Politikk

Saker behandlet i byrådet 1. februar

Byrådet behandlet blant annet ny forskrift om renovasjon av husholdningsavfall.

Saker i byrådet / Publisert: 25.01.2024 / 01.02.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Lyssetting av kommunale bygg ved markeringer

Det foreslås at kommunens bygg ikke skal lyssettes på en måte som kan oppfattes som kontroversielt, polariserende eller lite samlende, herunder lyssetting med andre nasjoners flagg eller symboler. 

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo

I saken foreslår byrådet å oppheve «Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall, Oslo kommune, Oslo», og erstatte forskriften med en ny forskrift. Den nye forskriften inneholder en tydelig beskrivelse av ansvar og plikter for kommunen og abonnenter.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker avgjort av byrådet

Økonomireglementet for 2024

To saker knyttet til årets økonomireglement:

  • videredelegering av fullmakter, fra byrådet til den enkelte byråd innenfor sine sektorer for å foreta budsjettjusteringer eller andre justeringer innenfor byrådets samlede fullmaktsramme.
  • videredelegering av enkelte fullmakter fra byrådet til virksomhetene og gir instrukser for økonomiforvaltningen for oppfølging av årsbudsjettet, investeringer og krav til rapportering.

Salg av deler av Aker sykehus

Saken gjelder salg av deler av Trondheimsveien 235. Oslo kommune selger til Oslo Universitetssykehus HF (OUS), for omtrent 35 millioner kroner (pluss omkostninger).

Ekspropriere for å gjennomføre gang- og sykkelvei, Røa

Saken gjelder ekspropriasjon av del av tre eiendommer langs Griniveien, for gjennomføring av reguleringsplan for gang- og sykkelvei på strekningen Røakrysset til bygrensen. Formålet med reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerhet for beboerne og for de myke trafikantene. Strekningen er også en del av det planlagte hovedsykkelveinettet i Oslo kommune.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.