Politikk

Saker behandlet i byrådet 29. februar

Byrådet behandlet blant annet et reguleringsforslag som skal føre til bedre fremkommelighet for kollektiv, sykkel og gange langs Ring 3.

Saker i byrådet / Publisert: 15.02.2024 / 29.02.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering langs Ring 3, Bydel Vestre Aker

Statens vegvesen foreslår å omregulere Ring 3 mellom Holmenveien og Dalsveien/Munkengveien. Målet med reguleringen er å legge til rette for nytt kollektivfelt og ny sykkelvei med fortau. Dette prosjektet er et av flere langs Ring 3.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering for Besserud vannbasseng, Bydel Vestre Aker

Vann- og avløpsetaten foreslår å omregulere Besserud vannbasseng i Ankerveien 26 A, til vannforsyningsanlegg. Målet med planen er å legge til rette for tiltak som sikrer vannbassenget mot forurensing.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering, Brenneriveien 5, Bydel Grünerløkka

Brenneriveien 5 AS foreslår å omregulere Brenneriveien 5 til kombinert formål bolig, forretning, kontor og bevertning. Målet med planen er å legge til rette for bygging av et to-etasjers påbygg over eksisterende næringsbygg, som vil gi seks nye boliger og 160 kvadratmeter takterrasse. Påbygget vil føre til en økning i byggets høyde på omtrent 6 meter.

Byrådet ber bystyret om å forkaste forslaget.

Krav om å legge frem planforslag til offentlig ettersyn, Grenseveien 99 og 107, Bydel Gamle Oslo

Plan- og bygningsetaten avslo 15. mars 2023 å legge planforslaget for Grenseveien 99 og 107 på Helsfyr ut på offentlig ettersyn. Begrunnelsen for avslaget var at planforslaget ikke var i tråd med kommuneplanen. Forslagsstiller har likevel bedt om at planforslaget fremmes for videre behandling.

Byrådet ber bystyret om å ikke fremme forslaget til videre behandling.

Stoppet planinitiativ på Gullhaug torg 4 A, Bydel Nordre Aker

Planinitiativ med formål om å bygge nye boliger på eksisterende kontorbebyggelse i Gullhaug torg 4 A i Nydalen, er stoppet av Plan- og bygningsetaten fordi forslaget er i uoverensstemmelse med kommuneplanen og kommunedelplanen for Akerselva miljøpark. Hovedinnvendingen mot forslaget er at det ikke innordner seg det industrihistoriske bygningsmiljøet som planområdet befinner seg i.

Byrådet ber bystyret om å stoppe planiniativet.

Klage over midlertidig forbud mot tiltak

  • Trosterudveien 22, Bydel Vestre Aker
  • Skogryggveien 21, Bydel Vestre Aker

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende sakene til Statsforvalteren for klagebehandling.

Samarbeid mellom Oslo og fylkeskommunene på Østlandet

Saken gjelder Oslo kommunes utmeldelse av Østlandssamarbeidet. Målet er at Oslo etter en utmelding får et mer effektivt samarbeid om fylkeskommunale oppgaver.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av bydelsdirektør i Alna

Byråden innstiller Anders Berg i et åremål på seks år.

Ansettelse av bydelsdirektør i Stovner

Byråden innstiller Anna Ryymin i et åremål på seks år.

Årsregnskap 2023 for bykassen

Årsregnskap 2023 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap avgis.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.