Skatt og næring

Byrådet lanserer ny Oslomodell

Oslo kommune stiller strengere krav til leverandører for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Pressemelding / Publisert: 10.05.2023

Av Byrådsavdeling for finans

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Bygningsarbeidere på toppen av et hustak.
Bygningsarbeidere på sikret tak. Illustrasjonsfoto. Bilde: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune.

I 2015 var det store utfordringer i bygge- og anleggsbransjen i Oslo. Sosial dumping var blitt en forretningsmodell, arbeidsmiljøloven veiledende, fagutdannelse var ikke verdsatt og organisasjonsgraden var på vei rett ned. Oslomodellen er et godt eksempel på at politikk virker.

Oslo kommune er Norges nest største innkjøper etter staten og handler årlig for 36 milliarder kroner.

– Vi ser at det virker når vi bruker innkjøpsmakta til å endre markedet. I den første Oslomodellen rydda vi på de store byggeplassene våre, og i utsatte bransjer. Vi vil få til enda mer med ny Oslomodell, sier byrådsleder Raymond Johansen (AP).

– Folk som jobber for Oslo kommune skal ha trygge arbeidsforhold og ei skikkelig lønn, derfor har Oslomodellen vært så viktig og derfor styrker vi den nå, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Oslomodellen – en suksess

Oslo kommune har siden 2017 benyttet Oslomodellen i sine kontrakter innen bygg og anlegg, renhold og utsatte tjenesteområder, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Og nå begynner resultatene for alvor å komme.

– Oslomodellen har vært en suksess. Vi har nådd målet om at 10 prosent av alle arbeidede timer på våre kontrakter skal utføres av lærlinger og vi nærmer oss også målet om at 50 prosent av arbeidede timer skal utføres av fagarbeidere. Dette fremmer seriøsitet i hele bransjen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Oslomodellen består av seriøsitetskrav og krav til aktsomhetsvurderinger for et seriøst næringsliv.

 • Seriøsitetskravene – har til formål å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i kommunens bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter.
 • Aktsomhetskravene – har til formål å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og internasjonal humanitærrett, samt hindre miljøødeleggelser og korrupsjon.

Skjerpede krav på kommunens byggeplasser

1. september 2023 trer ny Oslomodell i kraft, og kravene skjerpes.

– Nå krever vi fast ansatte faglærte i 100 prosent stilling. Vi pålegger leverandørene å informere arbeidere om Oslomodellen og deres rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Og så vil vite hvem vi handler med, derfor innfører vi krav om åpenhet om hvem som er vår reelle kontraktspart og deres yrkesmessige integritet, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Oslo kommune har økt fokus på kontraktsoppfølging. Sanksjonsbestemmelsene er gjennomgått og skal sikre at virksomhetene i Oslo kommune har hensiktsmessige sanksjoner i verktøykassa.

Søkelys på hele leverandørkjeden

Mange av varene Oslo kommune kjøper er ikke produsert etter norske standarder for miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter. Varer som elektronikk, batterier og solceller, som vi er avhengige av til det grønne skiftet og digitalisering, kan inneholde konfliktmaterialer og produksjonen er ofte forbundet med brudd på menneskerettigheter. I den nye Oslomodellen innfører byrådet aktsomhetsvurderinger, et verktøy for å ivareta grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter, og bekjempe miljøødeleggelser og korrupsjon.

– Vi vil ikke handle varer og tjenester som bidrar til menneskerettighetsbrudd, barnearbeid og miljøødeleggelser i utlandet. Derfor vil vi at også at dette skal være noe vi følger opp når vi handler varer fra utlandet, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Kommunens leverandører skal jobbe aktivt for å stanse, forebygge og redusere negativ påvirkning på mennesker og miljø.

– Dette betyr ikke at alt vil være helt i orden med en gang, men vi må være åpne om utfordringene og vi må jobbe målrettet for at det skal bli bedre, avslutter finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Oslomodellen har vært i bruk siden 2017 og viser resultater:

 • Økt andel lærlinger: Fra 4 prosent i 2017 til 10 prosent andel arbeidede timer på kontraktene, utføres av lærlinger.
 • Økt andel fagarbeidere på kontraktene: Fra 10 prosent i 2017 til opp mot 50 prosent i 2022.
 • Oversikt over leverandørkjedene på Oslo kommunes store byggeplasser gjennom fellessystemet for elektroniske mannskapslister – HMSREG.
 • Avvik på HMS-kort falt fra rundt 50 prosent til 3-4 prosent på ett år, da Oslo kommune synliggjorde dataene for leverandørene.
 • HMSREG brukes mer og mer både innad i Oslo kommune og av andre kommuner og store byggherrer, som Statsbygg. Det har blitt et felles verktøy som danner en felles front mot useriøse aktører.

Dette er nytt

Arbeidslivskriminalitet eksisterer fortsatt og arbeidere utnyttes – derfor er det fortsatt rom for forbedring, både hos kommunen og leverandørene. Dette adresseres i ny Oslomodell, ved å stramme til seriøsitetskravene og innføre nye krav til aktsomhetsvurderinger:

 • Det avdekkes en del avvik knyttet til lønns- og arbeidsvilkår for arbeiderne. Dette er ofte forhold som er vanskelig å kontrollere – derfor innføres blant annet krav om flere spesifikke opplysninger som skal fremgå av lønnsslippene.
 • Faste og hele stillinger er viktig for den enkelte arbeider og for seriøsiteten i bransjen – det stilles krav om hovedregel om 100 % fast stilling (mot 80 % i gjeldende Oslomodell).
 • Det stilles krav om at leverandørene må sørge for tilfredsstillende kvalitet på innkvarteringen de tilbyr arbeidere.
 • Det stilles krav om adskilte garderober for kvinner og menn på bygge- og anleggsplasser.
 • Det stilles krav om yrkesmessig integritet og dokumentasjon på reelt eierskap – Oslo kommune vil vite hvem det handles med.
 • Oslo kommune pålegger leverandørene å informere sine arbeidere om seriøsitetskravene og hvilke rettigheter de har etter arbeidsmiljøloven. Dette er svært viktig for å sette arbeiderne i stand til å ivareta egne rettigheter.
 • De etiske kravene i Oslomodellen oppdateres og følger systemet til åpenhetsloven. Kravene heter nå krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.
 • Kravene til aktsomhetsvurderinger stilles til alle kommunens leverandører - ikke bare de som omfattes av åpenhetsloven.
 • Kravene innebærer at det i alle anskaffelser skal foretas en vurdering av risiko. På bakgrunn av dette stilles det krav til tiltak i leverandørkjeden, for å hindre brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og internasjonal humanitærrett, samt miljøødeleggelse eller korrupsjon
 • Nytt i Oslomodellen er at kravene også omfatter tiltak for å hindre miljøødeleggelser og korrupsjon.
 • I ny Oslomodell presiseres det at Oslo kommune ikke skal handle med leverandører hvis aktiviteter kan knyttes til alvorlige brudd på grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter eller internasjonal humanitærrett, eller alvorlige miljøødeleggelser eller korrupsjon. Dette omfatter også at kommunen ikke skal handle med leverandører som direkte eller indirekte medvirker til å opprettholde ulovlig okkupasjon.

Pressekontakt for byrådsavdeling for finans

Kommunikasjonsansvarlig Nina Gopinder Pannu
Telefon