren, Byantikvaren og landbruksmyndighetene).

• Fortsette kanaliseringen av ferdsel til hovedturveier og de viktigste publikumsområdene, samtidig som ferdsel i de mest sårbare områdene begrenses.

– Dette er en historisk seier for Østensjøvannet og noe vi har kjempet for i mange år. Ikke bare styrker vi vernet, men vi beskytter et superpopulært turområde. Tenk at rundt 250 000 mennesker besøker naturreservatet og miljøparken ved Østensjøvannet hvert år! Dette er stor stas for hele befolkninga, sier Wilhelmsen.

God skjøtsel av miljøparken skal bidra til å bevare et av de største gjenværende naturområdene i Oslos byggesone, samtidig som at folk i alle aldre skal kunne gå tur, leke, trene og ha gode naturopplevelser.