Politikk

Nye medlemmer til kommunens sentrale råd og utvalg

Nye medlemmer til kommunens sentrale råd og utvalg for medvirkning, er valgt for neste periode.

Aktuelt / Publisert: 01.02.2024

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

Sentrale råd og utvalg skal sørge for bedre medvirkning i kommunale saker.
Sentrale råd og utvalg for medvirkning. Bilde: Oslo kommune.

Bystyret har vedtatt kommunens tre sentrale råd og to sentrale utvalg.

Rådene og utvalgene skal bidra til å sikre bred og åpen medvirkning fra innbyggere i Oslo.

Nye medlemmer og reglement

Interessen for å sitte i kommunenes råd og utvalg har vært stor. Medlemmene er valgt inn på grunn av sitt engasjement, erfaring og kompetanse. Medlemmene velges for fire år, 2024 – 2027, og for Sentralt ungdomsråd, ett år.

Les sakspapirene fra behandling i bystyret:

Fra råd til utvalg

Rådet for flerkulturelle minoriteter og rådet for kjønns- og seksualitetsmangfold har fått nye navn.

Rådene bytter navn til:

  • Utvalg for flerkulturelle minoriteter
  • Utvalg for kjønns- og seksualitetsmangfold

  • I juni 2023 ble det vedtatt enkelte endringer i kommuneloven, som gjelder medvirkningsråd.
  • Endringen av navn foreslås på bakgrunn av "Prop. 60 L (2022–2023) Endringer i kommuneloven", der det ble presisert at ikke lovpålagte medvirkningsorganer må opprettes med hjemmel i kommuneloven § 5-7.
  • Som følge av endringene, må de ikke lovpålagte rådene også endre navn til «utvalg», jf. kommuneloven § 5-1 tredje ledd.
  • Rådene og utvalgene kan nå opprette arbeidsutvalg.
  • Bystyret utnevner utvalgenes leder og nestleder. Rådene velger selv leder og nestleder, som før.
  • Endringene påvirker ikke oppgaver og mandatet til utvalget.

Ta kontakt med sekretariatet ved et av de sentrale rådene eller utvalgene, om du har spørsmål.

Her finner dere mer informasjon om sentrale råd og utvalg (sidene er under oppdatering).