Politikk

Ny plan for å ta bedre vare på Oslos natur

Byrådet har vedtatt en handlingsplan for biologisk mangfold. Kommunen skal styrke innsatsen for å ta vare på naturverdiene i Marka, Oslofjorden, elver, bekker, parker og friområder.

Aktuelt / Publisert: 08.09.2023

Av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Sopp som vokser ved Sognsvann.
Oslo er den kommunen i landet med størst artsmangfold. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Handlingsplanen beskriver en rekke tiltak for å ta vare på Oslonaturen, fra marint vern av Oslofjorden, skogvern og bekkeåpninger, til restaurering av blomsterenger, villere natur i parkene og grep mot fremmede arter.

– Verden står midt i en alvorlig naturkrise og tusenvis av planter, dyr og insekter står i fare for å dø ut. Oslo leder an for naturvern og restaurering av ødelagt natur, og vi tar stadig mer natur inn i byen. Med denne handlingsplanen tar byrådet et nytt stort løft for naturen i hovedstaden, sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

"En intakt og robust natur er også det beste vernet mot klimakrisas ekstremvær."
Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel

Oslo er den kommunen i landet med både størst artsmangfold og flest trua arter, fordi naturverdiene lenge har vært under et betydelig press. Det biologiske mangfoldet trues av inngrep i naturområder, gjengroing, innførsel og spredning av fremmede arter, økt bruk av naturområder og forurensning av vassdrag og fjord. Byrådet ønsker derfor å styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden av natur i Oslo.

Planen har syv delmål, med tilhørende tiltak:

  1. Forbedret kunnskapsgrunnlag om det biologiske mangfoldet i Oslo
  2. Sikring av arealer for naturmangfold
  3. Styrket skjøtsel og forvaltning av naturverdier
  4. Økt informasjonsarbeid og samarbeid om biologisk mangfold
  5. Bærekraftig høsting og gjenoppbygging av bestander
  6. Restaurering og ivaretakelse av natur
  7. Redusere forurensning og forsøpling som kan skade biologisk mangfold

I handlingsplanen er det skilt mellom tiltak som vil gjennomføres i perioden 2023-2025 innenfor vedtatte budsjettrammer – og tiltak som vil vurderes gjennomført i perioden 2023-2030. Disse siste forutsetter fremtidige budsjettavsetninger.

– Når vi tar vare på og styrker naturen i byen, Marka og fjorden gir det flere gratis friluftsopplevelser for innbyggerne. Nærhet til rik og spennende natur i hverdagen bidrar positivt til fysisk og psykisk folkehelse, sier byråden.

Les handlingsplanen her (PDF, einnsyn.no)

– En intakt og robust natur er også det beste vernet mot klimakrisas ekstremvær. Grøntområder og store bytrær, og intakt natur i skog, myr og langs vassdragene hindrer og demper skadene ved styrtregn, hetebølger, tørke og storm. Derfor tar vi naturen inn i byen i form av nye parker, vi åpner bekker og bygger regnbed og grønne tak – til glede for biologisk mangfold, trivsel og klimatilpasning, sier Stav.

Byrådet har de siste årene trappet opp satsingen på biologisk mangfold. Handlingsplanen gjelder for perioden 2023-2030 og det er satt av 40 millioner kroner til dette arbeidet.