Politikk

Saker behandlet i byråd 12. oktober

Byrådet behandlet blant annet en sak om en overordnet tiltaksplan mot korrupsjon.

Saker i byrådet / Publisert: 28.09.2023 / 17.10.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd sitter i møte og behandler saker på sakskartet.
Byråd i byrådsmøte: Einar Wilhelmsen og Rina Mariann Hansen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Overordnet tiltaksplan mot korrupsjon 2024–2027

Denne saken handler om Oslo kommunes overordnete tiltaksplan mot korrupsjon 2024-2027.

Tiltaksplanen skal sendes bystyret til behandling, og rulleres hvert fjerde år. Hvert annet år skal det utarbeides en redegjørelse for status på tiltakene i tiltaksplanen, som sendes bystyret til orientering.

Byrådet ber bystyret om å vedta planen.

Årsberetning 2022 for Unikum AS

Unikum AS eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon med 72,6 prosent og Oslo kommune med 27,4 prosent.

Ved siste årsskifte hadde Unikum AS 76 ordinært ansatte, 80 deltagere på varig tilrettelagt arbeid og 136 deltagere på arbeidsforberedende tiltak.

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Godtgjøring for verv i foretaksstyrer

I denne saken foreslås det å endre rammene for fastsettelse av styregodtgjørelse i kommunale foretak.

Det foreslås at det fortsatt kommer fram av forskriften at det er byrådet som fastsetter godtgjøring for verv i foretaksstyrer, men at det ikke settes en øvre beløpsgrense i forskriften.

Byrådet ber bystyret om å vedta forskriften.

Delegere myndighet etter gravplassloven

Denne saken handler om delegering av myndigheten som er lagt til kommunen i gravplassloven, samt delegering av myndigheten som i loven er lagt til gravplass- myndigheten.

Fra og med 1. januar 2024 ligger denne delegeringen til kommunen.Byrådet foreslår at myndigheten etter loven delegeres til byrådet.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Erstatningsareal for Husebyjordet

Byrådet er bedt om å fremme en sak om hvordan arealene som ny vannforsyning beslaglegger på Husebyjordet kan erstattes.

Byrådet anbefaler at deler av Himstadjordet ved Bogstad camping og tomten til nedlagte Hovseter renseanlegg omreguleres til nye friområder.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Ny gebyrforskrift etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, matrikkellova, forurensingsloven og eierseksjonsloven

Utgangspunktet for gjeldende gebyrforskrift er at alle de som mottar tjenester som det etter de nevnte lovgrunnlag påhviler kommunen å utføre, skal betale gebyr.

Selvkostprinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester maksimalt skal betale det tjenestene koster. Dagens gebyrforskrift ble vedtatt i 2021 og har vist seg å ha for lav dekningsgrad i forhold til den ressursbruk Plan- og bygningsetaten har på den enkelte sektor.

Byrådet ber bystyret om å vedta forskriften.

Regulering for Karl Fossums vei 30, Jesperudjordet i Bydel Stovner

Byrådet er bedt om å finne resterende erstatningsareal, som erstatningsareal for tapt friareal i forbindelse med etablering av Tokerud flerbrukshall ved Inga Bjørnsons vei.

Oslobygg KF foreslår å omregulere nordre del av Karl Fossums vei 30 fra tomt for offentlig bygning (barneskole) til friområde. Arealet er i dag opparbeidet med utendørs treningsapparater, grøntarealer og turvei.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering for Ring 3 mellom Universitetskrysset og Tåsenlokket, Bydel Nordre Aker

Statens vegvesen foreslår å omregulere eksisterende gang- og sykkelvei på strekningen langs Ring 3 mellom Universitetskrysset og Tåsenlokket til separat toveis sykkelvei med separat fortau.

Planforslaget vil gi et mer sammenhengende sykkelanlegg langs Ring 3 og øke fremkommelighet og trafikksikkerheten for myke trafikanter.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering av Fornebubanen (Volvat) – Majorstuen – Madserud

Etaten Fornebubanen foreslår å omregulere Fornebubanen mellom Majorstuen og Madserud.

Endringen foreslås for å kunne tilkoble Fornebubanen til Røabanens eksisterende spor ved Volvattunnelen, slik at Fornebubanen kan tilknyttes T-banenettet uavhengig av fremtidige løsninger for sporområdet på Majorstuen stasjon.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Øke tilsagnsrammen for Klima- og energifondet 2023

Tilsagnsrammen for 2023 økes med 70 millioner fra 200 til 270 millioner kroner for ordningen «Tilskudd til klima- og energitiltak».

Byrådet ber bystyret om å vedtak saken.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Høring NOU 2023:16 Evaluering av pandemihåndteringen

Kommunen har hatt på høring NOU 2023:16 Evaluering av pandemi-håndteringen, rapport fra Koronautvalget. Dette er den tredje koronaevalueringen fra myndighetene.

Utvalget har evaluert myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet, og håndteringen av omikronvarianten spesielt.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Høring NOU 2023:17 Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid

Totalberedskapskommisjonen har vurdert hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommisjonens anbefalinger oppsummeres i 10 punkter, og rapporten er tydelig på viktigheten av kommunene for den nasjonale beredskapen.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Høringssvar til forslag om endringer i brukthandelsregelverket

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til endringer i brukthandelloven og tilhørende forskrift. Høringsfrist er satt til 24.oktober 2023.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Handlingsplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2024–2025

Bystyret vedtok i 2021 "Institusjonsplass til rett tid og rett sted – Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021–2030".

Det fremkommer i temaplanen at byrådet fastsetter toårige handlingsplaner i perioden. Denne byrådssaken omhandler omstillinger i perioden 2024-2025.

Byrådet vedtok saken i møte 17. oktober.

Høringssvar til Kommunal- og distriktsdepartementets særlovgjennomgang

Byrådet avga høringsuttalelse til notatet fra Kommunal- og distriktsdepartementet – «Særlovgjennomgang for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter».

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.