Byrådet

Tro hva du vil – Oslo skal få egen livssynspolitikk

Oslo er en livssynsåpen by. Våre 709 037 innbyggere har rett til å til å utøve, formidle og kritisere tro eller livssyn, og de har rett til å la være. Nå legger kommunen ut en strategi for livssyn på høring.

Pressemelding / Publisert: 08.09.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

En mann sett bakfra som sitter på en benk og ser utover Rådhuset og Rådhusplassen.
Bilde: Foto: Nikolai Kobets Freund/Oslo kommune.

Alle har rett til vern mot diskriminering. Disse rettighetene er forankret i menneskerettighetene, og de må respekteres og beskyttes av kommunen.

Tros- og livssynspolitikk i kommunen gjør seg gjeldende på flere nivåer: I overordnede prinsipielle standpunkter, i etablerte praksiser, i enkeltvedtak, i rutiner og i daglige avgjørelser i det kommunale tjenesteapparatet. Det kan gjelde skole, barnevern, helse- og omsorgstjenester, gravplassforvaltning og mange andre sektorer.

– Jo mer vi kjenner hverandre og kjenner til hverandres tro eller ikke tro, jo lettere er det å bygge felleskap i en by med mange forskjellige mennesker. En livssynsåpen by er en by som er åpen for forskjeller og ulike meninger, og som bidrar til at innbyggerne møter hverandre med forståelse og respekt, sier Omar Samy Gamal, byrår for kultur, idrett og frivillighet

Strategi på høring

Byrådet sender nå på høring strategien «Tro hva du vil», som slår fast hva som er kommunens overordnede politikk på feltet, som vil være førende for politikkutvikling og tjenesteutforming i kommunen fremover.

Strategien er en oppfølging av Tros- og livssynsutvalgets rapport Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo.

Oslo kommune skal legge følgende prinsipper til grunn for tros- og livssynspolitikken i Oslo:

  1. Alle innbyggere skal kunne leve med sin tro, sitt livssyn eller ikke-tro
  2. Oslo kommune skal ha en helhetlig tilnærming til tros- og livssynsspørsmål
  3. Tros- og livssynspolitikken skal sikre likebehandling av innbyggere og tros- og livssynssamfunn.
  4. Tros- og livssynsamfunn er en del av sivilsamfunnet og frivillig sektor.
  5. Oslo kommune skal samarbeide med tros- og livssynssamfunn om samfunnsutvikling i byen, og om å skape gode lokalsamfunn og nabolag.
  6. Oslo kommune skal øke kompetansen om tro- og livssynsspørsmål for å kunne bidra til likeverdige tjenester og tilbud til befolkningen.

– Tro og livssyn er viktig for enkeltmennesker og for samfunnet, og kan være en ressurs i arbeidet for et bedre samfunn. Samfunnet blir mer og mer polarisert. Vi har et felles ansvar for å motvirke denne trenden og skape et samfunn der innbyggerne kan finne sin plass og erfare at samarbeid er bedre enn konflikt, sier byråd Gamal.

Har du meninger om dette?

Send dine innspill til postmottak@byr.oslo.kommune.no.

Høringsfrist er 10. oktober 2023

Se kunngjøringen på oslo.kommune.no