Plan, bygg og eiendom

Ledige bygg – vil få opp salgstakten

To ganger i året oppdateres listen over Oslo kommunes ledige bygg. – Målet er en effektiv byggforvaltning. Vi skal selge bygg som kommunen selv ikke har behov for og lage planer for de byggene vi fortsatt skal eie, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Pressemelding / Publisert: 15.12.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Mosseveien 203.
Mosseveien 203 er en av eiendommene som skal legges ut for salg. Bilde: Solveig Stiberg Pettersen / Oslo kommune.

Noen bygg skal rehabiliteres og tas i bruk, noen skal selges og andre skal rives. – Dette arbeidet ønsker det nye byrådet å forsterke med et enda tydeligere fokus på salg av de eiendommene vi ikke har behov for. Bygg kommunen eier, men ikke bruker skal ikke stå og forfalle, sier Stove Lorentzen.

Oppdateringen over de ledige byggene for 2023 er nylig gjennomført. I 2023 er ett bygg solgt, tre er revet og flere bygg er rehabilitert og tatt i bruk, bl.a. til flyktningeboliger. Videre er kommunens behov for hvert enkelt bygg vurdert, og det er laget en plan for hva som skal gjøres med dem framover.

Per desember 2023 står til sammen 94 eiendommer med 202 bygg ledige. Kommunens ledigstilte bygg utgjør ca. 3% av den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 mill. m2.

På sikt planlegges det salg av 23 eiendommer, rehabilitering av 44, riving av 16 og for resterende eiendommer jobbes det med å avklare fremtidig bruk. Fra mai til i dag er det totalt 12 eiendommer som har gått ut av oversikten, mens 10 eiendommer har kommet til da disse nå er ledige eller blir ledigstilt i løpet av de neste 6 månedene.

Planer for 2024 - Sammen med de kommunale eiendomsforvalterne er vi godt i gang med dette langsiktige arbeidet. I år har vi bl.a. jobbet med å klargjøre flere større eiendommer for salg. Neste år legger vi ut unike eiendommer som Tryvannstårnet, Skar leir og Furuset Sykehjem for salg i markedet sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms og byfornyelsesetaten som leder prosjektet. Andre eiendommer som kommunen etter planen selger neste år, er ledige bygg i Asker og ett i Moss. I tillegg skal boligene i Mosseveien 197 og 203 legges ut for salg så snart eiendommene er fradelt for å sikre tilgjengelighet til strandsonen for flere.

– Det er uheldig at ledige bygg blir stående tomme over tid. Det betyr økt forfall og reduserte eiendomsverdier. Derfor er det viktig at vi har en effektiv oppfølging av de ledige eiendommene våre og sørger for en riktig bruk, sier byråden.

Bakgrunn

  • Det ble tidligere i år opprettet et eget prosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg. Prosjektet ledes av Eiendoms og byfornyelsesetaten (EBY), som sammen med kommunens øvrige bygningsforvaltere (Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Kulturetaten og Bymiljøetaten) og Byantikvaren, skal sikre effektiv oppfølging og gjennomføring av tiltak for kommunens ledigstilte bygg.
  • Prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og riving av bygg i svært dårlig stand og med liten verneinteresse.
  • I forbindelse med budsjett 2024 er det satt av 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.
  • Tidligere bruk av byggene er svært sammensatt og varierer fra barnehager, barnevernsinstitusjoner, sykehjem, boliger, forsvarsanlegg, krinskastingstårn, fritidseiendommer og hytter og hus i marka.
  • Byggene ligger geografisk spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 44 av eiendommene.
  • Mange av byggene har et stort rehabiliteringsbehov, noen har bevaringsverdier og flere av byggene er uegnet for kommunal bruk og krevende å klargjøre for ny bruk av ulike årsaker.

Se nettside med informasjon og oversikt over ledige bygg per desember 2023.

Pressekontakter

For byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen

Kristine Langfjord
Telefon

For Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Lena Nesset
Telefon