Politikk

Oslobudsjettet 2020: En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle

Byrådet har lagt fra forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Se budsjettet i digital og søkbar versjon

25. september 2019

– I Oslo skal alle innbyggerne ha muligheten til å leve gode liv. Byrådet legger til rette for en trygg, aktiv og inkluderende oppvekst og at eldre som ønsker det skal kunne bo trygt hjemme. Vi skal ha ambisiøse klimamål, blant annet skal vi redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

(Teksten fortsetter under bildet.)

illustrasjonsbilde, av et barn leker, byrådets forslag til budsjett og økonomiplan 2020.
illustrasjonsbilde, byrådets forslag til budsjett og økonomiplan 2020. Bilde: Oslo kommune.

Onsdag 25. september presenterer byrådet i Oslo det siste budsjettforslaget i denne bystyreperioden. Budsjettforslaget er på totalt 77 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 62 milliarder kroner, mens 15 milliarder kroner er foreslått avsatt til investeringer.

– De siste fire årene har vi ført en bærekraftig økonomisk politikk og styrket Oslos økonomiske handlingsrom. Viktige politiske valg som innføring av eiendomsskatt, omstrukturering av eierskapet i kommunens aksjeselskaper og revidert Oslopakke 3-avtale muliggjør satsninger som gjør Oslo til en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. I dette budsjettet gjør vi også noen omprioriteringer for å sikre fremtidig finansiering av nødvendige velferdsløft for innbyggerne, sier finansbyråd Robert Steen.

En grønnere by

– Byrådet har fremmet en ambisiøs klimastrategi fram mot 2030. Vi skal redusere klimagassutslippene med 95 prosent sammenlignet med 2009. Innbyggerne skal kunne leve gode byliv med ren luft. I årets budsjett følger vi opp kampen mot plastforsøpling, vi legger til rette for at innbyggere og næringsliv kan ta grønne valg, og for at flere reiser i hovedstaden skal skje med kollektivtransport, sykkel eller til fots, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg.

Klima- og miljøvennlige transportløsninger skal være førstevalget i Oslo. De siste fire årene har byrådet utvidet kollektivtilbudet kraftig med 6 800 nye avganger per uke. I kommende økonomiplanperiode foreslår byrådet å styrke bevilgningen med 862 millioner kroner til økte avganger på buss, trikk og t-bane, og overgang til el-busser. Dette vil gi en årlig kapasitetsvekst på 3 prosent.

Alle Nesoddbåtene vil være elektriske, innen utgangen av 2020 vil all lokal kollektivtransport være fossilfri, og på samme tid fases elbusser inn med sikte på utslippsfri kollektivtransport innen 2028. I 2020 legges det opp til anleggsstart for Fornebubanen og nytt signal og sikringsanlegg på T-banen. De nye trikkene skal testes ut i trafikk. Byrådet fortsetter satsingen på sykkelinfrastruktur, og i 2020 skal det bygges 20 km nye sykkelveier og 8 km skal oppgraderes. Vi legger også til rette for etablering av 600 reserverte plasser for bildelingsbiler.

– Byrådet fortsetter å prioritere mennesker og aktiviteter i utviklingen av bykjernen. Målet om økt byliv oppnås ved å gjøre sentrum enda hyggeligere ved at det legges vekt på handel, uteservering, kunst og kultur, flere benker, flere leke- og aktivitetsmuligheter og mer beplantning. Belysning, vedlikehold og framkommelighet for fotgjengere skal forbedres. Det skal etableres flere gågater og gater der fotgjengerne blir prioritert, sier finansbyråd Robert Steen.

En varmere by

– Byrådet ønsker at alle eldre skal få bo hjemme i sin egen bolig så lenge de ønsker. Det skal fortsatt være de eldre selv som bestemmer hvilke tjenester de trenger. Tjenestene skal være like gode i hele byen med en standard som bidrar til likeverdighet og riktig kvalitet. De neste fire årene går vi inn for at kommunen skal bygge om lag 400 kommunale Omsorg+ boliger. Vi vil også bygge eller rehabilitere 13 kommunale og ideelle sykehjem, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådet trapper opp innsatsen for heltidskultur i kommunens virksomheter og foreslår at det avsettes 3 millioner kroner til å etablere ressurspooler i bydelene. For å nå målet om at heltid er en rettighet og deltid er et valg, er det behov for flere forsøk for å avdekke hvilke tiltak som effektivt gir flere hele og faste stillinger. Byrådet foreslår derfor avsatt 7 millioner kroner i 2020 til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.

I 2020 vil byrådet etablere 60 nye rehabiliteringsplasser i helsehusene, og foreslår å styrke budsjettet med 6 millioner i 2020 og med 12 millioner kroner i året fra 2021 til dette formålet. Byrådet vil videreføre forsøket med Ruters aldersvennlige transport, de rosa bussene, for å sikre at flere eldre skal kunne leve aktive liv.

Barnehage og skole

Byrådet legger opp til å nå målet om 50 prosent barnehagelærere og opp mot 25 prosent barne- og ungdomsfagarbeidere i kommunale barnehager i kommende økonomiplanperiode.

Aktivitetsskolen fra 1. til 4. klasse er et viktig tilbud til alle barn. For å få enda flere til å bruke dette tilbudet vil byrådet fortsette styrkingen av AKS. I 2020 får om lag 17 000 barn gratis AKS, samtidig som vi øker kvaliteten på tilbudet. Fra neste høst får alle fjerdeklassinger i bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og Bjerke gratis aktivitetsskole. I 2020 øker budsjettet til gratis AKS med 76 millioner kroner til totalt 329 millioner. Tilbudet om gratis AKS til elever i spesialskoler videreføres med 1 million årlig.

– Vi er opptatt av at idretten og kulturskolen bør være en viktig del av tilbudet på aktivitetsskolene. Derfor lanserer vi nå et nytt pilotprosjekt med idrettstilbud i AKS-tiden, samtidig som vi vil videreføre det treårige pilotprosjektet med kulturskoletilbud i AKS, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Byrådet ønsker å styrke grunnfinansieringen av videregående skoler, og setter av ytterligere 67 millioner kroner i 2020 for å oppfylle den statlige lærernormen. Dette kommer i tillegg til 70 millioner kroner i vedtatt budsjett.

Byrådet foreslår også å sette av 39 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden for å fullfinansiere bemanningsnormen for skolehelsetjenesten. Styrkingen legger til rette for minimum 45 flere årsverk i skolehelsetjenesten, det tilsvarer en dobling av antall årsverk fra 2015.

Prosjekt skolefrukt og skolemat 2019-2021 videreføres ved å tilby elever ved skoler med ungdomstrinn gratis skolefrukt og elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler tilbys gratis skolemat.

Forebyggende innsats

Trygge ungdomsarbeidere bidrar til gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Byrådet ønsker å prioritere fritidstiltak i nærmiljøene. Ordningen med sommerjobbtilbud i bydelene har vært en suksess og byrådet foreslår derfor å videreføre tilbudet med 60 millioner kroner i økonomiplanperioden. Byrådet ønsker også å videreføre prosjektet som skal sørge for tett oppfølging av unge lovbrytere og ungdom det er knyttet stor bekymring til. Lavterskeltilbudet Ung Arena for ungdom med psykiske utfordringer blir utvidet til Groruddalen i 2020.

Alle områder i byen skal være gode og trygge steder å vokse opp. Byrådet følger opp utsatte områder gjennom områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst med 119 millioner kroner årlig i økonomiplanperioden.

Rusomsorg

Byrådet har et mål om at færre innbyggere i Oslo skal utvikle rusproblemer og at innbyggere med rusproblemer skal leve meningsfulle liv. Rusfrihet skal være et mål for de som ønsker det, men det skal ikke være en betingelse for å få hjelp. I 2020 skal innsatsen i rusomsorgen dreies fra institusjonsbaserte tilbud til egen bolig med oppfølging.

Byrådet legger vekt på desentraliserte tilbud i lokalmiljøet med fokus på helsehjelp og mestring, tilbud om arbeid og aktivitet, ernæring og hjelp når du trenger det. Det skal settes i gang hasjavvenningskurs i alle bydelene, ansettes flere erfaringskonsulenter og arbeidet med vaksinering mot Hepatitt C skal forsterkes ytterligere.

Raskere og bedre pasientbehandling

Byrådet ønsker at innbyggerne skal få raskere svar når de henvender seg på telefon til legevakten, og foreslår å bevilge 8 millioner kroner i 2020 og 15 millioner kroner fra 2021 for å øke bemanningen. Alle leger ansatt etter 1. mars 2017 skal få tilbud om en femåring spesialistutdanning. Til dette foreslår vi å bevilge 12 millioner kroner i 2020 og en økning til 22 millioner kroner fra 2023. Byrådet legger også inn et slikt tilbud til allmennleger ansatt i etatene før 1. mars 2017. Det skal investeres i en moderne tannklinikk i Alna bydelshus med 10 behandlingsrom som skal erstatte dagens klinikk på Lindeberg med 6 rom.

En skapende by

Campusstrategien skal styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad og en næringsvennlig by. Byrådet ønsker å sette av 9 millioner kroner i 2020 for å følge opp arbeidet med å etablere innovasjonsdistrikter i Oslo. Et bedre samspill mellom byutvikling, utdanning, forskning, næringsliv og offentlig sektor skal bidra til økt verdiskaping, innovasjon, omstilling til nullutslippssamfunnet og flere arbeidsplasser.

En by med plass til alle

Idrettsanlegg

Oslo trenger fortsatt svært mange idrettsanlegg for å nå opp til landsgjennomsnittet. Gjennom mange år har det vært opparbeidet et stort etterslep på både nybygg og rehabilitering. Byrådet foreslår at kommunen de neste årene skal investere 6 milliarder i nye anlegg, og vi skal oppgradere og rehabilitere gamle anlegg.

Økt deltakelse og inkludering i arbeidslivet

Fordi arbeidsmarkedet i økende grad er spesialisert og kompetansedrevet har det blitt vanskeligere å få innpass i arbeidslivet for personer som ikke møter kompetansekravene, og for personer som trenger ulike former for tilrettelegging. Byrådet la i 2019 frem handlingsplanen Rett kompetanse og arbeid til alle. Planen har en rekke tiltak som skal bidra til at arbeidsgivere får tilgang på den kompetansen de trenger, folk får muligheter til kompetanseheving og livslang læring og sysselsettingen i byen økes. Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA) og byrådet ønsker derfor å videreføre satsingen på 8 millioner kroner årlig. Byrådet ønsker også å videreføre arbeidet med å gi personer med rusutfordringer mulighet til å delta i arbeidslivet.

Boligpolitikk

Byrådet ønsker å utvide boligpolitikken for å bidra til en mangfoldig by med gode boliger folk flest kan ha råd til. I 2019 har vi lagt frem et kunnskapsgrunnlag, med eksempler på boligpolitiske løsninger i andre norske og europeiske byer, samt mål og strategier for byrådets videre arbeid med å utvikle boligpolitikken. Det skal i 2020 jobbes videre med gjennomføring av pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som skal bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet.

Det er et stort udekket behov for boliger for vanskeligstilte. Etter 2 år med kjøpestopp, der Boligbygg har gjennomført nødvendig forbedringsarbeid, er det åpnet for å sette i gang kjøpsaktivteten igjen. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 1,9 milliard kroner i økonomiplanperioden til kjøp av boliger til vanskeligstilte.

Byrådet legger til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, og øker rammen for videreutlån med 400 millioner kroner i økonomiplanperioden, fra 1,2 til 1,6 milliarder.

Lavere husleie i kommunale boliger

Byrådet vil nå iverksette første trinn i arbeidet med å sikre at husleie og støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil og bidrar til at beboerne sikres gode boliger og et godt bomiljø.

– Vi ønsker å videreføre leienivået for beboere som fikk subsidiert leie gjennom det særskilte bystyrevedtaket sommeren 2019. I tillegg setter vi ned husleien til beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer. Vi foreslår å sette av til sammen 168 millioner kroner til dette formålet i kommende økonomiplanperiode, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressekontakter

Pressekontakt for byrådsleder Raymond Johansen

Runar Nygård

Pressekontakt for finansbyråd Robert Steen

Nina Gopinder Pannu

De viktigste grepene i Oslo-budsjettet 2020

En grønnere by

 • Byrådet skal redusere klimagassutslippene med 95 % sammenliknet med utslippsnivået i 2009. For å nå målene må utslipp fra alle sektorer fjernes helt, eller være svært lave.
 • Bevilgningen til økte avganger på buss, trikk og t-bane, og overgang til el-busser foreslås økt med 862 millioner kroner i økonomiplanperioden. Dette vil gi en årlig kapasitetsøkning på 3 %.
 • Innen utgangen av 2020 vil all lokal kollektivtransport være fossilfri, på samme tid fases elbusser inn med sikte på utslippsfri kollektivtransport innen 2028.
 • I april 2020 vil alle Nesoddbåtene være elektriske.
 • I 2020 starter Etableringen av Fornebubanen og anskaffelse av nytt signalanlegg på T-banen.
 • Videreutvikling av digitale kundetjenester og pilotering av nye mobilitetsløsninger innen kollektivtrafikk skal bidra til et bedre kollektivtilbud for innbyggerne.
 • Transport står for de største klimagassutslippene i Oslo. Byrådet foreslår å videreføre arbeidet med å fremme overgangen til nullutslippskjøretøy.
  • Satsningen på sykkelveier fortsetter, i 2020 skal det bygges 20 km nye sykkelveier og 8 km skal oppgraderes.
  • Det tilrettelegges for etablering av 600 reserverte parkeringsplasser for bildelingsbiler.
  • 20 000 nye ladepunkter for el-bil muliggjøres gjennom en tilskuddsordning rettet mot borettslag og sameier.
  • Fra mars 2020 får el-varebiler takstfritak i bomringen.
  • Det skal investeres i ladeinfrastruktur for drosjenæringen for å få en raskere utskifting til el-drosjer.
  • Tilskuddsordninger rettet mot borettslag, sameier og bedrifter er viktige i arbeidet for å få flere til å reise mer klimavennlig i jobb og privat.
 • Arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsvirksomhet i Oslo fossilfri styrkes ytterligere gjennom at det stilles felles klima- og miljøkrav i kommunens anskaffelser. Kommunens eiendomsforetak skal investere for 36,8 mrd. i kommende økonomiplanperiode.
 • Det skal utredes andre tiltak som kan bidra til å få ned klimagassutslippene fra avfallshåndtering samtidig som det jobbes for å sikre karbonfangst på energigjenvinningsanlegget til Fortum Varme AS på Klemetsrud.
 • Tilskuddsordningen for urbane landbruksaktiviteter videreføres i 2020, den bidrar til at byens befolkning kan være med på å gjøre byen grønnere.

En varmere by

 • Eldre skal ha mulighet til å bo trygt hjemme så lenge de ønsker og alle skal være trygge på at de får sykehjemsplass når de trenger det. 500 nye årsverk i hjemmetjenesten er finansiert og benyttet til å etablere aktivitetstid, flere dagtilbud for hjemmeboende med demenssykdom, tverrfaglige rehabiliteringsteam og stor økning i fagstillinger som sykepleiere, fysioterapeuter mv. Sammen med ny standard for hjemmetjenester vil dette bidra til økt kvalitet for brukerne.
 • Det blir stadig flere eldre innbyggere, derfor bygger byrådet om lag 400 Omsorg+ boliger i kommunal regi og bygger/rehabiliterer 13 kommunale og ideelle sykehjem i økonomiplanperioden.
 • Forsøket med Ruters aldersvennlig transport, de rosa bussene, fortsetter for at flere eldre skal kunne leve aktive liv.
 • 42 mill. settes av til etablering av 60 flere rehabiliteringsplasser på helsehusene i løpet av økonomiplanperioden.
 • Byrådet styrker bydelsrammen med 39 mill. årlig i økonomiplanperioden for å fullfinansiere statens anbefalte bemanningsnorm for skolehelsetjenesten. Styrkingen legger til rette for 45 flere årsverk i skolehelsetjenesten. Antall årsverk vil da nesten være doblet fra 118.3 i 2015 til ca. 230 i 2020.
 • Prosjekt skolefrukt og skolemat 2019-2021 videreføres ved å tilby elever ved utvalgte barne- og ungdomsskoler gratis skolemat.
 • Fritidstiltak i nærmiljøet med kompetente og trygge ungdomsarbeidere bidrar til gode oppvekstsvilkår. Byrådets satsning på sommer jobber for ungdom og forsterket forebyggende innsats i skolens ferier har gitt gode resultater. Tilbudet videreføres med 60 mill. i økonomiplanperioden.
 • Ung Arena er et lavterskeltilbud for ungdom med psykiske utfordringer etablert i bydelene Gamle Oslo, Søndre Nordstrand og Frogner i samarbeid med Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker. Tilbudet utvides til Groruddalen i 2020
 • Byrådet har et mål om at færre innbyggere i Oslo skal utvikle rusproblemer og at innbyggere med rusproblemer skal leve meningsfulle liv. Rusfrihet skal være et mål for de som ønsker det, men ikke en betingelse for å få hjelp. I 2020 skal innsatsen i rusomsorgen dreies fra institusjonsbaserte tilbud til egen bolig med oppfølging. Det blir hasjavvenningskurs i alle bydelene, arbeidet med Hepatitt C behandling forsterkes ytterligere og det skal ansettes flere erfaringskonsulenter.
 • 53 mill. i økonomiplanperioden avsettes for å sikre innbyggerne raskere svar på telefon når de henvender seg til legevakten.
 • Det skal gjennomføres et kompetanseløft for leger ved å tilby en femårig spesialistutdanning for alle leger tilsatt etter 1. mars 2017 - 12 mill. avsettes til dette i 2020, økende til 22 mill. fra 2023. I tillegg velger byrådet å tilby slik spesialisering til allmennleger ansatt i etatene før 1.mars 2017.
 • Det skal investeres i moderne inventar og utstyr til ny tannklinikk i Alna bydelshus hvor 10 behandlingsrom skal erstatte dagens klinikk på Lindeberg med 6 rom.

En mer skapende by

 • Byrådet styrker grunnfinansieringen av videregående skole med 5. mill. i 2020 og 10 mill. årlig fra 2021.
 • For å fullfinansiere den statlige lærernormen setter byrådet av ytterligere 67 mill. i 2020 i tillegg til de 70 mill. i kommunale midler fra vedtatt budsjett. Med dette øker antall lærerårsverk med nærmere 500 fra 2017-nivået.
 • Opptrappingen av Aktivitetsskolen (AKS) fortsetter – i 2020 øker budsjettet med 76 mill. til totalt 329 mill. - om lag 17 000 barn får gratis AKS, samtidig som kvaliteten øker.
 • I økonomiplanperioden legges det opp til å nå målet om 50 prosent barnehagelærere og opp mot 25 prosent barne- og ungdomsfagarbeidere i kommunale barnehager.
 • 9.mill er avsatt i 2020 til Campusstrategien som skal styrke Oslo som en internasjonalt attraktiv kunnskapshovedstad.
 • 8 mill. er avsatt i 2020 til SmartOslo som skal fremme innovasjon i kommunale tjenester og bidra til næringsutvikling gjennom tilskuddsordninger for næringslivet.
 • 313 mill. settes av til kulturtilskudd i 2020.

En by med plass til alle

 • 6 mrd. settes av til investeringer i nye idrettsanlegg, og oppgradering og rehabilitering av gamle anlegg.
 • 119 mrd. settes av årlig i økonomiplanperiodens til områdesatsninger i Groruddalen, Oslo Sør og Indre Øst.
 • De siste fire årene har det blitt 3 300 flere heltidsstillinger i kommunen. I 2020 økes innsatsen for en heltidskultur i kommunens egen virksomhet.
  • 3 mill. settes av til å etablere ressurspooler i bydelene
  • 7 mill. settes av i 2020 til å teste ut nye turnusordninger ved ulike institusjoner og til utprøving av en enhet med bare hele stillinger.
 • Byrådet la i 2019 frem handlingsplanen Rett kompetanse og arbeid til alle. Flere skal tilbys varig tilrettelagt arbeid (VTA), byrådet viderefører derfor satsningen med 8 mill. årlig.
 • Byrådet ønsker å utvide boligpolitikken for å bidra til en mangfoldig by med gode boliger folk flest kan ha råd til. Det skal i 2020 jobbes videre med pilotprosjekter for å teste ut nye boligpolitiske virkemidler som kan bidra til at flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Byrådet legger også til rette for at flere kan kjøpe egen bolig, gjennom å øke rammen for videreutlån med 400 mill. i økonomiplanperioden fra 1,2 til 1,6 mrd.
 • Det er et stort udekket behov for boliger for vanskeligstilte. Byrådet foreslår en samlet bevilgning på 1,9 mrd. I økonomiplanperioden til kjøp av boliger til vanskeligstilte.
 • Byrådet ønsker å gjennomføre en større utredning for å sikre at husleie og støtteordninger for leietakere i kommunale boliger i Oslo får en bedre sosial profil og bidrar til at beboerne sikres gode boliger og et godt miljø. Leienivået for beboere som fikk subsidiert leie gjennom et særskilt bystyrevedtak sommeren 2019 videreføres. I tillegg settes husleien ned for beboere i samlokaliserte boliger med bemannet personalbase og fellesarealer. 168 mill. settes av i økonomiplanperioden til formålet.
 • Byrådet setter av midler i 2020 til arbeid med ny hovedbrannstasjon på Bryn og ny sentrumsstasjon i Bjørvika. I tillegg er det satt av nødvendige midler til tiltak ved brannstasjonene på Grorud, Kastellet og Briskeby.