Byutvikling

Videreføring av bylivsgatene

I løpet av april blir alle bylivsgatene plantet og gjort klar for en ny utesesong. Basert på kunnskap og erfaringer er det både besluttet endringer, tilpasninger og muligheter for videreføringer.

Pressemelding / Publisert: 29.04.2024

Av Bymiljøetaten

SYklister i bylivsgate på Grønland.
Bylivsgata på Grønland ble etablert i 2023. Bilde: Oslo kommune.

Bymiljøetaten viderefører Bylivsgata Grønland som trafikkreduserende tiltak i forbindelse med Statens vegvesens stenging av Ring 1. I Bylivsgata Nedre Grünerløkka er det besluttet at kjøremønsteret videreføres etter oktober og Bylivsgata Torshov rigges ned en måned tidligere enn planlagt.

- Byrådet i Oslo ønsker å gjøre byen grønnere, med flere byrom hvor folk og bedrifter trives, og nå er det endelig klart for en ny sommersesong i bylivsgatene. Jeg synes bylivsgatene har vært en veldig spennende testarena. I Bylivsgata Nedre Grünerløkka har vi testet ut et nytt kjøremønster som nå blir permanent. Jeg er spesielt glad for at det har fungert så godt på Grønland og at tiltaket nå forlenges, sier Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel.

Bylivsgater for et bedre bymiljø og økt byliv

I 2023 ble det etablert tre bylivsgater som midlertidige tiltak for å skape et bedre bymiljø og økt byliv i regi av programmet Bilfritt byliv. Bylivsgatene er utviklet med tre ulike innholdskonsepter for å oppnå erfaringsbasert kunnskap i arbeidet med den fremtidige byutviklingen.

Det er gjennomført trafikktellinger, kvalitative- og kvantitative undersøkelser og kontakt med interessenter for å oppnå erfaringer om bruk, effekt, trafikk og drift. Alle tre gatene ble i fjor etablert med en mulig varighet på 15 måneder og nedbygging i oktober 2024. Nå er det besluttet både endringer og tilpasninger i alle tre gatene.

Les mer om bylivsgatene i Oslo

Bylivsgata Grønland videreføres som trafikkreduserende tiltak

I forbindelse med stengingen av Ring 1, vil Bylivsgata Grønland videreføres med et aktivitetskonsept. Plan- og bygningsetaten har godkjent byggesøknad med en forlengelse på fem år, men det er ikke tatt stilling til hvor lenge den skal stå. Som et midlertidig tiltak, kan gata rigges ned eller tilpasses på kort tid.

– Forlengelsen innføres som et trafikkreduserende tiltak og mottiltak til en forventet trafikkøkning på Grønland som omkjøringsvei til blant annet Galgeberg i forbindelse med at Statens Vegvesen stenger Ring 1. Ingen av gatene på Grønland er dimensjonert for denne trafikkøkningen, noe som betyr negative konsekvenser for både innbyggerne og det lokale næringslivet, forklarer Rune Gjøs, divisjonsdirektør i Bymiljøetaten. Det er gjennomført tellinger på Grønland og vi vil følge situasjonen i området fremover.

I 2022 registrerte vi en total trafikkreduksjon i området og en reduksjon i bylivsgata på 80%. For 2023 er det registrert en trafikkreduksjon i bylivsgata på 68% med en reduksjon på 3 500 biler (fra 5 150 til 1 650).

– I tillegg har vi et mål om at en videreføring av bylivsgata vil føre til en varig trafikkreduksjon i området, sier Gjøs.

Les mer om Bylivsgata Grønland

Les mer om Bymiljøetatens tiltak i forbindelse med Statens vegvesens stenging av Ring 1

Pressemelding: 47 millioner til byliv: Bedre, grønnere byliv og mer offentlig-privat samarbeid

En bylivsgate er å legge til rette for byliv ved å omgjøre veiareal med midlertidige tiltak. Gatene utvikles med medvirkning fra beboere og næringsliv for å kartlegge ønsker og behov.

Framtidens by skal være et sted innbyggerne og tilreisende vil være, og den skal være tilpasset hverdagsliv og et endret klima.

Bylivgatene i Oslo tester ut hvordan kritisk infrastruktur som fremkommelighet for nødetater, varelevering og tilgang til eiendom kan sikres, samtidig som det blir mindre trafikk og mer plass til natur og byliv.

Når vi etablerer bylivsgater, tar vi i bruk midlertidige trafikkreduserende tiltak som endring i kjøremønster, skilting og omdisponering av gateareal til nye by-opplevelser og bedre forhold for myke trafikanter.

Når bylivsgater rigges ned blir alle materialene om- eller gjenbrukt i andre kommunale prosjekter. Alt av grønt tas vare på og plantes rundt omkring i byen vår.

Fra bylivsgata på Nedre Grünerløkka
Bylivsgata på Nedre Grünerløkka ble etablert sommeren 2023. Bilde: Oslo kommune.

Viderefører trafikkmønsteret i Bylivsgata Nedre Grünerløkka

Bylivsgata ble etablert for første gang sommeren 2023 med ulike bylivstiltak. Gata skulle fungere som en oppholds- og opplevelsesgate med tilrettelegging for uteservering i Søndre gate, offentlige sitteplasser med amfi, langbord og natursti på Ankerbrua. Kjøremønsteret har medført en registrert trafikkreduksjon på 84 prosent over Ankerbrua og 27 prosent i Markveien, og det er registrert en marginal trafikkforflytning. Det er besluttet at kjøremønsteret videreføres som et trafikkreduserende tiltak.

Les mer om Bylivsgata Nedre Grünerløkka

Bylivsgata på Torshov med Trikkestallen til høyre.
Bylivsgata på Torshov skal legges ned i september 2024. Bilde: Oslo kommune.

Bylivsgata Torshov bygges ned allerede i september

Med et hagekonsept tilrettelagt for trivsel og opphold for innbyggerne i nabolaget, ble denne bylivsgata etablert sommeren 2023 på strekningen Torshovgata, mellom Per Kvibergs gate og Ole Bullsgate. Av tiltak er det blant annet etablert en paviljong, liggestoler og et grøntområde midt i gata. Da det skal iverksettes store bygningsarbeider på Lilleborg skole blir Bylivsgata Torshov tatt ned allerede mot slutten av september. Arealet vil dermed tilbakeføres med opprinnelig kjøremønster og fungere som før

Les mer om Bylivsgata Torshov

Marit Vea

Rune Gjøs