Folkehelse

Styrking av bosetning i Nordmarka - søk midler nå!

I bystyrets budsjett for 2024 er det avsatt 150 000 kroner som særskilt tildeling til Nordmarka velforening. Søk nå!

Aktuelt / Publisert: 13.02.2024 / 13.03.2024

Av Bydel Vestre Aker

Nordmarka
Bilde: Inger Thommessen.

I bystyrets budsjett for 2024 er det avsatt 150 000 kroner som særskilt tildeling til Nordmarka velforening. Midlene skal benyttes til tiltak som bygger opp rundt fast bosetning i Nordmarka og som skaper bedre livskvalitet for de fastboende og derigjennom virker til det beste for hele byens befolkning.

Nordmarka er definert som området innenfor bommene i Nordmarka. Bosetning er definert som fastboende tilknyttet nordmarksmiljøet.

Tiltak som det søkes midler til, prioriteres ut fra følgende kriterier

• Støtter opp rundt svake grupper som unge og eldre og som gjør levevilkårene for disse gruppene i Nordmarka bedre.

• Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en utilsiktet konsekvens av ”storbybeslutninger” og som medfører at det å bo i marka blir vanskeligere enn å bo i mer bynære strøk. (For eksempel tilbakebetaling av piggdekkgebyr, transportkostnader til lege).

• Tiltak som begrenser fare for skader og ulykker for beboerne i marka og turister og som er med på å trygge hverdagen for markabeboerne.

• Midler som brukes til å utjevne skjevheter som oppstår som en konsekvens av rasjonaliseringshensyn i byens- og landets tjenestetilbud til befolkningen og som slår særlig skjevt ut for markabefolkningen.

• Tilskudd til lag, foreninger, park og barnehager, skoler, eldre og ungdoms organisasjoner m.m. i Maridalen og Sørkedalen.

• Kulturtiltak i marka som ”en bygd i byen”, støtte til velhus, utstyr, innkjøp av utstyr til markas aktivitetslag m.m. etter søknad fra Nordmarka vel.

• Årsdugnad der markabefolkningen plukker søppel i marka og container må leies inn.

• Miljøskapende tiltak i Nordmarka for markabefolkningen og byens befolkning for øvrig.

Klikk her for å lese mer om tilskudd til Nordmarksmidler og hvordan du går frem for å søke.

Ta kontakt

Pål Sundeng Tønnessen

Pål Sundeng Tønnessen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon