Politikk

Saker behandlet i byråd 19. oktober

Byrådet behandlet blant annet en sak om forslag til regulering av Forskningsparken.

Saker i byrådet / Publisert: 12.10.2023 / 20.10.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering for Karl Flods vei 10, Ammerud, Bydel Grorud

Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus foreslår å omregulere Karl Flods vei 10 fra fellesareal parkering til bebyggelse og anlegg – annen offentlig eller privat tjenesteyting (hjelpesenter for smådyr).

Planforslaget sikrer også areal til, og opparbeidelse av, friområde med to gangforbindelser, blomstereng og landskapsvoll som skjermer mot Ammerudveien.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Forslag til regulering for Gaustadalléen 21, Forskningsparken, Bydel Nordre Aker

Forslagsstiller Oslotech foreslår å omregulere Gaustadalléen 21, Forskningsparken, fra byggeområde for allmennyttige formål og offentlige bygninger (forskning og undervisning) til annen næring – forskningspark.

Forskningsparken mangler lokaler til inkubatorvirksomheten knyttet til forskning, innovasjon og entreprenørskap. Oslotech ønsker å øke primærarealet med opp mot 50 prosent ved å bygge på dagens bebyggelse, som har fire etasjer, med inntil 8 nye etasjer.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i Carl Grøndahls vei 1 med flere i Bydel Nordre Aker

Plan- og bygningsetaten har vedtatt midlertidige forbud mot tiltak for Carl Grøndahls vei 8 og 1, med flere. Begge eiendommene inngår i et sammenhengende område med karakteristisk bebyggelsesstruktur som bør ivaretas, og forbudet ble derfor utvidet til å omfatte alle eiendommer innenfor denne strukturen, totalt 121 eiendommer.

Etaten avventet om revidert småhusplan ville kunne ivareta verneverdiene. Etaten vurderer nå at ny småhusplan ikke vil være tilstrekkelig, og at egen reguleringsplan er nødvendig for å sikre verneverdiene i området.

Byrådet ber bystyret om å vedta forlengelsen.

Borgerlig vigsel i Oslo kommune – utpeking av nye vigslere

I Oslo kommune er det administrative ansvaret for borgerlig vigsel lagt til Rådhusets forvaltningstjeneste. Det er behov for å utnevne nye vigslere.

Rådhusforvalteren har vurdert de enkelte kandidatenes egnethet for oppgaven, og kandidatene har gjennomgått opplæring.

Byrådet ber bystyret om å vedta utpekingen av de nye vigslerne.

Byrådets tertialrapport for andre tertial 2023

Byrådet legger med dette frem rapportering per 2. tertial 2023.

Byrådets kvartalsrapport inneholder regnskap og årsprognose for drift og investeringer per 31. august 2023 for bykassevirksomheter og kommunale foretak. Rapporten inneholder dessuten opplysninger om tjenesteproduksjon og sykefravær.

Byrådet ber bystyret om å ta rapporten til orientering.

Regulering av "Sotahjørnet", Bydel Gamle Oslo

Obos Eiendom AS foreslår å omregulere Etterstadgata 2, 4 og 6 fra barnehage, forretning og kontor til boliger og publikumsrettede formål.

Planforslaget åpner for omtrent 40 boliger i en boligblokk på 5-7 etasjer, og bevaring av verneverdig bebyggelse. Plassen mot Strømsveien foreslås til torg.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget (alternativ 1, se saksfremstillingen).

Regulering av Dronningens gate 13 og Kirkegata 12, Kvadraturen

Dronningens gate 13 Oslo AS foreslår å regulere Dronningens gate 13 for ny bruk av eksisterende bebyggelse, oppføring av påbygg i fire etasjer på det gullistede «Pakkhuset» og et infill-bygg på åtte etasjer på den såkalte «Branntomten».

Hensikten er å legge til rette for flere boliger og økt byliv i Kvadraturen. Planforslaget sikrer boligformål og varierte næringsformål, samt allment tilgjengelig passasje gjennom gårdsrommet med formål som tilrettelegger for publikumsrettede funksjoner. Kirkegata 12 er tatt med i planområdet for å sikre passasjen.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Regulering av Madserud allé 40-72, Bydel Ullern

Plan- og bygningsetaten foreslår, etter initiativ fra Byantikvaren, å omregulere Madserud allé 40-72 (Kommunale funktionærers byggeselskap AS) med hensynssone som sikrer området som kulturmiljø.

Reguleringsformålet bolig opprettholdes.

Byrådet ber bystyret om å vedta forslaget.

Klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, småhusplanen

Plan- og bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor småhusplanens (S-4220) planområde er påklaget av Bull & Co Advokatfirma AS v/advokat Anders Evjenth på vegne av Karakter Bolig AS, av Holte AS v/Lise Budde på vegne av Bente Lyfjell og Peder Nielsen, og av Carl Gustav Lind.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å ikke ta klagen til følge, og at klagen sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken for behandling.

Innleie av undervisningslokaler i Construction City

Oslo kommune har fremforhandlet en leieavtale med OBOS og Construction City Eiendom om leie av undervisningslokaler i Construction City, som skal stå ferdig på Ulven høsten 2025.

Byrådet foreslår at leieavtalen inngås og at Fagskolen Oslo flyttes fra dagens lokaler på Kuben Yrkesarena til Construction City. Det vil frigi 150 yrkesfagplasser for elever i videregående skole.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalen.

Tro hva du vil – Oslo kommunes strategi for tros- og livssynspolitikk

I mai 2020 leverte Tros- og livssynsutvalget, et uavhengig, kommunalt utvalg ledet av Trond Bakkevig, rapporten Tro det eller ei – Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo til byrådet.

Rapporten ble høsten 2020 sendt på bred, offentlig høring, og kommunen fikk inn 31 høringssvar, fra både sivilsamfunnet og offentlige virksomheter. Denne strategien er en oppfølging av rapporten, hvor byrådet foreslår hva som bør være kommunens overordnede tros- og livssynspolitikk.

Byrådet ber bystyret om å vedta prinsipper for tros- og livssynspolitikken.

Offisielle samiske navn på Oslo by og Oslo kommune

Saken gjelder samisk navnsetting av byen Oslo og Oslo kommune. Sametingets stedsnavntjeneste gir veiledning og er fagmyndighet for samiske stedsnavn. I deres tilrådinger framkommer det at byen Oslo ikke har hatt et navn i bruk i navnetradisjon på de samiske språkene.

Det er gjennomført to konsultasjonsmøter med de samiske Oslo-organisasjonene. De var samstemte i at bør vedtas som eneste samiske navn på byen Oslo. De understreket at det er symbolsk viktig at det er forskjell på det norske og det samiske navnet på Oslo.

Byrådet ber bystyret om vedta saken.

Salg av tomt i Eidsvoll kommune 

Saken gjelder salg av en tomt i Eidsvoll kommune.

Selger er Oslo kommune og kjøper er Leto Eiendom AS og Multiflora Eiendom AS. Salgsummen er kr.  117 000 000 (pluss omkostninger). Dette vurderes som en god pris i et krevende marked for næringseiendommer.

Byrådet ber bystyret om å vedta salget.

Kommunal lånegaranti til KFUM Familiearena AS

Byrådet ber bystyret om å vedta at Oslo kommune garanterer som simpel kausjonist overfor lånegiver KLP for et lån på inntil 400 millionr kroner.

Garantien skal godkjennes av Statsforvalteren. Det er også en forutsetning at rammesøknaden godkjennes.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Handlingsplan for å styrke rekruttering av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn

Saken gjelder vedtak av en handlingsplan, for perioden 2023­-2027, for å styrke rekrutteringen av ledere, ansatte og styremedlemmer med minoritetsbakgrunn i Oslo kommune.

I handlingsplanen identifiseres hovedutfordringer for at kommunens arbeidsstokk skal gjenspeile befolkningssammensetningen. Planen inneholder tiltak knyttet til hovedutfordringene.

Byrådet vedtok planen.

Delegering av fullmakt – forkjøp av Louises gate 24 A og B

Saken gjelder delegering av fullmakt fra byrådet til byråden for næring og eierskap å forhandle og inngå avtale om kjøp av Louises gate 24 A og B.

Byråden vil etterfølgende videredelegere fullmakten til Boligbygg Oslo KF.

Byrådet vedtok saken.

Høring: Åpenhetsloven, pakkereiseloven og forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

Barne- og familiedepartementet har sendt på høring et spørsmål om utmålingsforskriften skal gjelde ved utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter pakkereiseloven og åpenhetsloven, herunder hvilke rammer som skal gjelde for overtredelsesgebyrenes størrelse.

Bakgrunnen for spørsmålet er at reglene i moderniseringsdirektivet og utmålingsforskriften var på høring i 2020–2021. I denne høringen var ikke utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter åpenhetsloven tema siden åpenhetsloven ikke var vedtatt ennå.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Høring: Forslag om endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven

Kommunal- og distriktsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i borettslagsloven og eierseksjonsloven for å legge til rette for økt bruk av boligkjøpsmodeller.

Byrådet er positive til endringene som foreslås, men ønsker i tillegg at kommunene skal få anledning til å eie større andeler i borettslag for å kunne tilby boligkjøpsmodeller, samtidig som kommunen kan ivareta sitt ansvar for kommunale boliger for vanskeligstilte, i egne prosjekter.

Byrådet avga høringsuttalelse.

Ansettelse av direktør i Kulturetaten

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette direktør i Kulturetaten. Byråden ansatte Stein Slyngstad i et åremål på seks år.

Ettergodtgjøring for byrådsleder

Byrådet vedtok at byrådsleder Raymond Johansen innvilges ettergodtgjøring inntil 3 måneder fra fratredelsesdato.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.