Helse og omsorg

Hjelper familier å finne fram i det offentlige

Når et barn har en alvorlig sykdom eller ekstra behov, er det krevende for hele familien. Koordinerte tjenester og hjelp til å navigere i ulike offentlige tilbud er ofte helt avgjørende. Det er her barnekoordinator Yvonne kommer inn.

Aktuelt / Publisert: 24.04.2023

Av Bydel Østensjø

Bilde av Yvonne Berge Larsen
Yvonne er barnekoordinator i Bydel Østensjø. Bilde: Anine Falsen.

– Stillingen handler mye om å jobbe inn mot enkeltfamilier, men vel så mye å hjelpe andre tjenester med å finne fram i ulike tjenester og tilbud – altså både individnivå og systemnivå, forteller Yvonne Berge Larsen.

Hun er Bydel Østensjøs barnekoordinator, og har hatt denne rollen siden 1. august 2022. Da ble det lovpålagt å ha barnekoordinator. Barnekoordinatoren skal sikre bedre samhandling mellom ulike tjenester i situasjoner der barn er alvorlig syke eller har omfattende behov.

Yvonne er klar på hvorfor hun ønsket seg en jobb som denne:

– I denne stillingen kan jeg hjelpe familier som står i mange krevende situasjoner med å redusere byrden litte grann. Det kan ha veldig stor betydning. Dette er ofte familier som er i kontakt med et stort spekter av tjenesteapparatet både i bydel og spesialisthelsetjenesten, og derfor har stort behov for koordinerte tjenester.

– Et eksempel er en familie som plutselig får livet snudd på hodet ved at ett av deres to barn får en alvorlig diagnose. Her må både barnet det gjelder, søsken og foreldrene ivaretas. Først er det gjerne litt akuttfase for å få de viktigste tiltakene på plass og få ulike tilbud på plass og godt koordinert, for at familien skal ha det best mulig i situasjonen de står i, forteller Yvonne.

Hun forteller at hennes ansvar videre blir å sørge for at familien har riktige tjenester som hele veien revurderes etter behov, og for å koordinere de tjenestene som er involvert. Samtidig veileder hun andre ansatte i bydelen i forhold til aktuelle tjenester for familien.

– For familien blir jeg den de kan kontakte når de lurer på noe, og hvis jeg ikke kan svare, så vet jeg hvem i bydelen jeg skal spørre for å få svar på det de lurer på. Jeg blir familiens navigator i systemet, så de slipper å gjøre den jobben selv.

  • Utdannet fysioterapeut med videreutdanning i barne- og ungdomsfysioterapi
  • Snart ferdig med en master i samhandling og folkehelse
  • Har jobbet som fysioterapeut for barn og unge i Bydel Østensjø i litt over 5 år
  • Barnekoordinator i Bydel Østensjø fra 1. august 2022

Bidrar til koordinerte tjenester

– Jeg har stort ansvar for å ha totaloversikt over tilgjengelige tilbud, både i bydelen og utenfor bydelen, forteller Yvonne.

– På individuelt nivå hjelper jeg familier i en vanskelig situasjon med å finne fram i det offentlige systemet, og kan være en representant fra bydelen og støttespiller i vanskelige avgjørelser.

Yvonne er opptatt av å få fram at rollen ikke bare er til for de familiene som har veldig alvorlig syke barn, men også for å være rådgiver og støtte alle typer tjenester som møter barn med behov for ekstra oppfølging.

– Jeg har også et særlig fokus på søsken som pårørende, og har oversikt over tilbud som kan være aktuelle for søsken som for eksempel opplever at en bror eller søster er alvorlig syk.

"I denne stillingen kan jeg hjelpe familier som står i mange krevende situasjoner med å redusere byrden litte grann, og det kan ha veldig stor betydning."
Yvonne Berge Larsen, barnekoordinator i Bydel Østensjø

Veileder og gir råd til ulike tjenester

Det er viktig at alle tjenester og tilbud som kan møte familier med barn som har behov for ekstra oppfølging, kjenner til at det finnes en barnekoordinator som de kan kontakte for råd og bistand. Yvonne forteller samtidig at hun jobber for enda tettere samarbeid med tjenester som for eksempel NAV, barnevern og skoler.

– Jeg kan bistå med veiledning for ansatte, bidra til en dør inn for andre samarbeidspartnere, slik som spesialisthelsetjenesten, og gi råd om hva som finnes av tjenester og muligheter til barn med behov for ekstra oppfølging eller som har en alvorlig sykdom. Jeg kan også hjelpe til med veiledning til hvem som kan henvende seg om å få barnekoordinator.

Yvonne Berge Larsen

barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.

Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a. Det innebærer at det er den kommunale helse- og omsorgstjenesten som skal oppfylle retten til barnekoordinator. Spesialisthelsetjenesten har ikke plikt til å tilby barnekoordinator.

Dersom det er oppnevnt barnekoordinator, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet. De øvrige velferdstjenestenes plikt til å samarbeide med barnekoordinatoren følger av velferdstjenestenes samarbeidsplikter og bestemmelsene om kommunens samordningsansvar.

Kilde: Helsedirektoratet